Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 307/KH-UBND 2017 thanh tra phòng chống mại dâm cơ sở kinh doanh Lai Châu

Số hiệu: 307/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 28/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 307/KH-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2017 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy vai trò của các sở, ngành trong việc phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm (PCTNMD).

2. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động PCTNMD tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dbị lợi dụng hoạt động mại dâm theo quy định tại Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra Liên ngành cấp huyện trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra. Theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đã được Đội Kiểm tra Liên ngành kiến nghị mà không được giải quyết kịp thời.

4. Kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn các đơn vị tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về PCTNMD.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng thanh, kiểm tra

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự (theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ) các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà trọ, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê, vũ trường, karaoke, massage, xoa bóp, tắm hơi, tm nóng lạnh, ct tóc - gội đu thư giãn, cà phê đèn mờ,... tại các huyện, thành phố, trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các huyện, thành phố chưa thành lập Đội Kiểm tra liên ngành 178.

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất phức tạp tại địa phương do huyện, thành phố đề xuất hoặc đơn thư tố giác của Nhân dân.

2. Thời gian thực hiện

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ: Từ tháng 3/2017 đến 31/12/2017.

- Thanh, kiểm tra đột xuất: Thực hiện theo quy chế hoạt động của Đội.

3. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật, các quy định về an ninh, trật tự, chấp hành việc đăng ký tạm trú, tạm vng cho nhân viên tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

- Kiểm tra việc sử dụng lao động, việc chấp hành quy định của Luật Lao động của cơ sở kinh doanh dịch vụ, bng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người lao động trong một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Cam kết của chủ cơ sở với UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở đăng ký kinh doanh về việc không đxảy ra tệ nạn mại dâm tại cơ sở mình, thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh và chp hành các quy định của pháp luật về phòng, chng mại dâm.

- Thực hiện đăng ký tạm trú cho người lao động thuộc diện phải đăng ký tạm trú; giấy chứng nhận của địa phương nơi người đó thường trú hoặc giy báo tạm vắng, bản cam kết không vi phạm tệ nạn mại dâm của người lao động.

- Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ hàng quý, theo dõi, giám sát việc khám sức khỏe cho người lao động.

- Việc chấp hành kinh doanh sản phẩm văn hóa, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

4. Thành phần và phương thức thực hiện

Định kỳ và đột xuất Đội kiểm tra Liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về PCTNMD tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dbị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh.

a. Thành phần tham gia kiểm tra

Thành viên Đội Kiểm tra Liên ngành về PCTNMD tỉnh Lai Châu theo quyết định của UBND tỉnh. Trường hợp thấy cần thiết có thể liên hệ mời các cơ quan chức năng của địa phương cùng tham gia.

b. Phương thức thực hiện

- Thanh tra, kiểm tra định kỳ: Đội KTLN 178 tỉnh lập danh sách các đơn vị cơ sở kinh doanh dịch vụ dự kiến kiểm tra; thông báo lịch kiểm tra với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, các ngành liên quan cấp huyện, UBND và Công an các xã, phường, thị trấn hoặc Đội KTLN 178 cấp huyện, cấp xã để biết, chủ động phối hợp khi cần thiết. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ được kiểm tra có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu theo nội dung yêu cầu của Đội KTLN 178 tỉnh, bố trí địa điểm làm việc, cử người đứng tên trong đăng ký kinh doanh và cán bộ giúp việc phối hợp với Đội kiểm tra đhoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra.

- Kiểm tra đột xuất: Đội trưởng Đội KTLN 178 tỉnh quyết định kiểm tra đột xuất trong trường hợp: Có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Công an tnh khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về PCTNMD.

III. KINH PHÍ

Kinh phí hoạt động của Đội KTLN 178 tỉnh năm 2017 đã được giao về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, thực hiện quản lý nhà nước về công tác PCTNMD; là đầu mối giúp việc cho UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của Đội KTLN 178 tỉnh.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2017. Tăng cường chỉ đạo, phối hợp với Đội KTLN 178 của các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh - dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm tại các địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

- Quản lý, thực hiện có hiệu quả, đúng quy định nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Đội KTLN 178 tỉnh để phục vụ chuyên môn của Đội.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các thành viên Đội KTLN 178 tỉnh, các huyện, thành phố.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra định kỳ (6 tháng, 01 năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thm quyền.

2. Công an tnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng đhoạt động mại dâm đăng ký tạm trú, tạm vắng và cam kết thực hiện các quy định về đảm bo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra và xử lý cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật về PCTNMD. Kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện về kinh doanh dịch vụ trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

3. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dbị lợi dụng đhoạt động mại dâm thuộc ngành quản lý.

- Chỉ đạo lực lượng y tế tổ chức khám sức khe định kỳ hàng quý cho người lao động theo quy định tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng đhoạt động mại dâm.

- Tham gia kiểm tra, thanh tra và xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực Sở Y tế qun lý.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông

- Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mại dâm; hướng dn, kết hợp vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với phòng, chống mại dâm, ma túy và phòng, chống lây nhim HIV/AIDS, động viên các tầng lớp Nhân dân tố giác, đấu tranh ngăn chặn và xóa bỏ tệ nạn.

- Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trong các hoạt động xuất, nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán, lưu hành trên thị trường các văn hóa phẩm độc hại; quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ bị lợi dng đhoạt động mại dâm.

- Tham gia, kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực ngành qun lý.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế, chính sách cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; đảm bảo ngân sách phục vụ công tác của Đội KTLN 178 tỉnh theo quy định.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Đội KTLN 178 tỉnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn khi có yêu cầu; xử phạt đối với các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thuộc thm quyền của nhiu ngành khác nhau theo đề nghị của Đội KTLN 178 tỉnh.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động của Đội KTLN 178 các huyện, thành phố.

- Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan thống kê đầy đủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quản lý báo cáo về Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội) trước ngày 01/3/2017 đxem xét, lựa chọn những cơ sở kiểm tra. Đồng thời tăng cường hoạt động và đảm bảo chất lượng, hiệu quả của Đội KTLN 178 cấp huyện, thành phố.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT. UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đo
àn thể liên quan;
- UBND các huyện, thành phố:
- Đội 178 các huyện, thành phố;
- Thành viên Đội kiểm tra 178 t
nh;
- Lưu: VT
, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 307/KH-UBND ngày 28/02/2017 tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.288

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158