Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2853/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2021

Số hiệu: 2853/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Hoàng Nam
Ngày ban hành: 26/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2853/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 26 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ vphê duyệt Đ án htrợ thông tin, tuyên truyn vdân tộc, tôn giáo, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đến năm 2021, với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ T quc.

- Góp phần xây dựng nhận thức đúng đn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sng xã hội; đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân.

- Góp phần đưa thông tin, hình ảnh về Việt Nam và dân tộc Việt Nam đến cộng đồng thế giới.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền.

- Việc triển khai thực hiện phải tuân thủ đúng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động tuyên truyền phải được triển khai từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung:

Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khi đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ T quc.

a. Tuyên truyền chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưng, tôn giáo;

b. Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia;

c. Tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam; khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

d. Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam ra nước ngoài;

đ. Tuyên truyền về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội;

e. Tuyên truyền xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia; đóng góp của nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc; ý thức cộng đồng trong đời sống xã hội, trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hoạt động từ thiện và giải quyết những vấn đề xã hội quan tâm;

g. Tuyên truyền đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân;

h. Tuyển chọn các sản phẩm thông tin và thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để phổ biến các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về dân tộc, truyn thống dân tộc, tôn giáo.

2. Hình thức

a. Tổ chức lớp “Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”

- Đối tượng được bồi dưỡng, tập huấn: Cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ làm công tác tôn giáo; phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, xut bản; cán bộ thông tin, tuyên truyền cơ sở, biên giới, người có uy tín, trưng thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi; cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội; chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo; hướng dẫn viên du lịch;

- Nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu phục vụ công tác bi dưỡng, tập hun kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyn cho các đi tượng được bi dưỡng, tập hun; in, phát hành tài liệu; tchức các lớp bi dưỡng, tập huấn, tìm hiểu thực tế phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thời gian: Hằng năm

b. Xây dựng, biên soạn n phẩm phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

- Nhiệm vụ cụ thể: Khai thác các kết quả nghiên cứu về dân tộc, truyền thống dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để xây dựng, biên soạn nội dung tài liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền vcác chủ đ này; sưu tm, nghiên cứu, biên tập, biên dịch tư liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưng, tôn giáo.

- Thời gian: Hằng năm

c. Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh cơ sở

- Xây dựng phóng sự ngắn, tin tuyên truyền phát trên hệ thống Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian: Hằng năm

III. KINH PHÍ THC HIỆN

- Năm 2019: Các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động cân đối sắp xếp từ dự toán được giao và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện.

- Năm 2020-2021: Hằng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước, các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch thông tin, tuyên truyn vdân tộc, tôn giáo được UBND tỉnh phê duyệt đlập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Kế hoạch được thực hiện từ nay đến hết năm 2021.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đán trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Sở Nội vụ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Chủ trì tổ chức thẩm định chủ đề, nội dung sản phẩm thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Sở Ngoại vụ

Thực hiện thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo thông qua các hoạt động đối ngoại.

4. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo Trung tâm Quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh thực hiện sưu tầm, nghiên cứu, biên tập, biên dịch tư liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về truyền thống dân tộc, văn hóa dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo;

- Phổ biến, tuyên truyền các nội dung liên quan đến dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

5. S Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách và nhu cầu thông tin, tuyên truyền từng thời điểm, đề xuất, bố trí nguồn để thực hiện các khoản chi theo kế hoạch.

6. Ban Dân tc tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tchức xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, bi dưỡng kiến thức, knăng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc thiểu s.

- Chủ trì tổ chức thẩm định chủ đề, nội dung sản phẩm thông tin, tuyên truyền về dân tộc thiểu stheo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Hướng dẫn UBND các huyện có vùng, khu vực dân tộc thiểu số tham gia, phối hợp thực hiện Kế hoạch.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội trên đa bàn tỉnh

Phối hợp, giám sát việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức lồng ghép tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thực tế tại địa phương đtổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn cho phù hợp.

9. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Cổng Thông tin đin tử tỉnh, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Trị

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, nâng cao chất lượng tin, bài nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo, góp phần xây dng nhn thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật vdân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 11 hằng năm (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT/Tnh ủy, TT/HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- C
ác Sở: TT&TT, VHTT&DL, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Nội vụ;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Ban Tôn giáo t
nh;
- T
nh Đoàn, Hội LHPN tnh, Hội CCB tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH t
nh, Báo Quảng Trị;
- Trang TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2853/KH-UBND ngày 26/06/2019 về thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


485

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.230.188