Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2653/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 03/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2653/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Trong thời gian qua, việc triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới đã góp phần quan trọng thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực, nâng cao vị thế và phát huy vai trò của cả phụ nữ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và an sinh xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Luật Bình đẳng giới đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc nhất định trong một số quy định của Luật và trong công tác tổ chức thực hiện.

Để đánh giá kết quả đạt được, những vướng mắc, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, tìm ra các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh, gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tổng kết, đánh giá một cách toàn diện về tình hình thực hiện và tác động của việc thi hành Luật Bình đẳng giới, các văn bản hướng dẫn Luật Bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó bao gồm: những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân xuất phát từ việc thực hiện các quy định và tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng gii;

- Đánh giá sự phù hợp của Luật Bình đẳng giới với Hiến pháp năm 2013 và sự thống nhất, đồng bộ của với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; đánh giá sự tương thích của Luật Bình đẳng gii với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là Công ước Liên hp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW);

- Đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế là cơ sở để báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thiện hệ thống thực thi chính sách, pháp luật về bình đẳng gii.

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh và tại từng sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; bảo đảm đúng nội dung, mục đích và tiến độ đề ra; bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả;

- Đánh giá đúng tình hình 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành. Làm rõ những kết quả, thành tựu đã đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, triển khai các quy định của Luật Bình đẳng giới;

- Phân công nhiệm vụ hợp lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nội dung tổng kết;

- Kết quả tổng kết phải có sự tham khảo ý kiến đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức, người dân trong cộng đồng.

II. PHẠM VI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT

1. Phạm vi

- Tổng kết việc triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành kể từ ngày Luật được ban hành đến ngày 01/5/2017 trên phạm vi toàn tỉnh.

- Đánh giá công tác triển khai thi hành và tác động của các quy định Luật Bình đẳng gii, các văn bản hướng dẫn Luật được thực hiện tại các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và từng địa phương.

2. Hình thức và hoạt động tổng kết

- Căn cứ quy định của Luật Bình đẳng giới các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) tùy theo tính chất và khối lượng công việc có thể quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết hoặc đánh giá tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

- Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện triển khai xây dựng Báo cáo tổng hợp và tổ chức hoạt động tổng kết toàn quốc 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

III. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Tổng kết tình hình triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau: việc ban hành chương trình, kế hoạch triển khai, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; tình hình quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới.

2. Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật Bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách, trong đó tập trung vào các nội dung: ban hành các quy định, hướng dẫn triển khai và việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới của từng lĩnh vực; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình; nguồn kinh phí cho hoạt động bình đẳng gii; thống kê số liệu liên quan lĩnh vực bình đẳng giới, số liệu tách biệt giới.

3. Nêu ra những hạn chế, vướng mắc, những khoảng trống giữa quy định của Luật Bình đẳng giới và việc thực thi trong thực tế, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, vướng mắc; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực hiện bình đẳng giới cần được điều chỉnh.

4. Rà soát, đánh giá mối quan hệ giữa những quy định của Luật Bình đẳng giới với những quy định của Hiến pháp năm 2013, các bộ Luật/Luật hiện hành và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, những vấn đề mới phát sinh cần được điều chỉnh.

5. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên phạm vi toàn tỉnh, cụ thể:

+ Xây dựng đề cương hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo Hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Hướng dẫn, đôn đốc hoạt động tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới ở các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Tổng hợp kết quả báo cáo của các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc chủ trì và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

- Đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng giới trong các lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp: thành tựu đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất.

- Thực hiện rà soát và đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng giới theo các nguyên tắc quy định tại Công ước Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW).

2. Sở Tư pháp

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:

- Tình hình thực hiện thẩm định lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

- Đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện và phối hợp thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý.

3. Sở Ni v

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:

- Đánh giá chung việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: thành tựu đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất.

- Đánh giá việc: ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ; tổ chức thực hiện các quy định về tuổi bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện các quy định về hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới 36 tháng tuổi.

4. S Tài chính

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập trung vào nội dung chính sau:

- Đánh giá việc cấp phát ngân sách cho hoạt động bình đẳng giới.

- Đánh giá việc thực hiện các quy định ưu đãi về thuế và tài chính cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

5. S Kế hoạch và Đầu tư

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập trung vào việc đánh giá việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

6. Cục Thống kê tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập trung vào việc đánh giá việc thống kê, thu thập, cung cấp thông tin, số liệu về giới và bình đẳng giới.

7. SY tế

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:

- Đánh giá chung việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế: thành tựu đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất.

- Đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ khác liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

- Đánh giá việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập trung vào đánh giá việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: thành tựu đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất.

9. Sở Văn hóa và Thể thao

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:

- Đánh giá chung việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và lĩnh vực gia đình: thành tựu đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất.

- Đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và lĩnh vực gia đình.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:

- Đánh giá chung việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, chú trọng đến kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế của công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền về việc thực hiện Luật Bình đẳng giới thông qua các lĩnh vực quản lý: báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử.

- Đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới thông qua việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử trong việc giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới qua các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:

- Đánh giá chung việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: thành tựu đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất.

- Đánh giá việc thực hiện đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào các chương trình giáo dục trong nhà trường; rà soát chương trình, tài liệu giảng dạy để loại bỏ kiến thức, thông tin, hình ảnh thể hiện định kiến giới.

12. Ban Dân tc tỉnh

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới đối với những nội dung nêu tại Phần II và III của Kế hoạch, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

- Đánh giá việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiu s.

- Đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

13. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đánh giá việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: việc tham mưu các giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020; Việc ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ; tổ chức thực hiện các quy định về tuổi bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức.

14. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trong phạm vi, thẩm quyền được giao đối với những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch này, trong đó tập trung vào một số nội dung được quy định tại Điều 30 Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn Luật.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và các hội, đoàn thể khác trong phạm vi chức năng của mình tổ chức triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trong phạm vi, thẩm quyền được giao đối với những nội dung nêu tại mục II và III của Kế hoạch này, trong đó tập trung vào đánh giá việc tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới và thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, tổ chức mình theo quy định tại Điều 31 Luật Bình đẳng giới.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương theo các nội dung quy định tại mục II và III của Kế hoạch này; xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (theo đề cương hướng dẫn báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp.

V. VỀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

1. Xây dựng Báo cáo tổng kết

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện việc tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới theo đề cương hướng dẫn báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo cho UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trước ngày 15/5/2017 để tổng hợp) (gửi file điện tử về địa chỉ: ndhloan@khanhhoa.gov.vn)

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết

UBND tỉnh tổ chức hoạt động tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, dự kiến trong tháng 6 năm 2017.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới của các sở, ban, ngành, Hội đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo quy định tại Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Trên đây là Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động-TBXH (Vụ Bình đẳng giới);
- TT.T
nh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể;
- Các Ban Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TmN, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2653/KH-UBND ngày 03/04/2017 tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


713

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26