Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 26/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Số hiệu: 26/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 26/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Thực hiện Công văn số 1521/LĐTBXH-KHTC ngày 05/5/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố, để có những giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm và hỗ trợ kịp thời đối với người bán dâm, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố năm 2021, như sau:

I. MỤC TIÊU

Tăng cường sự đồng thuận, quyết tâm và chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn xã hội, chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân Thủ đô trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chng tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; giải quyết triệt để các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm tại địa bàn công cộng và trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, không để hình thành các tụ điểm mại dâm mới; phòng ngừa và ngăn chặn tệ nạn mại dâm trong học sinh, sinh viên. Giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm, hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm. Đảm bảo quyền bình đng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững.

II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN

- Triển khai triệt xóa các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trên địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố; các địa phương có điểm phức tạp về mại dâm xây dựng kế hoạch triệt xóa và duy trì đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn (Chi tiết theo Phụ lục I, II đÍnh kèm).

- Phát hiện, khám phá, xử lý hình sự 120 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

- Xét xử 80 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

- Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn Thành phố. Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã kiểm tra 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện duy trì công tác phòng chống mại dâm theo nội dung Mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã tại 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

- Hỗ trợ học nghề, vay vốn, tạo việc làm cho 10-20 người bán dâm.

- Xây dựng, duy trì 80% tổng số xã, phường, thị trấn (463/579 xã, phường, thị trấn) không có tệ nạn mại dâm gắn với các phong trào xây dựng gia đình, làng, phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới...

III. NHIỆM VỤ

1. Duy trì công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm.

2. Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống mại dâm; quản lý địa bàn, quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, không để phát sinh các tụ điểm tệ nạn mại dâm.

3. Đấu tranh, triệt xóa các điểm nghi ngờ, có hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng đhoạt động mại dâm trên địa bàn Thành phố. Duy trì không để tái hoạt động trở lại tại các tụ điểm hoạt động mại dâm đã triệt xóa.

4. Phát hiện, triệt phá, xét xử các ổ nhóm tổ chức môi giới mại dâm, thống kê danh sách người bán dâm bị xử phạt hành chính. Kết hợp chặt chẽ hoạt động phòng, chống mại dâm với các hoạt động phòng, chống mua bán người và phòng, chống HIV/AIDS.

5. Triển khai công tác phòng, chống mại dâm theo Mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã; đánh giá xếp loại xã, phường, thị trấn hàng năm.

6. Tiếp tục duy trì các mô hình phòng ngừa tệ nạn mại dâm và hỗ trợ giảm hại đối với người bán dâm đã triển khai năm 2019, 2020.

7. Triển khai các mô hình mới về hỗ trợ giảm hại đối với người bán dâm theo chỉ đạo của Trung ương.

8. Tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp.

9. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Trung ương.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Duy trì nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm, hệ lụy của mại dâm đối với đời sống xã hội; nêu gương điển hình người tốt, việc tốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm góp phn thay đi nhận thức của Nhân dân vtệ nạn mại dâm. Phối hp các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tội phạm mua bán người nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi tình dục an toàn, hạn chế nguy cơ bị mua bán, bị ép buộc làm mại dâm của người lao động khi di cư, tìm kiếm việc làm. Tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Các quy định về phòng, chống mại dâm trong cơ sở kinh doanh dịch vụ để phòng ngừa tệ nạn mại dâm.

- Tập trung tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn, khu vực giáp ranh, phức tạp về tệ nạn mại dâm, khu vực có nhiều trường đại học, khu trọ của sinh viên, lao động ngoại tỉnh.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi…; tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình thức tờ rơi, áp phích...tại cơ quan, trường học, nơi sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng. Thông tin tuyên truyền trên các cơ quan báo chí (tin, bài, ảnh, chuyên mục, phóng sự...) và hệ thống thông tin cơ sở (đài truyền thanh, bản tin thông tin cơ sở, tuyên truyền viên, báo cáo viên thông tin cơ sở, bảng tin công cộng và các hình thức thông tin cơ sở khác...) về công tác phòng, chống mại dâm, hệ lụy của mại dâm đối với đời sống xã hội; thông tin, giới thiệu về các mô hình thí điểm hỗ trợ người bán dâm đã và đang triển khai tại một số quận, huyện, thị xã. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; thông tin tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã; trên các nền tảng công nghệ số của các mạng xã hội (facebook, zalo, viber, lotus...) để lan tỏa những thông tin tích cực, gương người tốt-việc tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hay trong công tác phòng, chống mại dâm.

2. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm

a) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng, chng mại dâm

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ vchiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện lồng ghép công tác phòng, chng mại dâm với phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS và các chương trình, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội khác như giảm nghèo, dạy ngh, tạo việc làm.

- Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đưa nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào Nghị quyết và Kế hoạch, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phi hợp các Sở, ban, ngành, đoàn th đlãnh đạo, chỉ đạo, tchức thực hiện.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liên quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa và kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, có hành vi bao che, dung túng, tham gia hoạt động mại dâm.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 các cấp; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; thực hiện tốt cơ chế phối hp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm.

- Tăng cường cơ chế phối hợp của Tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm Thành phố, giữa các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giao ban, thông tin, báo cáo, thường xuyên trao đổi, kịp thi đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn.

- Thống kê, rà soát số ngưi vi phạm tệ nạn mại dâm bị xử phạt hành chính trên địa bàn Thành phố; tổ chức tiếp cận, tư vấn, giáo dục, nắm bắt nguyện vọng của người bán dâm để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, dạy nghề, tạo việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống không vi phạm hoạt động mại dâm.

- Củng cố, kiện toàn, phân công cụ thể đến từng thành viên Đội Công tác xã hội tình nguyện để nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ người bán dâm và tham gia tích cực vào công tác phòng, chống mại dâm tại cơ sở.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh phòng, chng mại dâm

- Thường xuyên khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành ph. Kim tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời những du hiệu hoạt động mại dâm, không để lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội; tập trung giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm nghi hoạt động mại dâm được xác định còn tồn tại từ năm 2020, không để phát sinh tụ điểm mới hoặc tái hoạt động trở lại.

- Tăng cường các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, “khu vực”, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh công tác điều tra, công bố các số điện thoại đường dây nóng, hộp thư tố giác tội phạm, vận động Nhân dân cung cấp tin liên quan đến tội phạm mại dâm, đảm bảo bí mật cho người cung cấp thông tin.

- Xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm, tăng cường xét xử lưu động các vụ án liên quan đến hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

- Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng các sản phẩm văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích dục.

- Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các địa bàn dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Thực hiện công tác hậu kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định, khắc phục thiếu sót tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã kiểm tra hoặc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quản lý chặt chẽ các điều kiện thành lập và hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kim tra nhằm phòng ngừa việc lợi dụng các hoạt động này để tổ chức hoạt động mại dâm.

- Tích cực kiểm tra hành chính, theo dõi di biến động số lao động ngoại tỉnh, đặc biệt tại những khu vực có nhiều nhà trọ, nhà cho thuê. Quản lý chặt chẽ những đối tượng nghi vấn, kịp thời phát hiện các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm để có kế hoạch điều tra, triệt xóa.

3. Công tác hỗ trợ giảm hại đối với người bán dâm

- Tiếp tục duy trì Mô hình đảm bảo quyền của người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Ba Đình, quận Cầu Giấy.

- Duy trì Mô hình Hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới; Mô hình Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, Trung tâm Công tác xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai.

- Triển khai các mô hình mới về hỗ trợ giảm hại đi với người bán dâm khi có chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

4. Nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chng tệ nạn xã hội các cấp v chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước, công tác xã hội để làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở địa phương.

- Tổ chức tập huấn, hội thảo, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm; Ban Chỉ đạo 138 các cấp; kiện toàn, Tổ công tác liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm và Đội Kiểm tra liên ngành 178 các cấp.

5. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố năm 2021 từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách hiện hành và từ nguồn tài trợ, huy động của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Đề nghị UBND các cấp quan tâm bố trí kịp thời kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phòng, chống mại dâm hàng năm gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm theo Kế hoạch của Thành phố; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo UBND Thành phố, Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành phố và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Thường trực Tổ công tác liên ngành phòng chống mại dâm theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND Thành phố.

- Chủ trì triển khai công tác của Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm ở địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra việc sử dụng lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn Thành phố, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Chủ trì triển khai công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chỉ đạo, tiến độ thực hiện và kết quả thực hiện mô hình phòng, chống mại dâm; đánh giá xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; các hoạt động hỗ trợ tín dụng, giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương.

- Tiếp tục phối hợp với UBND các địa phương duy trì “Mô hình hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội”; các Mô hình “Hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới”, Mô hình “Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, Trung tâm Công tác xã hội”.

- Triển khai các Mô hình mới về hỗ trợ giảm hại đối với người bán dâm khi có chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm; học tập, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, kinh phí phòng, chống mại dâm của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố để báo cáo UBND Thành phố.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2021, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích suất xắc trong công tác phòng, chống mại dâm.

- Dự báo tình hình và tham mưu các giải pháp phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2015 theo chỉ đạo của Trung ương trên địa bàn Thành phố.

2. Công an thành phố Hà Nội

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, theo dõi di, biến động người ngoại tỉnh sinh sống trên địa bàn Thành phố. Phát động Nhân dân tố giác, đấu tranh mạnh mẽ với tệ nạn mại dâm, tổ chức đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận tin, thư tố giác của nhân dân.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm mại dâm; tổ chức điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây và tụ điểm mại dâm; gắn chương trình phòng, chống mại dâm với chương trình phòng, chống tội phạm; quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chủ động, tích cực triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công tại Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm.

- Chỉ đạo lực lượng công an các cấp tích cực kiểm tra, phát hiện, điều tra các vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hoạt động mại dâm, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 về phát hiện, khám phá, xử lý hình sự các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm; lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm, tụ điểm mại dâm không để hình thành các tụ điểm, đường dây hoạt động công khai, gây bức xúc trong dư luận nhân dân; tăng cường quản lý về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Chỉ đạo Công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm tra, duy trì trong sạch các địa bàn có tụ điểm mại dâm đã triệt xóa.

- Tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố; quản lý về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trọng tâm là nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, vũ trường, cơ sở xoa bóp (massage) và các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch; phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

- Thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về kết quả đấu tranh, triệt xóa các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm và tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo 138 Thành phố.

3. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa liên quan đến phòng, chống mại dâm, thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nâng cao vai trò thẩm tra, cấp phép hoạt động kinh doanh Karaoke; đồng thời, tăng cường công tác hậu kiểm tra sau cấp phép để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm tại các đơn vị trực thuộc. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động các cuộc diễu hành, mít tinh phòng, chống mại dâm.

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội triển khai hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, tổ dân phố văn hoá, khu dân cư văn hoá... gắn với hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS. Phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố; Tham gia Đội kim tra liên ngành 178 Thành phố.

4. Sở Giáo dc và Đào tạo

Xây dựng các tài liệu giáo dục phù hp và bồi dưỡng kiến thức phòng, chống mại dâm cho giáo viên, cán bộ và học sinh trong nhà trường ở các cấp học; tăng cường tuyên truyền phòng, chng mại dâm bằng nhiều hình thức vào các trường học, lồng ghép các chương trình phòng, chống ma túy, HIV/AIDS.

5. SY tế

- Chỉ đạo lực lượng y tế hướng dẫn và phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dbị lợi dụng đhoạt động mại dâm theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tiếp cận, sử dụng các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chương trình điều trị Methadone cho người bán dâm có sử dụng ma túy.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chng tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố; tham gia Đội kim tra liên ngành 178 Thành phố.

6. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 theo quy định hiện hành.

7. Sở Kế hoch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

8. Sở Tư pháp

Tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố chđạo tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố. Thực hiện tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mại dâm bằng các hình thức phù hp. Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường quản lý thông tin trên các mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyn, tiếp thị, môi giới mại dâm. Phối hợp Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm; lồng ghép với tuyên truyền phòng, chống ma túy và phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội.

10. Sở Du lịch

Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước và công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý, phòng ngừa hoạt động mại dâm tại các điểm kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch. Xử lý nghiêm các cơ sở để xảy ra hoạt động mại dâm trong phạm vi đơn vị quản lý. Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm; tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố.

11. Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng trong hoạt động mại dâm và buôn bán trái phép chất ma túy thuộc ngành quản lý; các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm; Tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố; tăng cường quản lý, kiểm tra hàng hóa tại các nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường... xử lý nghiêm minh các vi phạm theo thẩm quyền.

12. Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Chỉ đạo các đơn vị, đội, trạm hải quan, cửa khẩu phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu thuộc các tuyến hàng không, bưu điện đầu mối, trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh.v.v... phát hiện và phối hợp lực lượng chức năng điều tra vụ việc buôn bán các loại hàng hoá, văn hóa phẩm có tính chất khiêu dâm, đưa người ra nước ngoài, xuất nhập cảnh trái phép vì mục đích mại dâm.

13. Đnghị Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tích cực truy tố và đưa ra xét xử kịp thời các vụ án về mại dâm. Xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, tăng cường xét xử án điểm, xét xử lưu động các vụ án về mại dâm trên địa bàn dân cư để tăng cường giáo dục, răn đe, phòng ngừa. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê công tác xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hp báo cáo UBND Thành phố.

14. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” kết hợp phong trào xây dựng xã, phưng lành mạnh không có tệ nạn xã hội; giáo dục, vận động đối tượng bán dâm tại cộng đồng không tái vi phạm, phối hợp chính quyền trong phòng, chống mại dâm có hiệu quả. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức hiểu biết về phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS cho các tổ chức thành viên, trong gia đình và cộng đồng.

15. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội

- Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tuyên truyền, giáo dục các thành viên trong gia đình phòng, chống mại dâm. Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho hội viên các Chi hội cơ sở gặp gỡ, tư vấn, giúp đỡ người bán dâm tại cộng đồng, vận động chị em tham gia sinh hoạt tại các Câu lạc bộ do Hội Phụ nữ tổ chức để ngăn ngừa tái phạm; giám sát các chị em trong quá trình học nghề, giải quyết việc làm; giới thiệu quỹ tín dụng, các chương trình, dự án, các địa chỉ tư vn pháp lý, sức khỏe sinh sản, các dịch vụ vay vốn, hỗ trợ việc làm để người bán dâm được tiếp cận, có cơ hội tìm việc làm ổn định cuộc sống, không tái vi phạm tệ nạn mại dâm.

16. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mại dâm cho công chức, viên chức, người lao động tại các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý. Tích cực tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

17. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm trong thanh niên, sinh viên, học sinh là đoàn viên thanh niên. Xây dựng các mô hình phòng, chống mại dâm phù hợp ở các cấp đoàn cơ sở. Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm.

18. Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố rà soát, báo cáo, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố năm 2021.

19. UBND các quận, huyện, thị xã

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn năm 2021 cho phù hợp; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện. Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn hỗ trợ hợp pháp để đảm bảo kinh phí thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2021.

- Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành cấp huyện theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, phường, thị trấn, thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Chỉ đạo lực lượng công an và các ban, ngành của địa phương thường xuyên khảo sát, triệt xóa các tụ điểm mại dâm trên địa bàn.

- Chỉ đạo 100% các xã, phường, thị trấn rà soát, đánh giá, tổ chức kiểm tra việc triển khai, công tác phòng, chống mại dâm cấp xã để nâng cao hiệu quả phòng chống mại dâm tại địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, phân loại, chấm điểm, đánh giá xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công an-Bộ Văn hóa Thể Thao Du lịch-Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tăng cường hoạt động tiếp cận, tư vấn hỗ trợ tâm lý, y tế, pháp lý, dạy nghề tạo việc làm cho người bán dâm, giúp họ thay đổi nhận thức, hành vi, không tái vi phạm tệ nạn xã hội.

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND cấp xã tích cực phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành, đơn vị liên quan duy trì “Mô hình hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội”; Mô hình “Hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới”; Mô hình “Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, Trung tâm Công tác xã hội” và triển khai các mô hình mới về hỗ trợ giảm hại đối với người bán dâm khi có chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Tổng hợp báo cáo đột xuất, định kỳ tháng, quý, năm về công tác phòng, chống mại dâm, tình hình triệt xóa các tụ điểm mại dâm và xử phạt hành chính vi phạm về phòng, chống mại dâm; công tác tiếp cận, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người bán dâm tại địa bàn các xã, phường, thị trấn gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 138 Thành phố và UBND Thành phố.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

+ Bố trí đủ cán bộ có năng lực làm công tác phòng, chống mại dâm; kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành cấp xã theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ; xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã. Chỉ đạo các xã tăng cường kiểm tra, đảm bảo đạt chỉ tiêu 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn được kiểm tra.

+ Xây dựng kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2021, đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm vào sinh hoạt tổ dân phố, khu dân cư và các câu lạc bộ của các Hội, đoàn thể ở địa phương duy trì và xây dựng xã, phường, thị trấn lành mnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Triển khai các nội dung của mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

+ Duy trì trong sạch địa bàn không để hiện tượng mại dâm tái hoạt động tại các tụ điểm mại dâm công cộng đã được triệt xóa. Thống kê, báo cáo số người vi phạm tệ nạn mại dâm bị xử phạt hành chính trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, khu vực nghi hoạt động mại dâm để có giải pháp triệt xóa, không để phát triển thành điểm, tụ điểm phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

+ Chú trọng công tác hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm, bán dâm nghiện ma túy tại địa phương, giúp họ có thu nhập n định cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp, không tái hoạt động mại dâm.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, các đoàn thể Thành phố và yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quân, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội).

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Chử Xuân Dũng;
- Cục Ph
òng chống TNXH (Bộ LĐTB&XH);
- Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội;
- Các đơn vị c
ó tên trong KH;
- VPUB: CVP, PCVP
L.T.Lc;
Phòng KGVX, NC, TK
BT;
- Lưu: VT, KGVX (Ngoc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH ĐIỂM TỆ NẠN MẠI DÂM CÔNG CỘNG ĐÃ BÀN GIAO, TÁI HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRIỆT XÓA NĂM 2021
(
Kèm theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của UBND Thành phố)

Stt

TÊN ĐIM

QUẬN

MỨC ĐỘ PHỨC TẠP

GHI CHÚ

Phức tạp

Có hoạt động

Ít hoạt động

 

1

Đường Hồng Hà (Phường Chương Dương)

Hoàn Kiếm

 

 

X

Đã bàn giao năm cho địa phương năm 2014

2

Phố Phạm Ngũ Lão-Tràng Tiền-Dc Bát Cổ (Phường Phan Chu Trinh-Phường Tràng Tiền-Phường Chương Dương)

 

 

X

3

Đường Lê Duẩn đoạn gần công viên Lê Nin (Phường Lê Đại Hành)

Hai Bà Trưng

 

X

 

Đã bàn giao năm cho địa phương năm 2017

4

Đường Liễu Giai (Phường Ngọc Khánh)

Ba Đình

 

 

X

Đã bàn giao năm cho địa phương năm 2012

5

Đường ven sông Tô Lịch đoạn gần cầu Nguyễn Khánh Toàn (Phường Cống Vị, Vĩnh Phúc, Ngọc Khánh).

 

 

 

X

Đã bàn giao năm cho địa phương năm 2016

6

Công viên Hòa Bình

Bắc Từ Liêm

 

X

 

Đã bàn giao năm cho địa phương năm 2012

 

Tổng số: 06 điểm, tụ điểm

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ TỆ NẠN MẠI DÂM CÔNG CỘNG VÀ CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ CÓ ĐIỀU KIỆN DỄ BỊ LỢI DỤNG ĐỂ HOẠT ĐỘNG MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRIỆT XÓA NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của UBND Thành phố)

Stt

TÊN ĐIM

QUẬN, HUYỆN

MỨC ĐỘ PHỨC TẠP

GHI CHÚ

Phức tạp

Có hoạt động

Ít hoạt động

 

I

CƠ SỞ KINH DOANH, DỊCH VỤ CÓ ĐIỀU KIỆN DỄ PHÁT SINH TỆ NẠN MẠI DÂM

 

 

 

 

 

1

Khu vực đường 32 (xã Đức Thượng, xã Đức Giang)

Hoài Đức

 

 

X

Đấm lưng, tẩm quất, massage

2

Đường Nguyễn Xiển (xã Tân Triều)

Thanh Trì

 

 

X

Tẩm quất, thư giãn

3

Ngã ba Ngọc Hồi-Liên Ninh (xã Ngọc Hồi-Liên Ninh)

 

X

 

Gội đu thư giãn, tẩm quất, massage

4

Đường Kim Giang (đoạn từ Cầu Tó đến đường Nghiêm Xuân Yêm thuộc địa bàn xã Thanh Liệt)

X

 

 

Gội đầu thư giãn, tẩm quất, massage

5

Đường 70 cầu Bươu (Tân Triều-Tả Thanh Oai-Vĩnh Quỳnh-Tam Hiệp)

X

 

 

Gội đầu thư giãn, tẩm quất, massage

6

Quốc lộ 6, khu vực bến xe Yên Nghĩa (Phường Yên Nghĩa)

Hà Đông

 

X

 

Cà phê đèn mờ, tẩm quất, massage

7

Khu vực Chùa Tổng-La Dương (Phường Dương Nội)

 

X

 

Karaoke, tẩm quất, massage

8

Ngã ba Ba La (lối rẽ sang đường 21b đến trường Cao đẳng Thương Mại (Phường Phú Lương-Phú Lãm)

 

 

X

Cà phê đèn mờ, tẩm quất, massage

9

Đường Trần Duy Hưng (Phường Trung Hòa)

Cầu Giấy

 

X

 

Karaoke, massage, nhà nghỉ, khách sạn

10

Xã Thuần Mỹ

Ba Vì

 

X

 

Tắm nước nóng

II

ĐIỂM PHỨC TẠP VỀ TỆ NẠN MẠI DÂM CÔNG CỘNG

 

 

 

 

 

1

Phố Yesin - Vườn hoa Paster (Phường Phạm Đình Hổ)

Hai Bà Trưng

 

 

X

 

2

Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư (Phường Bạch Đằng)

X

 

 

 

3

Đường Giải Phóng (khu vực ngã 3 bến xe Giáp Bát đến lối rẽ vào phố Đại Từ - Phường Thịnh Liệt

Hoàng Mai

 

X

 

 

 

Tng s: 13 đim

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 26/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


104

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11