Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 22/KH-UBND về hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 22/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 17/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/KH-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 8 TỈNH TÂY BẮC MỞ RỘNG NĂM 2020

Căn cứ Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch Khu vực Tây Bắc mở rộng ngày 14/11/2008;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 03/01/2020 của Ban Chỉ đạo hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) (Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình - Trưởng nhóm), Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động hp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường liên kết phát triển Du lịch 8 tỉnh TBMR trong các lĩnh vực: xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát trin du lịch; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; hợp tác phát triển nhân lực du lịch địa phương;

- Là cơ sở để các sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai các hoạt động phát triển du lịch;

- Phối hợp với các tỉnh TBMR đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các tổ chức Quốc tế quan tâm, tạo điều kiện, đầu tư vào du lịch TBMR.

2. Yêu cầu

Phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, tổ chức khoa học, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phù hp, tiết kiệm và an toàn.

II. NỘI DUNG

1. Hợp tác xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch

1.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thường trực, Tổ giúp việc phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR.

- Nội dung: Kiện toàn các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thường trực, Tổ giúp việc để thuận tiện trong quá trình thực hiện.

- Thời gian: Quý I/2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.

1.2. Tham dự Hội nghị Tổ thường trực, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR.

- Nội dung: Họp Tổ giúp việc để đánh giá kết quả hoạt động hp tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cui năm 2020; thng nht nội dung hợp tác năm 2021.

- Thời gian, địa điểm: Tháng 7/2020 tại tỉnh Hà Giang.

- Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL; Lái xe.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.

1.3. Xây dựng Khung Kế hoạch hoạt động chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR giai đoạn tiếp theo.

- Nội dung: Phối hợp với các tỉnh TBMR xây dựng Khung Kế hoạch hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR giai đoạn tiếp theo.

- Thời gian: Tháng 07/2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.

1.4. Tham dự Hội tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2020.

- Nội dung: Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động hợp tác giai đoạn 2010-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai hoạt động hợp tác trong giai đoạn mới; Chuyển giao cờ cho tỉnh Hà Giang - Trưởng nhóm hợp tác năm 2021.

- Thời gian, địa điểm: Tháng 12/2020 tại tỉnh Hòa Bình.

- Thành phần dự: Ban chỉ đạo; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL; Lái xe sở; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh; Hiệp hội du lịch tỉnh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.

1.5. Xây dựng Nghị quyết Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch.

- Nội dung: Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát xây dựng Nghị quyết Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025 theo hướng đột phá.

- Thời gian: Năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.

2. Hợp tác phát triển sản phẩm du lịch.

2.1. Tổ chức đón đoàn Famtrip kết nối các tuyến, điểm du lịch mới vùng Tây Bắc theo hành trình Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai - Hà Giang - Yên Bái - Phú Thọ - Hà Nội.

- Nội dung: Đánh giá chất lượng các khu, điểm, bản du lịch cộng đồng; tăng cường công tác giới thiệu quảng bá, thu hút đầu tư, phát triển và bán các sản phm du lịch mới của các tỉnh vùng Tây Bắc.

- Thời gian: Quý II năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Du lịch, Hiệp hội du lịch Việt Nam, các tỉnh TBMR, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; các công ty lữ hành trong toàn quc.

2.2. Tiếp tục xây dựng sản phẩm du lịch, giới thiệu quảng bá và đưa vào khai thác tuyến du lịch đường thủy liên hồ trên sông Đà qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

a. Phối hợp khảo sát tuyến du lịch đường thủy liên hồ Sông Đà với tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Hòa Bình.

- Nội dung: Phối hợp với các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu nghiên cu khảo sát xây dựng sản phẩm, hình thành tuyến du lịch đường thủy hồ sông Đà.

- Thành phần đi khảo sát: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL; Lãnh đạo Hiệp hội du lịch tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh; Cơ quan thông tấn báo chí; Lái xe.

- Thời gian, địa điểm: Năm 2020, tại 4 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Hòa Bình.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phi hợp: Tổng cục Du lịch, Hiệp hội du lịch Việt Nam, các tỉnh TBMR, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, các công ty lữ hành tiêu biểu.

b. Khai thác, xây dựng sản phẩm du lịch Công trình Thủy điện Sơn La.

- Nội dung: Trình xin chủ trương xây dựng sản phẩm Du lịch công trình thủy điện Sơn La. Nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội nghị, phối hợp xây dựng đề án khai thác sản phẩm du lịch công trình Thủy điện Sơn La trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

- Thành phần đi khảo sát: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL (2 người); Lãnh đạo Hiệp hội du lịch tỉnh; Lãnh đạo Công an tỉnh; Lãnh đạo Sở Giao thông và Vận tải; UBND huyện Mường La; Công ty Thủy điện Sơn La; Lái xe.

- Thành phần hội nghị: UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL; Lãnh đạo và cán bộ Hiệp hội du lịch tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ Công an tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ Sở Giao thông và Vận tải; UBND huyện Mường La; Công ty Thủy điện Sơn La; Lái xe.

- Thời gian: Năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Công ty Thủy điện Sơn La; UBND huyện Mường La; Hiệp hội du lịch tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông và Vận tải.

2.3. Tổ chức đoàn học tập mô hình phát triển du lịch tại một số tỉnh trong khu vực.

- Thời gian, địa điểm: Năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phi hợp: các tỉnh TBMR, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh, một số đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

3. Hợp tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch.

3.1. Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM năm 2020 tại Hà Nội.

* Dự khai mạc hội chợ.

- Thành phần dự: UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL; Lãnh đạo Hiệp hội du lịch tỉnh; Lái xe.

- Thời gian, địa điểm: Tháng 4/2020 tại thành phố Hà Nội.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

* Tham gia trin lãm.

- Nội dung: Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, quảng bá, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, giới thiệu các sản phẩm, sản vật đặc trưng của Sơn La.

- Thời gian, địa điểm: Tháng 4/2020 tại thành phố Hà Nội.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh.

- Kinh phí: Ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh năm 2020.

3.2. Tổ chức, tham gia gian hàng tại Hội chợ Du lịch quốc tế ITE thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Gii thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, quảng bá, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, gii thiệu các sản phẩm, sản vật đặc trưng của Sơn La.

- Thời gian, địa điểm: Tháng 9/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh.

- Kinh phí: Ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh năm 2020.

3.3. Tham gia Liên hoan ẩm thực và Du lịch vùng Tây Bắc tại tỉnh Hà Giang năm 2020 gắn với “Lễ hội văn hóa ẩm thực tỉnh Hà Giang” lần thứ I.

* Dự khai mạc hội chợ.

- Thành phần dự: Ban Chỉ đạo (2 người); Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1 người); Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL (2 người); Lãnh đạo Hiệp hội du lịch tỉnh (2 người); Lái xe (2 người).

- Thời gian, địa điểm: Tháng 10/2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Tham gia triển lãm.

- Nội dung: Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, quảng bá điểm đến của tỉnh, xúc tiến du lịch, mở rộng thị trường khách du lịch, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, chào bán tour, tuyến du lịch, giới thiệu các sản phẩm thủ công, gii thiệu sản phm, sản vật đặc trưng của Sơn La phục vụ khách tham quan.

- Thời gian, địa điểm: Tháng 10/2020.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh.

- Kinh phí: Ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh năm 2020.

3.4. Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến du lịch vùng Tây Bắc tại tỉnh Luông Pha Băng - Lào.

- Nội dung: Phối hợp với 8 tỉnh TBMR tham gia các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian; giới thiệu ẩm thực, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc Sơn La; trưng bày giới thiệu ảnh đẹp du lịch Sơn La; tham gia hội nghị, hội thảo xúc tiến du lịch.

- Thời gian: Quý III năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phi hợp: Các tỉnh TBMR, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

3.5. Tham gia “Liên hoan Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu lần thứ II, năm 2020”.

- Nội dung: Nhằm quảng bá về tiềm năng, đẩy mạnh liên kết du lịch giữa các làng du lịch cộng đồng. Tăng cường hoạt động giao lưu, bảo tồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc phục vụ phát triển du lịch thông qua các sản phẩm cung cấp cho khách du lịch như văn hóa, văn nghệ, ẩm thực địa phương.

- Thời gian, địa điểm: Quý IV năm 2020, tại tỉnh Hòa Bình.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phi hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

3.6. Tổ chức sự kiện du lịch “Sắc màu văn hóa Tây Bắc tại Hà Nội”.

- Nội dung: Xây dựng chương trình nghệ thuật đậm bản sắc các dân tộc Sơn La, các trò chơi truyền thống, giới thiệu sản phẩm du lịch, sản vật của địa phương với nhân dân Hà Nội và du khách trong nước và nước ngoài; Tổ chức sự kiện “Sắc màu Sơn La” tại phđi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian, địa điểm: Quý III/2020, tại Thành phố Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chung cho 8 tỉnh TBMR và Kế hoạch Tổ chức sự kiện “Sắc màu Sơn La” tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Đơn vị phối hợp: Các tỉnh TBMR, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh, một số đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

- Kinh phí: Các tỉnh chủ động bố trí kinh phí cho các hoạt động của tỉnh mình.

3.7. Tham gia các hoạt động xúc tiến mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế theo Chương trình của Tổng cục Du lịch.

- Nội dung: Nhằm tăng cường giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch, quảng bá điểm đến du lịch Sơn La, xúc tiến mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế đến Sơn La.

- Thời gian: Năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh.

- Kinh phí: Ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh năm 2020.

3.8. Nâng cấp Trang thông tin điện tử Du lịch Tây Bắc.

- Nội dung: Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá du lịch 8 tỉnh TBMR trên website Du lịch Tây Bắc.

- Thời gian: Năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh.

- Kinh phí: Ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh năm 2020.

4. Hợp tác phát triển nhân lực du lịch địa phương

Tổ chức các lp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn nghề Việt Nam (VTOS).

- Nội dung: Tập huấn kỹ năng phát triển du lịch cho đội ngũ quản lý, người lao động trong ngành du lịch thuộc các huyện, thành phố... nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trong ngành du lịch đáp ứng nhu cầu phục vụ khách trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian, địa điểm: Năm 2020, tại một số huyện, thành phố có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phi hợp: Hiệp hội Du lịch tỉnh, Phòng Văn hóa Thể thao các huyện thành phố, các đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn Ngân sách nhà nước cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh.

- Nguồn ngân sách đóng góp từ các tỉnh Tây Bắc mở rộng.

- Nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân kinh doanh du lch (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La - Đơn vị thường trực.

- Tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch, chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động, kết nối, đôn đốc các sở, ban, ngành đơn vị liên quan triển khai kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ và đạt hiệu quả.

- Tổng hp dự toán kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lch trong nhóm hợp tác tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR.

- Tổng hp báo cáo kết quả, tiến độ triển khai các hoạt động trong chương trình hợp tác năm 2020.

2. SKế hoạch và Đầu tư.

- Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tổ chức thực hiện công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch theo chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2020.

3. Sở Tài chính.

Thẩm định đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch hp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2020.

4. Các sở, ban, ngành đơn vị liên quan.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2020.

5. UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chương trình theo Kế hoạch.

- Vận động các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa triển khai thực hiện các hoạt động trong kế hoạch hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR.

Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Yêu cầu các sở, ban, ngành đơn vị, tổ chức có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó chủ tịch;
- UBND và Sở VHTTDL các t
nh: Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang (P/h);
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh;
- Trung tâm XTĐT t
nh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Ph
òng tổng hợp - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, Hải (40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 22/KH-UBND về hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


212

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.10.166