Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2049/KH-UBND năm 2018 thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020

Số hiệu: 2049/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Thị Nga
Ngày ban hành: 25/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2049/KH-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM KÊ, SƯU TẦM, BẢO QUẢN, TRƯNG BÀY, TUYÊN TRUYỀN DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐIỂN HÌNH CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Căn cứ Quyết định số 2493/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017-2020”.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của toàn xã hội, các chủ thể văn hóa và các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Thực hiện các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số ở địa phương để bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống một cách lâu dài, bền vững.

- Giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số của địa phương; thu hút sự quan tâm, trải nghiệm của người dân.

2. Yêu cầu

- Tiến hành khảo sát, tổng kiểm kê di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số nhằm nhận diện đầy đủ, chính xác giá trị di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số ở Kon Tum.

- Việc kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số phải được thực hiện khách quan, trung thực, tiết kiệm và hiệu quả.

- Công tác biên soạn các ấn phẩm nhằm lưu giữ, tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số phải được tiến hành một cách khoa học, đảm bảo chất lượng.

II. MỤC TIÊU

- 70% cán bộ của cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tác nghiệp.

- Sưu tầm bổ sung các tài liệu, tư liệu, hiện vật quý hiếm là di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; bảo quản cấp thiết đối với các tài liệu, hiện vật quý hiếm (đã có hoặc mới được sưu tầm).

- Hoàn thành việc lập tổng danh mục di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum đang còn tồn tại hoặc đang có nguy cơ mai một trong cộng đồng các dân tộc.

- Thiết lập cơ sở dữ liệu di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum để quản lý thống.

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN

1. Thời gian: Từ năm 2018 đến năm 2020.

2. Đối tượng: Các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh, gồm: Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Giẻ - Triêng, Brâu, Rơ Măm và Hrê.

3. Địa bàn: Các huyện, thành phố.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thông điển hình của các dân tộc thiểu số của địa phương.

1.2. Tiến hành kiểm kê di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm nhận diện, xác định giá trị bảo đảm các tiêu chí về tính truyền thống, điển hình của di sản văn hóa; triển khai các hoạt động sưu tầm và bảo quản theo quy trình khoa học; tập hợp, xử lý thông tin về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum.

1.3. Đánh giá thực trạng trưng bày, tuyên truyền về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum, làm căn cứ để tiến hành chỉnh lý, nâng cấp nhằm tăng cường tính hấp dẫn của công tác trưng bày, tuyên truyền.

1.4. Đổi mới về nội dung, đa dạng hóa về hình thức giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum.

2. Kế hoạch và kinh phí triển khai thực hiện

2.1. Kế hoạch thực hiện

2.1.1. Dự án 1: Nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân lực trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố được triển khai thực hiện dự án.

- Địa bàn thực hiện: Các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2.1.2. Dự án 2: Kiểm kê di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum.

Tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê và đánh giá thực tế, đầy đủ các di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Báo cáo chi tiết thực trạng và những giá trị văn hóa có nguy cơ mai một cần ưu tiên bảo tồn và phát huy.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố được triển khai thực hiện.

- Địa bàn thực hiện: Các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2019.

2.1.3. Dự án 3: Sưu tầm, bảo quản, trưng bày di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố được triển khai thực hiện dự án.

- Địa bàn thực hiện: Các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

2.1.4. Dự án 4: Giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố được triển khai thực hiện dự án.

- Địa bàn thực hiện: Lựa chọn 01 huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2.1.5. Dự án 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố được triển khai thực hiện dự án.

- Địa bàn thực hiện: Các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

2.2. Kinh phí: Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác, trong đó:

- Ngân sách Trung ương chi cho các nhiệm vụ: Tập huấn nâng cao kỹ năng tác nghiệp; giới thiệu, quảng bá; xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số.

- Ngân sách địa phương chi cho các nhiệm vụ: Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản cấp thiết và chỉnh lý, nâng cao trưng bày về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tại bảo tàng tỉnh.

- Các nguồn huy động hợp pháp khác (kinh phí xã hội hóa) chi cho các nhiệm vụ: Sưu tầm tư liệu, hiện vật quý hiếm, phục dựng lễ hội truyền thống.

3. Phương pháp, quy trình triển khai

- Nghiên cứu, tổng hợp các tư liệu về các loại hình di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đề cương chuyên đề theo từng loại hình di sản văn hóa.

- Tổ chức khảo sát điền dã, dân tộc học, văn hóa học, sử học, xác định di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số.

- Viết báo cáo chuyên đề, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ qua các năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung theo Kế hoạch.

- Thành lập Ban kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020.

- Sau khi có kết quả kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, tuyên truyền, tổ chức lập hồ sơ khoa học các di sản văn hóa truyền thông và lập danh mục hiện vật sưu tầm, trình UBND tỉnh và thiết lập cơ sở dữ liệu di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tại Kon Tum để đề nghị đưa vào danh mục quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cân đối nguồn vốn, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chi tiêu tài chính thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kon Tum: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương mở các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

6. Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, các đơn vị, tổ chức liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch; lồng ghép các nguồn lực, chương trình, dự án, phong trào, cuộc vận động để thực hiện đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra.

7. UBND các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án thành phần được triển khai tại địa bàn.

- Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, tự giác thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch; các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các đơn vị liên quan (Mục V Kế hoạch);
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2049/KH-UBND năm 2018 thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


637

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169