Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1883/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 1883/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Lương Văn Cầu
Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1883/KH-UBND

Hải Dương, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTG NGÀY 04/02/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hải Dương với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số lượng các vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện phải bám sát theo các nội dung của Chỉ thị, phải có nội dung giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị đảm bảo cho việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị nghiêm túc, đạt kết quả cao.

II. NỘI DUNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, của các cấp ủy Đảng; nâng cao năng lực tổ chức, quản lý của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình

- Triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hoàn thiện, ban hành hệ thống văn bản của tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đưa mục tiêu về phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, địa phương.

- Củng cố, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp; hướng dẫn việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình từ tỉnh đến cơ sở.

- Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tăng cường nhân rộng, đánh giá định kỳ hiệu quả hoạt động của mô hình, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

- Thực hiện sơ kết Chỉ thị vào năm 2022 và tổng kết vào năm 2025.

2. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền văn hóa ứng xử, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình

- Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Hải Dương, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tập san tuyên truyền của các ngành, đoàn thể trong tỉnh, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố; hệ thống đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

- Tuyên truyền trên hệ thống pa nô, áp phích, tờ rơi.

- Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ cơ sở; thông qua hội thi, hội diễn, sinh hoạt mô hình, câu lạc bộ tại địa phương.

- Tuyên truyền thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên.

3. Tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động hoạt động của mạng lưới Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Tiếp nhận chăm sóc, tư vấn sức khoẻ ban đầu cho nạn nhân bị BLGĐ. Thông báo rộng rãi về đường dây tư vấn pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình của tỉnh (qua số điện thoại 02203.846.333). Duy trì, phát triển Mô hình Đội phản ứng nhanh về phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương, trong đó nêu cao vai trò trách nhiệm của chính quyền cấp xã, thôn, các ban ngành đoàn thể ở cơ sở như: Công an, Phụ nữ, Hội người cao tuổi, Nông dân, các tổ hòa giải, tổ tư vấn…

4. Nâng cao hiệu quả công tác can thiệp, xử lý nhanh các vụ việc bạo lực gia đình

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các đoàn thể ở cơ sở với mạng lưới cộng tác viên để kịp thời nắm bắt thông tin vụ việc. Triển khai, thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình từ cấp tỉnh đến cơ sở để can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình.

- Phối hợp xử lý các góp ý, phê bình tại cộng đồng dân cư. Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, thực hiện thí điểm xét xử lưu động các vụ án về bạo lực gia đình tại địa bàn xảy ra vụ việc.

- Quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình với các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam. Tổ chức hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về gia đình. In ấn, xuất bản tài liệu tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục các giá trị đạo đức lối sống trong gia đình về phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Vận động gia đình tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thực hiện hương ước, quy ước tại thôn, khu dân cư; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ; xây dựng tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền hoạt động của đường dây tư vấn pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình của tỉnh.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng công tác gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị đạo đức lối sống, về phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; lên án và phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Phòng, chống bạo lực gia đình và phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình cho cán bộ thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình các cấp. Hướng dẫn việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình triển khai trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.

- Tham mưu tổ chức tổng kết đánh giá kế hoạch thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

2. Công an tỉnh

- Tích cực lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trong các chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.

- Xây dựng và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình đảm bảo tính răn đe, giáo dục để phòng ngừa nguy cơ tái diễn và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bạo lực gia đình; tiếp tục nhân rộng Mô hình Đội phản ứng nhanh về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể ở cơ sở triển khai tốt đường dây nóng về PCBLGĐ, Địa chỉ tin cậy trong PCBLGĐ. Triển khai thực hiện Nghị định 167/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình. Thực hiện nhiệm vụ thu thập, báo cáo thông tin về bạo lực gia đình.

3. Sở Tài chính

- Căn cứ khả năng ngân sách và chế độ tài chính hiện hành, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán theo quy định, kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện các nội dung của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn bố trí cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về gia đình các cấp và cộng tác viên ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình.

5. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số, y tế thôn, khu dân cư tại cơ sở tham gia làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc sàng lọc bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình, tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

- Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống các tệ nạn xã hội thâm nhập vào gia đình vào các kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo hệ thống nhà trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp với từng cấp học, ngành học và từng lứa tuổi học sinh.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục vận động về đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của các ngành thành viên trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời nêu gương người tốt việc tốt, cách làm hay với những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

- Hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

9. Sở Tư pháp

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đưa nội dung tuyên truyền các chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hằng năm của Hội đồng; lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng hòa giải các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình trong các đợt tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở.

- Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh cử trợ giúp viên pháp lý tham gia trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong các vụ việc bạo lực gia đình, có khó khăn về tài chính.

- Phối hợp, kiểm tra, giám sát hoạt động của đường dây tư vấn pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình của tỉnh (02203.846.333) đặt tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

10. Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ kiểm sát viên, thẩm phán các cấp để thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi đối với người gây bạo lực gia đình trong quá trình truy tố, xét xử. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, khởi tố và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới bạo lực gia đình. Tổng hợp báo cáo số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình theo phạm vi quản lý gửi về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh.

11. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền phổ biến pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là các điểm nóng về bạo lực gia đình. Nêu gương các điển hình tiên tiến có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các nội dung có liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

13. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền và phổ biến Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”. Tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình.

14. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ động tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong toàn ngành, đơn vị quản lý.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương; đưa nội dung công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các kế hoạch hằng năm của địa phương.

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác truyền thông các văn bản pháp luật, chính sách về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Bố trí cán bộ làm công tác gia đình và xây dựng đội ngũ cộng tác viên về dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở. Quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình.

- Hàng năm bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện, cấp xã. Huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tiếp tục duy trì, triển khai nhân rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương. Phát triển địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, địa chỉ tiếp nhận tin báo về bạo lực gia đình.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo lực và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lĩnh vực gia đình, nhất là bạo hành trong gia đình. Triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về bạo lực gia đình ở địa phương. Thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình hằng năm theo quy định.

- Tổ chức việc sơ, tổng kết, đánh giá và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân triển khai, thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước cho công tác gia đình theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của luật ngân sách, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch gửi về Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) trước ngày 01 tháng 12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các ngành thành viên BCĐ tỉnh;
- Báo HảiDương; Đài PTTH tỉnh;
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX (60).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Cầu

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1883/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213