Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1734/KH-UBND về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 1734/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Huỳnh Nữ Thu Hà
Ngày ban hành: 10/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1734/KH-UBND

Gia Lai, ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ HỘ CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/03/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là hộ có mức sống trung bình);

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2018, với một số nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Xác định hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình điểm cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 để làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu: Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình điểm cuối năm 2018 được thực hiện tại tất cả các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh; phải đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định, có sự tham gia của các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng, bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót và phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Các tiêu chí về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình:

Các tiêu chí về chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo, mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ nghèo phát sinh, hộ cận nghèo phát sinh, hộ tái nghèo, hộ tái cận nghèo, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo dân tộc thiểu số thực hiện theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/03/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Đối tượng, phạm vi: Toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

3. Phương pháp: Thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình. Điều tra viên trực tiếp đến hộ gia đình để thu thập thông tin.

4. Quy trình điều tra, rà soát:

- Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 được thực hiện theo Điều 6, Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Việc điều tra, rà soát hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/03/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và vận dụng quy trình điều tra, rà soát tại Điều 6, Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai.

5. Thời gian thực hiện:

- Thời điểm tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018 được thực hiện từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

- Trước ngày 25/10/2018, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo sơ bộ bằng văn bản kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

- Trước ngày 16/11/2018, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn (Báo cáo công tác điều tra và Quyết định phê duyệt kết quả điều tra của Chủ tịch UBND cấp huyện) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, đồng thời gửi về cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách để theo dõi, kiểm tra, thẩm định.

- Trước ngày 15/12/2018, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo bằng văn bản số liệu hộ có mức sống trung bình về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp kết quả điều tra của các địa phương và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 của tỉnh trước ngày 15/12/2018.

6. Kiểm tra, giám sát công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo:

Các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 của các địa phương đã được Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phân công phụ trách, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu; thực hiện thẩm định và chịu trách nhiệm về kết quả điều tra của địa phương được phân công; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, thẩm định về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

7. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình hằng năm và cập nhật cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn do ngân sách địa phương bố trí theo quy định về chế độ tài chính hiện hành và nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh được sử dụng nguồn kinh phí thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 đã được UBND tỉnh phân bổ để thực hiện kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng quy trình và thời gian quy định;

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các địa phương, thẩm định kết quả điều tra của địa phương được phân công và thực hiện công tác báo cáo theo quy định;

- Kiểm tra và phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình của cấp huyện trong trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc có đơn thư khiếu nại;

- Tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo UBND cấp huyện tổ chức thực hiện cập nhật kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý.

2. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Giúp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; hướng dẫn các địa phương thực hiện hệ thống biểu mẫu báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018;

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xem xét, xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp cùng với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền cho các ngành, các cấp và người dân biết và hiểu về chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định của Chính phủ; ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018.

3. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tổ chức tuyên truyền cho các ngành, các cấp và người dân biết và hiểu về chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định của Chính phủ; ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018; hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và công tác giảm nghèo, chú trọng việc phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến trong giảm nghèo;

- Hướng dẫn các địa phương tuyên truyền, thông tin về công tác giảm nghèo bền vững và cuộc điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018.

4. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công ở trên; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo đúng trách nhiệm, quyền hạn; thường xuyên báo cáo tình hình về kết quả điều tra, rà soát và những vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

5. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình cấp huyện, bổ sung thành viên là cơ quan thống kê cùng cấp hoặc giao trách nhiệm cho Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện và cơ quan thống kê cấp huyện phối hợp triển khai;

- Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí để tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn;

- Phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình hằng năm trên các phương tiện truyền thông; khuyến khích các hộ gia đình chủ động đăng ký tham gia;

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia rà soát và các giám sát viên;

- Chỉ đạo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn theo đúng quy trình và đúng thời hạn quy định;

- Kiểm tra và tổ chức phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình của cấp xã trong trường hợp thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hoặc có đơn thư khiếu nại;

- Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để báo cáo UBND tỉnh;

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã ban hành quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương và công tác cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của Chủ tịch UBND cấp xã;

- Tổ chức cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn vào Hệ thống thông tin quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có người đang hưởng trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng (Hệ thống MIS POSASoft) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và quản lý, làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên tham gia phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện và giám sát công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn bàn tỉnh.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; các sở, ban ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan khẩn trương triển khai thực hiện; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh cho UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (để b/c);
- T/T Tỉnh ủy; T/T HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các hội, đoàn thể của tỉnh;
- BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh (tuyên truyền);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1734/KH-UBND về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5