Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1700/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 1700/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Thực hiện Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Căn cứ vào tình hình thực tế đối với công tác QLNN về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh kịp thời nắm bắt các quy định của Luật và các văn bản liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn và khả năng tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Gắn trách nhiệm trong công tác QLNN về tôn giáo và phát huy tính chủ động của các sở, ngành, địa phương có liên quan trong phạm vi thuộc thẩm quyền được phân cấp đối với việc tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo nhằm tuyên truyền, quán triệt cho đội ngũ chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo hiểu biết và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

II. Yêu cầu

- Việc triển khai phải thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo phải được tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền trong việc tổ chức thực hiện; đồng thời, đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

- Các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan lựa chọn hình thức phù hợp để tiến hành tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thuộc quyền quản lý giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu và triển khai thực hiện tốt công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

- Trong quá trình triển khai thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

B. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I. Tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật

1. Nội dung, hình thức và cơ quan chủ trì

- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tổ chức Hội nghị quán triệt, ph biến nội dung và những điểm mới của Luật tới cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở cấp tỉnh, huyện.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Đài phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Bình xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung tuyên truyền phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn hình thức phù hợp tiến hành tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo trong cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn trên địa bàn phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

2. Thời gian thực hiện: Triển khai trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

* Năm 2017

Tổ chức 01 lớp quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở cấp tỉnh.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các sở, ban, ngành: Nội vụ; Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Văn hóa và Thể thao; Ban Dân vận; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh; cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo thuộc lực lượng quân đội, công an.

- Số lượng học viên: 60 người.

- Thời gian: 01 ngày.

- Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Báo cáo viên: Giao Ban Tôn giáo tỉnh thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV, năm 2017.

* Năm 2018 những năm tiếp theo

Căn cứ vào tình hình thực tế, giao Ban Tôn giáo tỉnh tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản có liên quan về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp huyện, cấp xã và đội ngũ chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

II. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

UBND các cấp tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do cấp mình ban hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của Luật chuyên ngành và các văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp với các quy định của Luật.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2017.

III. Rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy, bổ sung nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

- Giao Sở Nội vụ căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí, kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung nhân sự nhằm xây dựng bộ máy làm công tác QLNN về tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

C. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Về kinh phí thực hiện:

- Đối với lớp quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở cấp tỉnh năm 2017: Giao Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) xây dựng dự toán cụ thể đề xuất Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định để tổ chức thực hiện.

- Đối với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan: Căn cứ kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh để xây dựng Kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động bố trí kinh phí của đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện.

3. Giao Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các sở, ngành, các địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Ban Tôn giáo Chính phủ; (Để Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Để Báo cáo)
- BCĐ công tác tôn giáo tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính,
Xây dựng, TNMT, Thông tin TT,
- Đài PTTH tỉnh, Báo QB;
- Ban Tôn giáo;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1700/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


147
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145