Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 17/KH-UBND triển khai công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy trên đạ bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Số hiệu: 17/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Lê Thị Kim Dung
Ngày ban hành: 22/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ, CAI NGHIỆN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-LĐTBXH ngày 09/01/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 26/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện phục hồi nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, giảm tỷ lệ tái nghiện, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Tiếp tục quán triệt đầy đủ các chtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh về công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghin ma túy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của các ngành, các đơn vị, tổ chức đoàn thể, lực lượng quần chúng trên địa bàn cùng tham gia công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện, bao gồm biện pháp điu trị, cai nghiện bắt buộc, tự nguyện ti Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm), gia đình, cộng đồng theo hướng hiệu quả, bền vững thông qua việc triển khai các giải pháp toàn diện, kiên trì xác định điều trị lâu dài, liên tục, tăng cường chất lượng cung cấp các dịch vụ tư vấn, tạo việc làm, kết hợp với giảm hại của sử dụng ma túy và dự phòng lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy.

2. Yêu cầu

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, Đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực của tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng trong việc thực hiện tuyên truyền phổ biến chính sách, quy định của pháp luật về phòng chống ma túy; tổ chức thực hiện triển khai công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy, gắn việc thực hiện với các Chương trình phát triển kinh tế, xã hội khác như: Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Xác định công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền; huy động sức mạnh của toàn dân tham gia đẩy lùi tội phạm ma túy nhằm thực hiện tốt mục tiêu 3 giảm: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; trong mọi tình huống phải đảm bảo đủ kinh phí cho công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, tăng cường huy động thêm các nguồn lực trung ương, địa phương và xã hội.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. 100% số người sử dụng trái phép chất ma túy đã phát hiện được lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy cho trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho ít nhất 74 người nghiện, trong đó tại cộng đồng 29 người, tại Trung tâm 45 người.

3. Vận động ít nhất 190 người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy đi cai nghiện tự nguyện, trong đó tại Trung tâm 26 người, cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 164 người.

4. Quản lý sau cai tại nơi cư trú cho 271 người; phấn đấu giảm số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn tỉnh từ 989 người xuống còn 927 người (tỷ lệ giảm 6,2%).

5. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình điều trị thay thế bằng Methadone cho 391 người tham gia; trong đó tiếp tục điều trị ổn định cho 291 người nghiện ma túy, tiếp nhận mới đưa vào điều trị 100 người nghiện ma túy.

6. Phấn đấu 100% số xã, phường, thị trấn trọng điểm, có nhiều tệ nạn ma túy được chỉ đạo tạo sự chuyển biến tốt về tệ nạn ma túy, trong đó có ít nhất 10% số xã, phường, thị trấn chuyển biến mạnh, không có tệ nạn ma túy năm 2017.

7. Tổ chức 06 lớp tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại Trung tâm, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

(có Biểu chi tiết kèm theo)

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức xã hội và người dân trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 17/7/2014 của Thường trực Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy, điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy trong hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là về tác hại của các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới; coi trọng phòng chống ma túy ngay từ gia đình, nhà trường, tổ dân phố, khu dân cư, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đồng bào vùng sâu, vùng xa các địa bàn trọng điểm, phức tạp, có nhiều tệ nạn ma túy thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trên truyền hình, trên loa đài truyền thanh hoặc các cuộc mít tinh, hội thảo, các buổi họp tổ, thôn bản, khu dân cư,…

- Tích cực vận động, tư vấn, hỗ trợ người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy, tham gia quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, đăng ký học nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng.

- Nội dung tuyên truyền: Phổ biến các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai, chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, của tỉnh về phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Tuyên truyền để mọi người hiểu về cơ chế gây nghiện, tác hại của ma túy, nghiện ma túy, lợi ích của việc cai nghiện ma túy và điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện kết hợp với tư vấn phòng ngừa tái nghiện.

3. Nâng cao chất lưng hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện, giáo dục tại Trung tâm

- Chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh thành Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang, nhằm quy hoạch Trung tâm theo hướng tổng hợp, đa chức năng trong điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Tăng cường mở các đợt cao điểm rà soát người sử dụng trái phép chất ma túy, xác định tình trạng nghiện ma túy lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại cơ sở cai nghiện bắt buộc (Trung tâm) và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, đảm bảo chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm.

- Tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung biên chế, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều trị, chữa bệnh, cai nghiện tại Trung tâm và các cơ sở điều trị Methadone; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại huyện Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang, tiếp tục triển khai cơ sở điều trị Methadone tại huyện Chiêm Hóa và mở các điểm cấp phát thuốc điều trị thay thế tại các địa bàn có nhiều người nghiện ma túy cách xa Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách, các quy định của pháp luật về điều trị, cai nghiện phục hồi tại Trung tâm, các cơ sở điều trị Methadone và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Đoàn tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ở những địa phương đang thí điểm mô hình Trung tâm tổng hợp đa chức năng.

4. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Kiện toàn Tổ công tác cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng ở 100% các xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Tăng cường công tác vận động người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và Trung tâm.

- Tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như Công trường 06 (cũ), trạm y tế xã, phường, thị trấn,... để làm cơ sở tổ chức cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng. Những xã, phường, thị trấn không có đủ điều kiện tổ chức điều trị cắt cơn tại địa phương có thphối hợp đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm để cắt cơn nghiện ma túy, sau 15 ngày đón về địa phương tiếp tục quản lý, giúp đỡ theo quy định.

5. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện và công tác tái hòa nhập cộng đồng

- Các huyện, thành phố chỉ đạo xã, phường, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương làm tốt công tác quản lý sau cai tại nơi cư trú. Tăng cường công tác htrợ dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Phân công hội viên của các tổ chức chính trị, xã hội như Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ n, Hội Nông dân,... quản lý giúp đngười sau cai nghiện ma túy.

- Tchức xét duyệt đưa ra khỏi danh sách quản lý đối với những người nghiện ma túy đã hoàn thành thời gian cai nghiện tại Trung tâm, có đủ 2 năm không tái nghiện, người đã hoàn thành thời gian quản lý sau cai tại nơi cư trú.

6. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trc tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai

Tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ chế gây nghiện, về điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, các tuyên truyền viên, hội viên tổ chức đoàn thể thực hiện truyền thông, vận động người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký các hình thức điều trị, cai nghiện phục hồi.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong công tác cai nghiện

Tranh thủ sự tài trợ về tài chính, giúp đỡ về chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ huy động được từ các tchức quốc tế. Tiếp tục triển khai các dự án được các tổ chức hỗ trợ, phát triển các dự án mới trong lĩnh vực cai nghiện, quản lý sau cai tại nơi cư trú và điều trị thay thế bằng Methadone giảm hại lây nhiễm HIV/AIDS.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm của đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý của Luật ngân sách Nhà nước; lồng ghép trong Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy của Bộ Công an và Chương trình mục tiêu y tế - dân số của Bộ Y tế; huy động các nguồn lực xã hội; hợp tác quốc tế và các nguồn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SLao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các ngành liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch này, tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức chỉ đạo, triển khai, đôn đốc các ngành, các đơn vị thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

- Tham mưu, đề xuất chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh thành Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tư pháp và các ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tổng kết rút kinh nghiệm việc lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm; phổ biến, nhân rộng kinh nghiệm tới các địa phương để thực hiện có hiệu quả.

- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành Trung tâm hoạt động có hiệu quả, duy trì an ninh, trật tự ổn định tại Trung tâm. Phối hợp với các ngành và các đơn vị liên quan rà soát đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, kiện toàn Trung tâm đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận điều trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc ngành và Công an huyện, thành phố tổ chức các đợt cao điểm về rà soát, xử lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy chưa tham gia các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy; đẩy mạnh việc lập hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện ma túy bắt buộc đảm bảo đúng thủ tục quy định, hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm, cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh giữ gìn trật tự, truy tìm, đưa đối tượng bỏ trốn quay trở lại Trung tâm.

- Chỉ đạo các Trại tạm giam, nhà tạm giữ thực hiện tốt công tác điều trị, cai nghiện cho các can phạm nghiện ma túy.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường quản lý địa bàn, đặc biệt khu vực xung quanh trường học, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng trái phép chất ma túy.

- Nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ma túy, thường xuyên rà soát thống kê người nghiện ma túy; kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đng theo Nghị định s94/2010/NĐ-CP của Chính phủ và tăng cường công tác quản lý người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

- Thường xuyên khảo sát, thống kê đánh giá tình hình người nghiện ma túy, rà soát, theo dõi, thống kê, kiểm danh, kim diện người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh để có các biện pháp xử lý phù hợp.

3. Sở Y tế

- Hướng dẫn, chỉ đạo tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ y tế cấp xã xét nghiệm tìm chất ma túy, lập hsơ, bệnh án người nghiện ma túy, xác định tình trạng nghiện ma túy, quy trình điều trị cắt cơn cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đng.

- Chỉ đạo Trung tâm phòng chống HIV/AIDS hướng dẫn nghiệp vụ phòng chống HIV/AIDS và quản lý điều trị ARV cho người nhiễm HIV đang điều trị cai nghiện phục hồi tại Trung tâm, gia đình, cộng đồng.

- Chỉ đạo các Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện hỗ trợ điều trị, xác định tình trạng nghiện ma túy cho bệnh nhân vượt quá khả năng của Trung tâm, Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả công tác điều trị nghiện thay thế bằng các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh.

- Sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu được phân bổ để tiến hành mua và cấp phát Test thử ma tuý cho Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phục vụ công tác xét nghiệm tìm chất ma tuý trong cơ thể người nghi sử dụng chất ma tuý.

4. Sở Tư pháp

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy định của pháp luật về xử lý hành chính đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; thực hiện chức năng trong lĩnh vực được giao có liên quan đến công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện đúng quy định trong việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổng hợp, cân đối, phân bổ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo yêu cầu chuyển đổi Trung tâm thành Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy đa chức năng của tỉnh.

6. STài chính

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ nguồn ngân sách để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy. Hướng dẫn các cp, các ngành sử dụng kinh phí có hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định.

7. SThông tin - Truyền thông

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng chống ma tuý nói chung và công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng cho mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình, dòng họ và chính bản thân người nghiện ma tuý trong công tác điều trị, cai nghiện ma túy.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện công tác kiểm sát việc lập hồ sơ, thực hành quyền công tố tại phiên tòa trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhằm đảm bảo việc đưa người vào Cơ sở cai nghiện đúng pháp luật.

- Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện kịp thời xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bt buộc theo quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý các trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các thành viên của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh:

Tham gia vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy tự nguyện và cung cp tài liệu, tham gia lập hsơ cai nghiện ma túy bắt buộc. Vận động gia đình, họ hàng, làng xóm, đoàn thể phụ trách, các thành phn kinh tế ở địa phương tham gia giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho người thực hiện biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy nâng cao trách nhiệm của gia đình người nghiện trong việc vận động người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp. Phân công cho hội viên, thành viên đảm nhận giúp đỡ trực tiếp từ 01-02 người cai nghiện tại gia đình cộng đồng, người sau cai nghiện tại nơi cư trú, phòng ngừa tái nghiện.

10. Các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:

Theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành ở các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng và Trung tâm; phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình có người nghiện ma tuý là thành viên để quản lý, giúp đỡ, cảm hóa, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo mở các đợt cao điểm về rà soát, lập hồ sơ, xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, để lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy theo quy định.

- Kiện toàn bộ máy cán bộ kiêm nhiệm làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp huyện, cấp xã. Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 cấp xã, Tổ công tác cai nghiện tại xã, phường, thị trn.

- Thành lập Tổ công tác liên ngành về tư vấn thẩm định hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bt buộc (gồm Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an huyện, Phòng tư Pháp, Trung tâm Y tế, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân cấp huyện).

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy, quản lý người sau cai nghiện ma túy.

- Có giải pháp để quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các Công trường 06 (cũ) của các huyện, thành phố.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Tổ chức rà soát theo dõi di biến động, lập danh sách người nghiện ma túy của địa phương, xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng loại đi tượng theo diện áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trn; đi tượng thực hiện cai nghin tại gia đình và cng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP ; cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm; đi tượng áp dụng biện pháp điều trị thay thế Methadone.

+ Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc đúng trình tự, thủ tục quy định; phối hợp với gia đình quản lý người nghiện ma túy trong thời gian chờ làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm.

+ Tổ chức xác định tình trạng nghiện ma túy đi với người nghi nghiện, người sử dụng trái phép cht ma túy trong danh sách địa phương đang quản lý, để làm căn cứ lập hồ sơ cai nghiện ma túy bắt buộc theo quy định.

- Căn cứ tình hình người nghiện ma túy tại địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, nhân lực và cơ sở vật chất; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp xã phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP.

- Thực hiện các quy định về thống kê, lập danh sách theo dõi nghiện ma túy, người sau cai nghiện và người đã hoàn thành việc cai nghiện theo hướng dẫn của các ngành chức năng của tỉnh.

- Thực hiện việc xét duyệt đưa ra khỏi danh sách những người đã cai nghiện ma túy bắt buộc sau 2 năm không tái nghiện. Bổ sung những người nghiện mới được phát hiện, người tái nghiện ma túy vào danh sách quản lý của địa phương.

- Phân công các tchức, đoàn thể, cá nhân quản lý, giúp đỡ, theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật của học viên quản lý sau cai tại nơi cư trú. Tích cực quản lý, hỗ trợ giải quyết tốt việc làm cho người sau cai nghiện ma túy; tạo điu kiện thuận lợi vsản xuất, kinh doanh đi với cơ sở sản xuất thuộc các tổ chức, cá nhân có tiếp nhận, tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Vận động các tchức, đơn vị kinh doanh sản xuất trên địa bàn, doanh nghiệp tiếp nhận dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương và đơn vị mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động TB và XH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực
HĐND;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;
-
Các TV BCĐ phòng, chống TP; AIDS; TNXH& XDPTTDBVANTQ;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
-
Trung tâm CBGDLĐXH;
- CV: VX, TH, NC;
-
Lưu: VT, VX (Tùng)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Kim Dung

 

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ, CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2017

(Kèm theo Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Đơn vị (Huyện, Thành phố)

Tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý đến 31/12/ 2016

Chỉ tiêu về lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Chỉ tiêu kế hoạch điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai

Dự kiến số người nghiện có hồ sơ quản lý giảm năm 2017 (*)

Tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý đến 31/12/ 2017

Hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy

Số người được xác định tình trạng nghiện ma túy

Số người áp dụng biện pháp GDXP

Cai nghiện ma túy tự nguyện

Cai nghiện ma túy bắt buộc

Quản lý sau cai nghiện ma túy

Điều trị Methadone

Tổng số

Tại Trung tâm

Tại GĐ, Cộng đồng

Tổng số

Tại Trung tâm

Tại cộng đồng

Tại Trung tâm

Tại nơi cư trú

Tổng số

Trong đó

Tiếp nhận mới

Năm 2016 chuyển sang

Tiếp nhận mới

Năm 2016 chuyển sang

Tiếp nhận mới

Năm 2016 chuyển sang

Duy trì liều

Tiếp nhận mới

1

Lâm Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Na Hang

21

15

15

15

11

 

 

8

3

7

2

 

5

 

3

0

 

 

1

20

3

Chiêm Hóa

128

53

53

53

34

3

 

18

13

12

5

 

7

 

62

20

 

20

8

120

4

Hàm Yên

73

37

37

37

31

2

2

27

 

8

2

 

6

 

28

6

6

 

2

71

5

Yên Sơn

142

41

41

41

15

4

1

10

 

7

2

 

5

 

70

50

30

20

9

133

6

Sơn Dương

212

44

44

44

36

6

3

11

16

7

5

 

2

 

60

109

89

20

14

198

7

TP. Tuyên Quang

350

112

112

112

63

5

 

38

20

33

25

4

4

 

48

206

166

40

23

327

8

Cai tại Trại tạm giam

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

59

 

Tổng số

989

302

302

302

190

20

6

112

52

74

41

4

29

 

271

391

291

100

62

927

Ghi chú: (*) Tỷ lệ số người nghiện ma túy giảm năm 2015: 8,02% năm 2016: 5,18%; tỷ lệ bình quân giảm 02 năm 6,6%

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 17/KH-UBND triển khai công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy trên đạ bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


434
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137