Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1624/KH-UBND 2017 Quy định xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hà Nam

Số hiệu: 1624/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 22/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1624/KH-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, hiệu quả quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” theo nội dung số 06 tại điểm b mục 9 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg .

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg và Quyết định số 619/QĐ-TTg ;

- 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Tiêu chí 18 của Bộ Tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018.

2. Quán triệt, phổ biến, truyền thông quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Tổ chức hội nghị quán triệt, tập hun nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức được giao triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý III/2017 và hằng năm.

- Phổ biến, truyền thông các quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố; Đài phát thanh và truyền hình Hà Nam; Báo Hà Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Biên soạn tài liệu về tiếp cận pháp luật đgiải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ, chấm điểm, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chấm điểm, tổ chức đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đề xuất, triển khai giải pháp khắc phục, cải thiện và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện: Quý III/2017 và Hằng năm.

5. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả; chọn triển khai mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai nhiệm vxây dựng cấp xã đt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm (định kỳ, đột xuất).

- Chọn điểm (mỗi năm ít nhất 01 xã) để chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2020.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện: Sơ kết năm 2018, tổng kết năm 2020.

- Thực hiện đầu mối quản lý, theo dõi về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Bố trí công chức quản lý, theo dõi thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Là đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai các nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch;

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:

- Tích cực, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp để tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo triển khai thực hiện các Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 18/11 hằng năm.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước, trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
-
TTTU TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Các PCT UBND tỉnh;
- Các S
, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH Hà Nam, Báo Hà Nam,
Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1624/KH-UBND ngày 22/06/2017 thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.144

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149