Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2016 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 160/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 25/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/KH-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 45/NQ-CP) và Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” trong giai đoạn 2016-2020;

b) Góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm phù hợp; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

a) Kế hoạch được triển khai đồng bộ trên địa bàn Thành phố, mỗi một nội dung gắn với trách nhiệm tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương;

b) Đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm trong quá trình triển khai thực hiện; các nhiệm vụ, đề án, dự án thực hiện tập trung, có trọng điểm, tránh dàn trải;

c) Chú trọng lồng ghép mục đích của Kế hoạch này với mục đích, mục tiêu các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn Thành phố có cùng đối tượng tác động hoặc đối tượng thụ hưởng là thanh niên.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu tại Mục II Nghị quyết số 45/NQ-CP , bao gồm:

a) Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến;

b) Nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên;

c) Phát hiện, tuyển chọn, bố trí và sử dụng có hiệu quả tài năng trẻ trên tất cả các lĩnh vực tạo bước chuyển có tính đột phá trong công tác cán bộ;

d) Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện;

đ) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên;

e) Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn II (2016 - 2020), theo Kế hoạch s121/KH-UBND ngày 23/6/2016 của UBND Thành phố thực hiện giai đoạn II (2016-2020) Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND Thành phố ban hành Chỉ tiêu và Danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án giai đoạn II (2016-2020) Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011-2020.

(Tại mỗi nội dung của nhiệm vụ chủ yếu, có sự phân công các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phlà đầu mối chủ trì triển khai thực hiện tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể, giao các sở, ban, ngành thực hiện.

3. Thành lập Ban Chỉ đạo của Thành phố về công tác thanh niên và phát triển thanh niên giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011-2020.

4. Kiểm tra, sơ kết hàng năm và tiến hành tổng kết vào năm 2020; kịp thời điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, đề án, dự án phù hợp với điều kiện thực tế; đánh giá, tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý nghiêm các vi phạm đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện từ các nguồn chính sau đây:

a) Ngân sách Trung ương cấp cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án cụ thể, giao thành phố Hà Nội thực hiện (nếu có);

b) Ngân sách Thành phố;

c) Ngân sách quận, huyện, thị xã;

d) Huy động từ các nguồn xã hội hóa.

2. Đối với các nhiệm vụ, đề án, dự án của Kế hoạch trực tiếp dành cho đi tượng thanh niên: Việc lập dự toán và thanh quyết toán thực hiện cùng với việc lập dự toán và thanh quyết toán ngân sách hàng năm do Thành phố cấp cho cơ quan, đơn vị.

3. Đối với các nhiệm vụ, đề án, dự án của Kế hoạch lồng ghép với các chương trình khác, có tác động đến đối tượng thanh niên đang thực hiện thì tiếp tục sử dụng kinh phí từ các Chương trình đó.

4. Các nội dung, hoạt động gắn với nhiệm vụ thường xuyên, các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán cùng với dự toán chi ngân sách hàng năm, trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các s, ban, ngành và đơn vị trực thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

 a) Các cơ quan, đơn vị được giao đầu mối chủ trì (theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch) có trách nhiệm:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch của UBND Thành phố và chức năng, nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện.

- Trên cơ sở từng nội dung của nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP (được xác định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch), các cơ quan, đơn vị đăng ký các nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể và tổ chức thực hiện khi được UBND Thành phố phê duyệt;

- Đối với các nhiệm vụ, đề án, dự án lồng ghép với các chương trình khác có tác động đến đối tượng thanh niên thì tiếp tục tổ chức thực hiện theo tiến độ của chương trình, dự án đang triển khai;

- Trong quá trình triển khai, phân công rõ việc, rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời đề xuất điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, đề án, dự án phù hợp với điều kiện thực tế; tạo điều kiện thuận lợi để lãnh đạo và công chức được phân công hoàn thành nhiệm vụ

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định với Ban Chỉ đạo Thành phố, UBND Thành phố; đề xuất thi đua, khen thưởng, xử lý các vi phạm đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện (qua Sở Nội vụ).

b) Các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch của UBND Thành phố và chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương;

- Tăng cường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tổ chức các hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết số 45/NQ-CP ;

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nội dung của nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP có liên quan đến chức năng quản lý về ngành, địa bàn; có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện tốt nhiệm vụ.

- UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã quan tâm hỗ trợ tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội sinh viên hoạt động trên địa bàn, tạo điều kiện để lực lượng thanh niên địa phương được tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. SNội vụ:

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố, giúp Ban Chỉ đạo Thành phố, UBND Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Thẩm định trình UBND Thành phố ban hành danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ;

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị;

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Thành phố, UBND Thành phố sơ kết, tổng kết và định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Bộ Nội vụ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định; kịp thời tổng hợp, tham mưu đề xuất điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, đề án, dự án phù hợp với điều kiện thực tế, công tác thi đua, khen thưởng, xử lý các vi phạm đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. S Tài chính:

- Tham mưu giúp UBND Thành phố bố trí nguồn kinh phí thực Kế hoạch;

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án trong việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan trực thuộc Thành phố liên quan thẩm định nhiệm vụ, đề án, dự án thuộc kinh phí ngoài định mức.

5. Các cơ quan báo, đài thành phố Hà Nội: Tuyên truyền về Kế hoạch của UBND Thành phố, việc thực hiện nhiệm vụ, đề án, dự án của các cơ quan, đơn vị; mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác thanh niên và phong trào thanh niên; chú trọng biểu dương các mô hình, cách làm hay, các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố: Phối hợp với các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo tổ chức đoàn thể các cấp tham gia tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi hoạt động của mình; hỗ trợ tổ chức đoàn thanh niên phát huy vai trò chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp hỗ trợ thanh niên và công tác thanh niên.

7. Đề nghị Thành ủy Hà Nội: Chỉ đạo các cấp bộ Đảng quan tâm công tác thanh niên; đưa nội dung công tác thanh niên, phát triển đảng viên trẻ trong độ tuổi thanh niên vào chỉ tiêu đánh giá thi đua của các cấp ủy đảng; đặc biệt là quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung của Kế hoạch tới các cấp ủy Đảng và đảng viên; chỉ đạo Thành đoàn và các tổ chức đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thanh niên trên địa bàn trong việc quản lý và hỗ trợ và tạo điều kiện nhằm phát huy lực lượng thanh niên.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020. Đề nghị các sở, ngành và đơn vị trực thuộc Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Thường trực TU (để báo cáo);
- Thường trực HĐND (để báo cáo);
- Chủ tịch UBNDTP (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- Các Thành viên BCĐ Thành phố;
- Văn phòng TU, Ban DV, Ban TC;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- UB MTTQ TP;
- Các tổ chức đoàn thể;
- VPUB: CVP, PCVP Phạm Chí Công, KGVX, NC, TH;
- Sở Nội vụ (5b);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phHà Nội)

STT

Nội dung

Cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì

(1)

(2)

(3)

I. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp vươn lên ngang tm với thanh niên các nước tiên tiến

1

Thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ học trong thanh, thiếu niên. Phấn đấu hoàn thành phổ cp giáo dục THCS mức độ 1, 2 và mức độ 3 theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục xóa mù chữ.

Sở Giáo dục và Đào to

Triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

Củng cố và tăng cường đầu tư các Trung tâm học tập cộng đồng.

Xây dựng trường Chất lượng cao, phấn đấu đến năm 2020 đầu tư xây dựng và công nhận được 25 trường THCS và THPT chất lượng cao. Tham mưu để ban hành chính sách khuyến khích thành lập các cơ sở đào tạo nước ngoài tại Hà Nội đối với một số ngành cần thiết đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2

Tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện cho thanh niên học tập lên bậc cao hơn, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp.

Sở Nội vụ

Xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách đào tạo, bi dưỡng và sử dụng thanh niên, trong đó: tập trung cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và doanh nhân trẻ trong đtuổi thanh niên.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho thanh niên đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó: Tập trung lựa chọn các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và doanh nhân trẻ trong độ tuổi thanh niên (10% tổng số chỉ tiêu) đưa đi đào tạo tại các nước phát triển; đồng thời, tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả những đối tượng sau khi được đào tạo ở nước ngoài trở về.

3

Triển khai thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”; tổ chức để các nhà hoạt động xã hội có uy tín, các nhà khoa học, các anh hùng, các nhà giáo, các doanh nhân tiêu biểu giao lưu, đối thoại với thanh, thiếu niên giúp thế hệ trẻ xác định mục tiêu, lý tưởng sống, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão lớn.

Thành đoàn Hà Ni

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức của thanh niên theo Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh;

Có các biện pháp giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội, cộng đồng.

4

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đối với thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy và sau cải tạo.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hi

5

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên, đặc biệt là pháp luật liên quan đến lĩnh vực hình sự, hành chính, hôn nhân, gia đình, lao động, văn hóa, môi trường, xã hội.

Sở Tư pháp

6

Sơ kết, đánh giá hiệu quả của chính sách tín dụng cho thanh niên vay để học tập trong các cơ sở đào tạo sau giáo dục phổ thông trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất giải pháp cho phù hợp với thực tế;

Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố

II. Nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên

1

Xây dựng cơ chế, chính sách hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm; hoàn thiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên nông thôn, thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm về quốc phòng an ninh; đẩy mạnh dạy nghề, phổ cập sơ cấp nghề cho thanh niên; khuyến khích thanh niên học và phát triển nghề truyền thống tại các địa phương, giải quyết việc làm tại chỗ ở vùng nông thôn; khuyến khích và hỗ trợ thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, đặc biệt là hỗ trợ thanh niên nông thôn đi lao động ở một số quốc gia có điều kiện phù hợp, trong đó: Có lồng ghép phát triển mô hình “Dạy nghề lưu động” gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, quân nhân xuất ngũ nhằm tạo điều kiện cho thanh niên những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được hưởng chính sách ưu đãi về học nghề và giải quyết việc làm.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ động phối hợp với các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động như: “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp”, “Hội chợ việc làm”, gặp gỡ trao đổi giữa thanh niên với người sử dụng lao động để tạo cơ hội học nghề - lập nghiệp cho thanh niên.

2

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo môi trường cho thanh niên tích cực tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; đặc biệt các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Sở Nội vụ

Tập trung đào tạo để hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức, tạo mũi nhọn phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

3

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí, xuất bản của Thành ph, các cơ quan báo chí Trung ương ký Chương trình trình phối hợp cộng tác với Thành phvà hệ thng thông tin cơ sở đẩy mnh và đổi mới hoạt động thông tin, truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoch, đề án của thành phố Hà Nội liên quan tới công tác thanh niên;

Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong hoạt đng báo chí, xuất bản, thông tin đin tử trên mng Internet có nội dung xấu ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên.

4

Ban hành chính sách khuyến khích và bố trí ngân sách địa phương cho các tổ chức, cá nhân đầu tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thành lập các “Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân, lao động trẻ” hoặc “Văn phòng htrợ thanh niên công nhân”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

Tiếp tục triển khai các chính sách tạo điều kiện và hỗ trợ về chỗ ở cho thanh niên làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Sở Xây dựng

6

Tạo điều kiện cho thanh niên làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tham gia sinh hoạt văn hóa, thể thao và các hình thức vui chơi giải trí với các tổ chức, đoàn thể nhân dân trên địa bàn.

Sở Văn hóa và Thể thao

7

Thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy định về cơ chế chính sách của thành phố trong lĩnh vực công thương nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập cho thanh niên.

Sở Công thương

Tiếp tục triển khai các Chương trình xúc tiến thương mại, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực,... hàng năm nhm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành ph, đặc biệt chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, duy trì và mở rộng mạng lưới phân phối, thị trường tiêu thụ sản phẩm, mở rộng quan hệ hợp tác quc tế, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh cho doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai các Chương trình Khuyến công nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển nghề và làng nghmới, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Trong đó lồng ghép một số nội dung cụ thể:

Hàng năm, phối hợp với Thành đoàn Hà Nội:

- Hỗ trợ truyền nghề tiểu thủ công nghiệp cho lao động là các thanh niên tại các huyện ngoại thành Hà Nội.

- Hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp cho các doanh nghiệp do thanh niên thành lập.

- Hỗ trợ tổ chức tập huấn các lớp quản trị kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế cho thanh niên.

8

Nhân rộng mô hình tổ chức các “Đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi”.

Thanh đoàn Hà Nội

Triển khai thực hiện Dự án “Tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”.

9

- Phát triển mô hình thanh niên làm kinh tế, mô hình khuyến nông, khuyến ngư.

- Nâng cao vai trò và ý thức của Thanh niên trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông nghiệp.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích và hỗ trợ Thanh niên tham gia chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật tiến tiến trong sản xuất Nông nghiệp.

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

10

Khuyến khích và hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng thành phố Hà Nội.

11

Hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm phát huy hoạt động tình nguyện của thanh niên gắn với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế;

Sở Tài nguyên và Môi trường

12

Tiếp tục huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho thanh niên vay giải quyết việc làm;

Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố

III. Phát hiện, tuyển chọn, bố trí và sử dụng có hiệu quả tài năng trẻ trên tất cả các lĩnh vực tạo bước chuyển có tính đột phá trong công tác cán bộ

1

Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, sử dụng công chức trong độ tuổi thanh niên để từng bước nâng tỷ lệ công chức lãnh đạo, quản lý trẻ ở các ngành, các cấp; đặc biệt cấp xã.

Sở Nội vụ

Xây dựng tiêu chuẩn và điều kiện để tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách sử dụng và đãi ngộ hợp lý để thu hút tài năng trẻ đang học tập, công tác, sinh sống tại nước ngoài tham gia phát triển đất nước;

2

Hàng năm tổ chức các chương trình về nguồn cho thanh niên kiều bào tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam, tình hình trong nước và các hoạt động giao lưu giữa thanh niên trong nước và thanh niên kiều bào và giữa thanh niên kiều bào với nhau nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, giữ gìn bản sắc dân tộc Việt, góp phần xây dựng cộng đồng vững mnh và hướng về quê hương.

Sở Ngoại vụ

Tăng cường công tác quan hệ quốc tế, mở rộng ngoại giao nhân dân, giao lưu với thanh niên thế giới đế nâng tầm nhìn cho thanh niên Viêt Nam.

IV. Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần đphát triển toàn din

1

Đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để chủ động nắm bắt được nhận thức, thái độ và dự báo tình hình tư tưởng của thanh niên, làm cơ sở cho việc đề xuất các chủ trương, chính sách giáo dục, bồi dưỡng và phát triển thanh niên.

Thành đoàn Hà Nội

Triển khai các hoạt động và các Đề án cụ thể như: “Đoàn Thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “Thanh niên tham gia bảo vệ dòng sông quê hương”, “Cai nghiện ma túy đối với thanh niên và giải quyết việc làm cho thanh niên sau cai nghiện”, “Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình”.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống báo chí, nhà xuất bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương, Thành phố của các đoàn thể tổ chức bình chọn và trao các giải thưởng, học bổng phát triển tài năng trẻ hàng năm nhm tôn vinh những thanh niên có nhiu thành tích, đạt các giải cao trong các kỳ thi quốc gia, khu vực, quốc tế và có nhiều sáng kiến trong học tập, công tác. Trên cơ sở đó, phát hiện tài năng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc trong thanh niên Việt Nam trên tất cả các lĩnh vc.

2

Triển khai các hoạt động thực hiện Đề án “Đấu tranh và bảo vệ thanh niên, thiếu niên bị các thế lực thù địch gây chia rẽ”; đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm giúp thanh niên, thiếu niên hiểu rõ và tích cực đấu tranh với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Công an Thành phố

Nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường trong thanh niên.

3

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, sức khỏe, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên.

Sở Y tế

4

Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ quan, tổ chức hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, xuất bản, báo chí sáng tác và phổ biến các công trình, tác phm có giá trị cao để giáo dục thế hệ trẻ.

Sở Văn hóa và thể thao

Tăng cường quản lý văn hóa, xử lý kịp thời những sai phạm và ngăn chặn các tác phẩm có nội dung không lành mạnh tác động xấu đến thanh niên.

Hoàn thiện và đưa vào áp dụng quy chế quản lý, hoạt động thiết chế văn hóa trên địa bàn Thành phố. Phấn đu đến năm 2020, 100% làng, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố có nhà văn hóa phục vụ nhu cu sinh hoạt văn hóa của nhân dân trong đó có bộ phận thanh thiếu niên.

Xây dựng cơ chế, chính sách xã hội hóa trong đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Phát huy hiệu quả của hệ thống này trong công tác tập hợp, giáo dục thanh thiếu niên.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2016 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.073
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41