Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 135/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trần Thị Thái
Ngày ban hành: 04/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/KH-UBND

Đng Tháp, ngày 04 tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

I. THỰC TRẠNG ĐIỆN ẢNH TNH

Trên đa bàn tnh Đng Tháp hiện nay không có rp chiếu phim. Trong nhng năm qua, việc đưa tác phẩm đin nh đến công chúng ch thc hiện thông qua 02 Đội chiếu phim lưu động, va phục v nhiệm v chính tr va đáp ứng nhu cầu giải trí ca nhân dân, mi năm thc hiện khong 180 bui chiếu; svật chất đphc v cho hot động đin nh ch mt xe ti 1,5 tấn và b máy chiếu 100 inch. Công tác phát hành phim ngày ng thu hp, thu kng đ chi do phải cnh tranh với nhiều phương tin truyền thông khác. Đến năm 2013, Điện nh Đồng Tháp đã sáp nhp vào Trung tâm Văn a tnh thành Trung tâm Văn hóa – Đinnh tnh.

Nhu cầung th v đin nh ca nhân dân trong tỉnh khá cao. Tuy nhiên, hoạt đng đin nh hin nay ch đáp ứng tt công tác tuyên truyền phc v nhiệm v cnh tr, chưa thật s đáp ứng nhu cầu ca nhân dân.

II. MC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thc hin thành công mc tiêu và định hưng của Chiến lưc và Quy hoạch phát trin đin nh đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030 đã được Thtưng Chính phủ phê duyệt (sau đây gi tt là Chiến lưc và Quy hoch) và hoàn thành Kế hoch thc hiện Chiến lưc và Quy hoch ca Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lch, p phn thc hin thành công mc tiêu ca Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

- Xác đnh nhiệm v cụ th đi với các hoạt động đ trin khai thc hin Chiến lược, thời hn hoàn thành và tch nhiệm ca các quan, ban ngành, đa phương, tổ chc có liên quan trong việc trin khai thc hin các giải pháp ca Chiến lược và Quy hoch trên đa bàn tỉnh Đng Tháp.

- Tập trung huy đng các ngun lc đ đưa đin nh tnh ngày ng phát triển nhằm đáp ng nhu cu ca quần chúng nhân dân trên đa bàn tỉnh; to thành các điểm tập trung vui chơi, giải t lành mnh cho các thanh thiếu niên trong tnh.

2. Yêu cu:

- Phát trin đin nh phải có nh kh thi, phù hp vi tình hình phát trin kinh tế - xã hội, phù hp kh năng ngun lc ca tỉnh tng giai đon, cân đi được s hưng thụ đng đều ca nhân dân trên đa bàn tnh.

- Tận dng ti đa cơ s vật cht, ngun nhân lc hin có, đẩy mnh công tác xã hia, xây dng chế đ cnh sách khuyến khích các thành phn kinh tế đu phát trin đin nh trên đa bàn tỉnh.

III. MỤC TIÊU, CH TIÊU

1. Mục tiêu:

- Phát triển điện nh Đng Tháp nhằm p phn thc hiện thng li Nghị quyết Hội nghị ln th 9 Ban chp hành Trung ương Đng khóa XI v Xây dựng và phát trin văn hóa, con ngưi Vit Nam đáp ng yêu cầu phát triển bền vững đất nưc”; phc v nhiệm v chính tr và mc tiêu phát trin kinh tế - xã hi ca tnh.

- Phát triển điện nh theo hưng hin đi, giàu bn sắc văn hóa dân tc, đáp ứng nhu cầu v đi sng tinh thn ca các tng lớp nhân dân và xây dựng nhân ch con ngưi Việt Nam trong thi k mi; đng thi qung bá nh nh đất nước, con nời Đng Tháp vi bn bè trongớc và quốc tế trong thời khi nhp. Tập trung in sang, phát hành và ph biến các tác phm điện nh phc v nhu cu ca nhân dân.

2. Các ch tiêu: (có ph lc kèm theo).

IV. VỀ KINH P

Tng kinh phí thc hin Kế hoch là: 158.735.000.000đ (Mt tm năm mươi tám tỷ, by tm ba mươi m triệu đồng). (Có d toán chi tiết kèm theo), cụ th như sau:

Trong đó:

- Ngân sách huyn: 22.703 triệu đng

- Ngân sách tnh: 9.312 triệu đồng

- H trợ từ Ngân sách Trung ương: 42.240 triu đồng

- Kêu gi xã hi hóa: 84.480 triệu đng

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Ththao và Du lch:

- Ch trì, phi hp với Uban nhân dân thành ph Cao Lãnh khn trương lập d án xây dng rạp chiếu phim loi III theo ng: Đa phương quy hoch và bồi thường gii phóng mặt bng; Trung ương đu kinh phí xây dng rp.

- Ch trì, phi hợp vi các s, ngành liên quan, Uban nhân dân các huyn, thxã, thành ph trin khai thc hiện Kế hoch này; tuyên truyền, vận động, khuyến khích các ngun lc xã hi a đu tư xây dng h thống sở vật chất kthut và đào tạo ngun nhân lc điện nh; kp thi kiến ngh các ni dung b sung khi cn thiết, hp tác sn xuất phim, phát hành và chiếu phim theo từng giai đon ca Kế hoạch.

- Là quan thưng trc, tham mưu thc hin Kế hoch, có trách nhiệm ch trì, hưng dn, kiểm tra, tổng hp nh hình thc hin Kế hoch, báo cáo định k vy ban nhân dân tỉnh B Văn hóa, Th thao và Du lch.

2. Sở Kế hoch và Đu tư:

- Ch trì, phi hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lch, Sở Tài cnh và các quan liên quan xây dng kế hoch, thẩm định phương án, kinh phí đu tư phát trin và tham mưu Uban nhân dân tnh phân bổ vốn đu tư phát trin thuc ngân sách tỉnh đthc hin Kế hoch y.

- Phi hp với S Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan kiểm tra giám t, đánh giá tình hình thc hin kế hoch hàng năm.

3. S Tài chính: Phi hp vi S Văn hóa, Th thao và Du lch b trí kinh phí trin khai thc hin Kế hoch theo phân cấp ngân sách nhà nước hin hành, theo lộ trình tng giai đoạn; hưng dn, kiểm tra các sở, ngành liên quan, các đa phương trong vic s dụng kinh phí đã được phân b hàng m.

4. Sở Tài Nguyên và i trưng: phi hp, hưng dn các đơn v, đa phương quy hoch đt đai, mặt bng có vị t quy mô phù hp đxây dựng hthống cơ s vt cht k thuật điện nh trong toàn tỉnh theo Quyết đnh s88/-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 ca Th tưng Chính ph và ni dung Kế hoch này.

5. S y dựng: Phi hợp với Ch đầu tư - Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch soát, điu chnh quy hoch phù hợp vi việc xây dng rạp chiếu phim, thẩm định đ án kiến trúc, tiêu chun ca rạp chiếu phim đúng quy đnh theo Quyết đnh s 88/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 ca Th tưng Chính ph.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Đng Tháp:

Thưng xuyên tuyên truyền, phổ biến Ngh định s 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008; Ngh đnh s 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 ca Chính ph; Thông tư s 69/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2008 ca Bộ Tài cnh và Quyết đnh 59/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 ca UBND Tnh v ban hành Quy đnh mt s cnh sách khuyến khích ưu đãi đu tư trong lĩnh vc giáo dc đào to, dạy ngh; y tế; văn a, th thao; môi trưng trên địa bàn tnh Đồng Tháp đkêu gọi đu phát trin đin nh trên đa bàn tnh.

7. U ban nhân dân các huyện, th xã, thành ph:

- Triển khai thc hiện Kế hoạch phát trin đin nh thuc phạm vi qun lý ca địa phương, ch động quy hoch quđất đ kêu gi đu tư xây dng svật cht đin nh.

- Ch đo khai thác có hiệu qu hot đng chiếu phim tại Trung tâm Văn hóa Th thao cp huyn, Trung tâm Văn a Học tp cộng đồng cấp xã và Nhà Văn a p đphc v công chúng.

- Uban nhân dân thành ph Cao Lãnh chủ trì, phi hợp vi Sở Văn hóa, Th thao và Du lch, S Tài nguyên và Môi trưng khẩn trương chn vị trí đxây dựng rạp chiếu phim loi III ti thành ph Cao Lãnh trình y ban nhân dân tnh xem t.

- U ban nhân dân thành ph Sa Đéc chủ trì, phi hợp vi S Văn hóa, Th thao và Du lch, Sở Tài nguyên và Môi trưng quy hoch v t đ xây dng rạp chiếu phim loại III tại thành phố Sa Đéc giai đon sau năm 2020.

- U ban nhân dân th xã Hng Ng ch trì, phi hp vi Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, S Tài nguyên và Môi trường quy hoạch v t đ xây dựng rạp chiếu phim loại III ti th xã Hng Ng giai đon sau năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- TT/TU; TT/HĐND, TT/UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, TNMT, VHTTDL, XD;
- Báo ĐT, Đài PTTH ĐT, Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 04/08/2015 về phát triển điện ảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.937

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.87.174