Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Số hiệu: 133/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 09/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác phòng, chng tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 (gọi tắt là Chương trình phòng, chống tội phạm), UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nâng cao trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và quần chúng nhân dân để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần bảo đm an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ với tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không đxảy ra tình trạng tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, kịp thời triệt phá các nhóm tội phạm hình sự, hoạt động "tín dụng đen", các tụ điểm cờ bạc, mại dâm gây bức xúc trong dư luận nhân dân; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, công nghệ cao.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác qun lý Nhà nước về an ninh, trật tự; đồng thời nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ điều tra viên, kim sát viên, thm phán và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự, bổ trợ tư pháp.

II. MỤC TIÊU

1. Kiềm chế, phấn đấu đến năm 2020 gim từ 3% đến 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016, nhất là tội phạm rt nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm ở các địa bàn trọng điểm; gim từ 15% đến 20% số vụ án do người chưa thành niên thực hiện và giảm từ 5% đến 7% tội phạm xâm hại trẻ em.

2. Phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm hàng năm đạt từ trên 75%; các tội phạm rất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 98%; hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới; bắt giữ, vận động đầu thú 30% sđối tượng truy nã hiện có và 50% đối tượng truy nã mới phát sinh; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tđược tiếp nhận, xử lý; tăng 5-10% tlệ khởi tố, điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng trên tổng scác vụ việc được phát hiện; tăng 5-10% svụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bt giữ.

3. Phấn đấu ít nhất 70% số khu dân cư, xã, phường, thị trn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chí "An toàn van ninh trật tự"; chuyển hóa thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

4. Giảm tlệ người bị tạm gi, người bị tạm giam, không đphạm nhân trốn, chết, phạm tội mới nơi giam gi. Giảm tlệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; tư vn, hỗ trợ tìm việc làm cho 100% người chấp hành xong án phạt tù.

5. Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự từ 95% trở lên, phấn đấu đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chthị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02/4/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chthị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; 15 Đề án trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; các chỉ thị, nghị quyết ca Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống mua bán người và bảo vệ môi trường.

2. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp y, tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của thtrưởng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Xác định c thtrách nhiệm ca tập thể, cá nhân trong công tác đu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với những trường hợp đxảy ra tình hình tội phạm hoạt động phức tạp, gia tăng. Nm chắc diễn biến hoạt động của tội phạm, thống kê, dự báo chính xác về tình hình tội phạm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tội phạm.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản Lý Nhà nước về an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm. Chú trọng công tác phòng, chống tội phạm, nhất công tác phòng ngừa xã hội, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bo vệ ANTQ. Tăng cường quản lý, giáo dục, ci tạo các đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, các đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Chủ động thực hiện các biện pháp giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm có tổ chức, "li ích nhóm", truy nã tội phạm; đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Nghiên cứu, đề xut điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chính sách và pháp luật về dân sự, tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khoa học công nghệ, đkịp thời khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm và chng vi phạm pháp luật, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

4. Nm chc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng và sử dụng linh hoạt các biện pháp phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ đđấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động mcác đợt cao điểm tn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh với nhng loại tội phạm ni, nhất là các nhóm tội phạm, các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người và các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án các loại tội phạm bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chỉ đạo quyết liệt công tác chuyn hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; đồng thời quyết tâm givững trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn đã chuyển hóa thành công.

5. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm các cấp, đảm bảo đủ khả năng, điều kiện thực hiện các mặt công tác phòng, chống tội phạm. Nâng cao knăng, đạo đức, bn lĩnh, văn hóa nghề nghiệp, trình độ, ý thức trách nhiệm đi với cán bộ điều tra viên, kim sát viên, thẩm phán và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự, btrợ tư pháp với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ thực hành quyền tư pháp, các đơn vị trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

6. Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác phát hiện, phòng, chống tội phạm, đồng thời thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Huy động sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân, đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chng tội phạm. Tập trung đầu tư kinh phí, phương tiện, trang thiết bị cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Là cơ quan thường trực, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm của Trung ương và của tỉnh vcông tác phòng, chống tội phạm; phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các Đề án.

- Nắm chc tình hình, quản lý chặt chẽ tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm, thường xuyên mở các đt cao điểm tn công trấn áp tội phạm, sử dụng đng bộ các biện pháp nghiệp vụ đchủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, khám phá các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm giết người, gây thương tích, cướp tài sản, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm ma túy, tội phạm về tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường... Làm tốt công tác phối hợp, trao đi thông tin trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nht là trong thực hiện Quy chế phối hợp s08 giữa 3 ngành tư pháp (Công an - VKS - TA) trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác bt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi bức cung, nhục hình. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự.

- Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội. Tập trung thực hiện có hiệu quả các văn bản liên tịch, chương trình phối hợp vphòng, chống tội phạm; đi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo về bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở; loại bnhững mô hình, cách làm không còn phát huy hiệu quả.

- Củng cố, tăng cường năng lực của lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm tại các địa bàn cơ sở, nhất là tại các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa; làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chng tội phạm.

- Rà soát, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm còn nhiều sơ hở để kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thc tiễn. Theo dõi, đánh giá hiệu quviệc triển khai thi hành đầy đủ, toàn diện, đng bộ hệ thống các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm.

- Chủ trì, triển khai thực hiện các Đề án do Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng, gồm: Đề án "Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia"; Đề án "Chuyn hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội"; Đề án "Tăng cường hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho các lực lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và lực lượng trinh sát" và Đề án "Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm".

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tnh

Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quNghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ về Quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, bin, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bo vệ và phòng chống cháy rừng; Chthị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2016 của Thtướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và các chương trình, kế hoạch phối hợp khác về phòng, chống tội phạm.

- Hỗ trợ lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, gigìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng

- Chđộng phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, bắt gi các đi tượng hoạt động phạm tội, đảm bảo an ninh trật tự trên hai tuyến biên gii của tnh.

- Phối hợp với chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm giữ vững an ninh trật tự bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia.

- Tăng cường hợp tác với lực lượng quản lý biên giới, ca khu và các cơ quan chức năng của nước bạn Lào đấu tranh với hoạt động tội phạm địa bàn hai bên biên giới, ca khu.

4. S Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực thi công tác quản lý thị trường trong toàn tỉnh góp phần phòng ngừa tội phạm, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại trên thị trường.

- Ch trì tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020" theo Quyết định số 1059/QĐ-BCT ngày 28/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

5. Sở Xây dựng

- Cải cách hành chính, rút ngn thời gian trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng. Tăng cưng thanh tra, kiểm tra tập trung vào các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, chủ động phòng nga và phòng, chống các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng.

- Chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đ án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng bản" do Chính phủ giao Bộ Xây dựng thực hiện

6. Sở Giao thông vận tải

- Lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch tuyên truyền của S Giao thông vn ti nội dung tuyên truyền pháp luật và công tác phòng, chng tội phạm cho công nhân, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải và các ngành, nghề khác liên quan đến hoạt động giao thông vận tải; tuyên truyền pháp luật đến toàn thể nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đphát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động, tập trung trên các tuyến đường bộ, đường thủy chính, tăng cường hiệu qucác hoạt động thanh tra giao thông vận tải gn với kiểm soát phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải đphạm tội.

- Ch trì tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chng vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải" do Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải xây dựng.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp gia các ngành về đảm bảo an ninh, trật tự khu vực trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong quản lý học sinh, sinh viên, không để vi phạm pháp luật, không mắc vào các tệ nạn xã hội; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật, văn hóa, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Tăng cường việc đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông lồng ghép trong chương trình giáo dục, phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo.

- Chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hc sinh, sinh viên" do Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm; chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh, các trang thông tin điện tử tỉnh xây dựng, củng cố, duy trì các chuyên trang, chuyên mục tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm.

- Phối hợp Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan báo chí kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả thông tin trên không gian mạng; phối hợp bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn nhng hành vi lợi dng không gian mạng gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm đến học sinh, sinh viên, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đng bào dân tộc thiu s, các xã đặc biệt khó khăn; những nơi dân trí còn thấp, mức độ tìm hiểu, tiếp cận các văn bản, chính sách, pháp luật còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn.

- Chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường hiệu qucông tác phòng ngừa, chng vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng internet" tại địa phương.

9. Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, phòng, chng các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (gọi tắt là tiền tệ và ngân hàng) đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra và kịp thời cảnh báo đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn về những sơ hở trong cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng, phòng ngừa không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án: Phòng nga tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng và vấn đề "sở hữu chéo" do Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước xây dựng.

10. Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tnh và các tổ chức đoàn thể liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch kết hợp với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư với tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao không đsơ hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch" do Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng.

11. Sở Y tế

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản triển khai quy định của Chính phủ về hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy, nhất là đối với người nghiện ma túy tổng hợp.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức khám, chữa bệnh cho người đang cai nghiện ma túy, học tập tại các cơ sở cai nghiện và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Phối hợp phòng, chống các vi phạm pháp luật và tội phạm về an toàn thực phẩm.

- Chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế" do Chính phủ giao Bộ Y tế xây dựng.

12. S Tài chính

- Chtrì phối hợp với Công an tnh và các đơn vị liên quan thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 theo phân cấp NSNN hiện hành; cân đối nguồn báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện (phn địa phương thực hiện các nội dung được phân công) trong kế hoạch ngân sách hàng năm theo khả năng ngân sách và từ nguồn Quỹ Phòng chống tội phạm (nếu có) theo quy định.

- Phối hợp có hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng trong đấu tranh phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế.

13. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ch trì, phối hợp với Sở Tài chính đxuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao vốn hng năm cho công tác phòng, chống tội phạm phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện, tình hình tội phạm cụ thể của từng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm.

14. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu, ng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

15. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, chuyển đi cơ cấu cây trng, vật nuôi tại những vùng trước đây nhân dân có trồng cây chứa chất ma túy nhằm ổn định, nâng cao đời sống của đồng bào ở các khu vực này; triển khai có hiệu quả Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vng giai đoạn 2016 - 2020.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, tránh tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiêu chí số 19 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

16. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các ngành liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bin, hải đảo và bảo vệ môi trường; xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt và xả thi gây ô nhiễm môi trường; tình trạng khai thác trái phép khoáng sản, cát sỏi lòng sông.

17. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp và đáp ứng yêu cu thực tế phòng, chống tội phạm. Đề xuất, trin khai kịp thời các văn bản hướng dẫn của Trung ương thi hành sau khi các luật, bộ luật có hiệu lc. Xây dựng cơ sdữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tchức tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật đến mọi vùng, mọi đối tượng, đặc biệt là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, người có quá khứ lm lỗi hoặc liên quan đến tội phạm. Tổ chức công tác trợ giúp pháp lý cho các đi tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tnh và các tổ chức thành viên

- Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp hành động đã ký kết với Công an tỉnh về tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu số, chức sc tôn giáo tham gia phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc gn vi Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

- Thường xuyên sơ kết, tổng kết, khen thưởng, biểu dương, rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

- Chủ trì triển khai thực hiện Đề án "Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cm hóa giáo dục, ci tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư" do Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng.

19. Đề nghị Viện Kiểm sát tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong thu thập tài liệu, củng cố, đánh giá chứng cứ và các tài liệu có liên quan; kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các loại tội phạm. Đng thời kiên quyết kiến nghị, kháng nghị các bản án chưa đúng quy định của pháp luật trong quá trình xét xử các vụ án trên địa bàn.

- Phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân tỉnh xét chọn và giải quyết án điểm phục vụ công tác tuyên truyền, phòng nga với tội phạm nói chung, tội phạm giết người và gây thương tích nói riêng.

20. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Tổ chức xét xử lưu động các vụ án điểm, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đphục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng ngừa, răn đe tội phạm.

21. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các ban, ngành của huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; coi công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải huy động các ngành, các cấp tổ chức thực hiện.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành giữa các cấp, các ngành, Mt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong đảm bảo an ninh, trật tự. Quan tâm xây dựng lực lượng, tăng cường, đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện kỹ thuật, xây dựng cơ svật cht cho lực lượng Công an các cấp đthực hiện tt nhiệm vụ đm bảo an ninh, trật tự.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bo vệ an ninh Tổ quốc. Có chính sách động viên, khuyến khích đối với nhng người có thành tích, tâm huyết, gn bó với công tác giữ gìn an ninh, trật tự, nhm huy động sức mạnh của nhân dân tham gia công tác này.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình tội phạm tại địa phương, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm, xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm theo quy định.

22. Các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh có trách nhiệm triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 tại cơ quan, đơn vị mình; lng ghép thực hiện có hiệu quả với các Chương trình phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung nêu trong kế hoạch, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể đthực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

Định kỳ (06 tháng, 01 năm) tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tnh, Văn phòng UBND tỉnh) để tổng hợp.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động khác; chú trọng kết hợp hiệu quả giữa kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu của tng ngành, từng địa phương.

3. Giao Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 138/CP:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT.T
nh ủy; HĐND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguy
n Đình Xứng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


227
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110