Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 1327/KH-UBND 2022 Chiến lược phát triển gia đình trong tình hình mới Hồ Chí Minh

Số hiệu: 1327/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Anh Đức
Ngày ban hành: 04/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1327/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH, XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI GIAI ĐOẠN 2022 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị s06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030);

Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới từ nay đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 1227/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 06 tháng 4 năm 2022;

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình, xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thành phố, Tổ quốc nhằm “đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”; triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm k2020 - 2025 tạo nền tảng xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững Thành phố, đất nước góp phần “xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

2. Xây dựng gia đình là vấn đề lớn, hết sức hệ trọng của dân tộc và của cả thời đại. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những mục tiêu quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu và động lực phát triển đất nước, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ cơ bản về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố, đất nước nhằm hướng đến xây dựng con người Thành phố phát triển toàn diện làm hạt nhân xây dựng gia đình hạnh phúc, làm nền tảng xã hội phát triển bền vững.

3. Gia đình là tế bào của xã hội; nơi duy trì nòi giống, môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách; nơi lưu giữ, trao truyền các giá trị văn hóa của dân tộc. Do đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì, nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức.

4. Chú trọng công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo việc triển khai thực hiện; thực hiện nhân rộng, khen thưởng các cá nhân, mô hình, tập thể đơn vị thực hiện tốt Kế hoạch.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TỪ NAY ĐẾN NĂM 2030

1. Mục tiêu

1.1 Mục tiêu chung

“Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, hạnh phúc”1.

1.2 Mục tiêu cụ thể

1.2.1 Mục tiêu 1: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình.

a) Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% và năm 2030 đạt 97%2 các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sng, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; đặc biệt quan tâm đến hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số.

b) Chỉ tiêu 2: Đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 95% số vụ bạo lực gia đình được phát hiện và được xử lý theo quy định của pháp luật; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

- Hoạt động trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền, truyền thông vận động thay đổi hành vi của người dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động nhằm góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; Rà soát, nâng chất lượng hoạt động Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Mô hình các câu lạc bộ/ đội/ nhóm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững tại cơ sở; Tổ chức các hoạt động truyền thông; Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng các mô hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực; Đẩy mạnh triển khai “Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” và tập huấn, đào tạo nội dung cho đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em.

1.2.2 Mục tiêu 2: Tiếp tục kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, môi trường gia đình tiến bộ, hạnh phúc tạo điều kiện để mọi thành viên trong gia đình phát triển toàn diện và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại.

a) Chỉ tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% và năm 2030 đạt 97% các gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tt đẹp của gia đình hiện đại.

b) Chỉ tiêu 4: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 93% và năm 2030 đạt 95% trở lên hộ gia đình đạt chuẩn gia đình tiêu biểu, hạnh phúc, văn hóa; Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và năm 2030 đạt 90% trở lên hộ gia đình được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về giáo dục đạo đức lối sống và văn hóa giao tiếp ứng xử trong gia đình; về chăm sóc bảo vệ phòng chống xâm hại trẻ em, bảo đảm quyền tham gia của trẻ em trong gia đình; về chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

- Hoạt động trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông hình thức đa dạng và nội dung phong phú nhân các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6,... về các nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, bình đng giới, bảo vệ chăm sóc trẻ em, phụng dưỡng người cao tuổi, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, khu phố văn hóa.

c) Chỉ tiêu 5: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% và năm 2030 đạt 97% nam, nthanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, đạo đức lối sống trong gia đình, thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các sở, ban, ngành Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

1.2.3 Mục tiêu 3: Tiếp tục nâng cao năng lực của gia đình trong phát triển kinh tế, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế; tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình dân tộc thiu stheo quy định.

d) Chỉ tiêu 6: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 92% và năm 2030 đạt 95% trở lên gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số được cung cấp về hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình; tiếp cận dịch vụ xã hội; ứng phó với thiên tai, dịch bệnh trong tình hình mới và biến đổi khí hậu; được cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về chính sách, pháp luật, phúc lợi an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Ban Dân tộc Thành phố và các sở, ban, ngành Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

đ) Chỉ tiêu 7: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% và năm 2030 đạt 100% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các sở, ban, ngành Thành phố, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

- Hoạt động trọng tâm: Tuyên truyền vận động nhằm phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng các giá trị văn hóa mới phù hợp với đặc điểm tình hình tại cộng đồng dân cư ở từng địa phương.

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng gia đình từ nay đến năm 2030

2.1 Công tác lãnh đạo, tổ chức, thực hiện

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác xây dựng gia đình, xác định gia đình là nội dung quan trọng trong các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp liên ngành để gii quyết kịp thời các vấn đề về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

Đưa mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị phù hợp với từng giai đoạn phát triển; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động xã hội hóa trong lĩnh vực gia đình nhằm tối ưu hoá các nguồn lực xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

Đầu tư đủ kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, hệ thống dịch vụ xã hội, kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình ở các cấp nhất là cán bộ cấp phường để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, thu thập thông tin, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời có chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xây dựng gia đình, nhất là ở cơ sở.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp về công tác xây dựng gia đình. Cán bộ đảng viên phải nêu gương và vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc; phát huy và nhân rộng các mô hình văn hóa tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hạnh phúc, anh chị em đoàn kết, yêu thương nhau. Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong công tác xây dựng gia đình.

Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình tinh gọn, hiệu quả, thng nhất, gắn với các lĩnh vực dân số, bình đẳng giới và trẻ em. Quan tâm đào tạo, bồi dưng nhân lực làm công tác gia đình theo hướng tích hp, đa ngành, phân định rõ đào tạo chuyên môn và cán bộ quản lý công tác gia đình.

Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, việc thực thi chính sách, pháp luật về gia đình, công tác gia đình và các lĩnh vực có liên quan đối với cơ quan quản lý nhà nước.

2.2 Công tác truyền thông vận động

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong công tác xây dựng gia đình; truyền thông, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

Tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đến cán bộ, đảng viên, chi bộ, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân; đưa việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các địa phương, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực dân cư, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội về tầm quan trọng, vị trí vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế hộ gia đình; về chính sách pháp luật, hôn nhân và gia đình; các chuẩn mực, giá trị văn hóa, gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình; các rủi ro đối với gia đình, giúp người dân chủ động phòng ngừa các ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam, con người Thành phố giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng, hiện đại. Nâng cao hiệu quả, thiết thực trong xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; kiến thức, kỹ năng đối diện, phòng ngừa rủi ro và những ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình. Gắn kết vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường gia đình để con người phát triển toàn diện. Hằng năm, tổ chức ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 và Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Đa dạng hóa nội dung và đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về gia đình, các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, knăng xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng ngừa rủi ro, ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình thông qua các đề án, chương trình, dự án truyền thông sáng tạo, truyền thông số, sản phẩm văn hóa nghệ thuật ca ngợi, tôn vinh giá trị tốt đẹp của gia đình; giới thiệu mô hình mới, kinh nghiệm hay, tấm gương điển hình, tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc; thí điểm các mô hình hỗ trợ cung cấp dịch vụ gia đình nhằm đáp ứng kịp thời những vấn đề phát sinh của đời sống. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, sử dụng hiệu quả Internet và mạng xã hội về chính sách, pháp luật về gia đình; kiến thức và k năng xây dựng gia đình; các mô hình gia đình tiêu biểu; các rủi ro đối với gia đình; phê phán lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập và ảnh hưởng đến đời sống, hạnh phúc và phá hỏng sự bền vững của mi gia đình và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của xã hội.

2.3 Thực hiện các chính sách, chương trình về an sinh xã hội

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình, thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045; Chương trình giáo dục quốc gia về gia đình; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc nâng cao hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững; dạy nghề, tạo việc làm, tập huấn kiến thức về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển hộ kinh tế gia đình. Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ gia đình tiếp cận các nguồn lực xã hội, đảm bảo cho việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phụng dưỡng người cao tuổi, văn hóa ứng xử trong gia đình (Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình), thực hiện bình đẳng giới trong đời sống gia đình; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình; tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách về gia đình; khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề gia đình.

Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ Nhân dân tiếp cận các nguồn lực xã hội thông qua mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình; hỗ trợ gia đình tiếp cận tín dụng xã hội, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình; hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách về gia đình; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề gia đình.

2.4 Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về công tác xây dựng gia đình theo hướng lấy hoạt động gia đình là trọng tâm, đảm bảo sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Triển khai điều tra tổng thể về gia đình, khảo sát toàn diện về gia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách về lĩnh vực này; triển khai bộ chỉ số giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình khi có chỉ đạo.

Phối hợp xây dựng danh mục dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình. Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình, hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, hạnh phúc và thực hiện bình đẳng giới. Huy động tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình, chăm lo giúp đỡ hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm gia đình được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản công bng, bình đẳng, thuận lợi theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình; phối hợp tham mưu kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về gia đình theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, gắn kết với các lĩnh vực dân số, bình đẳng giới và trẻ em. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác gia đình theo hướng tích hp đa ngành, bao gồm đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và chú trọng bồi dưỡng cán bộ quản lý công tác gia đình.

Phối hợp nghiên cứu, xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam mang những đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới; tiêu chí gia đình hạnh phúc; chương trình giáo dục quốc gia về gia đình; chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm phát huy hiệu quả, đồng bộ trong hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản cho gia đình; trong đó ưu tiên hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình dân tộc thiểu số được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ xã hội thuận lợi, bình đng.

2.5 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, mạng lưới cung cấp dịch vụ gia đình bao gồm việc kiện toàn, kết nối các mạng lưới cung cấp dịch vụ gia đình trên địa bàn Thành phố; Nâng cao chất lượng các loại dịch vụ gia đình cấp thiết cho gia đình ở đô thị; Các dịch vụ xã hội trợ giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình; Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình, chú trọng đến loại hình dịch vụ bảo vệ trẻ em trong gia đình, nhà giữ trẻ cho con công nhân, mô hình chăm sóc cho người cao tuổi; Rà soát thực trạng, tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động của các dịch vụ, kịp thời có biện pháp quản lý, tác động cần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của các dịch vụ và duy trì kết nối.

Huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị xã hội tham gia hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các gia đình nâng cao nhận thức và có thêm cơ hội, điều kiện tham gia vào các câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ các gia đình phát triển kinh tế, nâng cao mức sống phù hợp với quy hoạch phát triển, yêu cầu, đặc điểm của địa phương và quy định của pháp luật.

2.6 Thực hiện Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc” nhằm góp phần xây dựng các hộ gia đình trên địa bàn Thành phố no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành việc thực hiện pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chiến lược và các chương trình, đề án liên quan, kịp thời hướng dẫn, đề xuất, kiến nghị những phát sinh, bất cập cần điều chỉnh trong công tác gia đình các cấp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện triển khai Kế hoạch trên địa bàn Thành phố:

1. Đối với thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước được bố trí theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố: kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị.

3. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị chủ động vận động sự tài tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để thực hiện kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chủ trì, phối hợp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội cấp quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới từ nay đến năm 2030 và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến từng đảng viên, chi bộ các cấp.

2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình Thành phố:

Tham mưu và thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu, chiến lược quốc gia gắn với công tác xây dựng gia đình. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng lấy hoạt động của gia đình, con người phát triển toàn diện làm trọng tâm. Triển khai Chiến lược, công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố; Triển khai các nội dung của “Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố” (Đề án nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc giai đoạn 2021-2030).

Phối hợp tham mưu xây dựng Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; Chương trình giáo dục quốc gia về gia đình; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc; Đề án phát triển con người toàn diện từ gia đình; Đề án xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; Xây dựng dữ liệu số quốc gia về gia đình làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tham mưu chỉ đạo đầu tư kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, hệ thống dịch vụ xã hội; nghiên cứu đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, gắn kết với các lĩnh vực dân số, bình đẳng giới và trẻ em. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình; hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách về gia đình.

Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về gia đình và kiến thức, knăng tổ chức đời sống gia đình, ứng phó với khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch bệnh, bạo lực gia đình; tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; đấu tranh phòng chống các văn hóa phẩm độc hại tác động tiêu cực vào các gia đình.

Phối hợp nghiên cứu điều tra tổng thể về gia đình, khảo sát toàn diện về gia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình thống nhất trên toàn thành phố nhằm có cơ sở hoạch định chính sách về công tác gia đình; phối hợp xây dựng và triển khai bộ chỉ số giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện việc xây dựng, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam mang những đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình giáo dục về gia đình theo giá trị chung của gia đình truyền thống, tiến bộ Việt Nam và mang những đặc trưng văn minh, tiến bộ của gia đình Thành phố. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố, các cơ quan báo chí và các sở, ngành liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền công tác xây dựng gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình và các mô hình gia đình tiêu biểu; tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hằng năm thực sự là ngày hội của các gia đình nhằm giáo dục các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật về gia đình, công tác gia đình và các lĩnh vực có liên quan đối với cơ quan quản lý nhà nước.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục quốc gia về gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác định hướng, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên về xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch Chiến lược, công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022-2030 và tuyên truyền vận động thực hiện hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới đến cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục toàn dân.

Tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

Đưa nội dung giáo dục đời sống gia đình, văn hóa ứng xử trong gia đình - nhà trường - xã hội vào nội dung kiến thức cơ bản của các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố thường xuyên tuyên truyền các nội dung được nêu trong Chiến lược, công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022 - 2030 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Đảng có liên quan đến công tác xây dựng gia đình.

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố và các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, độc hại ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, trẻ em trên môi trường Internet và mạng xã hội.

Hướng dẫn các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền, quảng bá những giá trị của gia đình; phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí, báo điện tử và các trang mạng xã hội về tuyên truyền về bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam cũng như giá trị tiến bộ, văn minh đặc trưng của xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố. Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu, mô hình hỗ trợ gia đình, biểu dương các gương điển hình trong công tác xây dựng gia đình; đồng thời phê phán lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình và bệnh thành tích, hình thức trong công tác xây dựng gia đình.

5. Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến việc thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới theo đặt hàng của các cơ quan chuyên môn trên địa bàn Thành phố.

Đưa mục tiêu phát triển gia đình vào các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học về ứng dụng khoa học, công nghệ trong đời sống để hỗ trợ gia đình phát triển bền vững.

6. Sở Tư pháp tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý về gia đình.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các gia đình; thực hiện công tác trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở liên quan đến gia đình.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa mục tiêu, các chỉ tiêu về gia đình vào các chương trình, đề án an sinh xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo từng giai đoạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các đề xuất có liên quan tổng hợp các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển gia đình vào nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 05 năm của Thành phố.

9. Sở Y tế nghiên cứu, xây dựng chương trình truyền thông vận động gia đình thực hiện chính sách dân số; chương trình phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở.

10. Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng dữ liệu số quốc gia về gia đình trên cơ sở hệ dữ liệu dân cư quốc gia.

11. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí dự toán kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

12. Ban Dân tộc Thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố

Phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp với sở, ban, ngành Thành phố chỉ đạo, triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược, công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022 - 2030 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù từng tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt, hội viên, đoàn viên là tấm gương về xây dựng gia đình trong cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, knăng xây dựng gia đình. Lồng ghép nội dung công tác xây dựng gia đình gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Gia đình 5 không - 3 sạch”. Phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội và phản ánh với cấp ủy, chính quyền về công tác gia đình.

13.1. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, tham gia tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên và quần chúng Nhân dân về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững; tham gia xây dựng và giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình.

13.2. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi hoạt động của các cấp hội; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ vun đắp, gìn giữ giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và hệ giá trị gia đình trong tình hình mới; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

13.3. Đề nghị Hội Nông dân Thành phố tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi hoạt động của các cấp hội; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch tuyên truyền, vận động nông dân (đặc biệt là nam nông dân) tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

13.4. Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi hoạt động của tổ chức Công đoàn; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (đặc biệt trong các khu công nghiệp, khu chế xuất) về thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

13.5. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên; xây dựng và thực hiện các mô hình giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

14. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022-2030 tại địa phương, đơn vị.

Tập trung chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng gia đình trong tình hình mới theo hướng hình thành và nuôi dưng nhân cách tốt đẹp trong các gia đình. Nội dung tuyên truyền cần phong phú, hình thức đa dạng trong đó, chú trọng tuyên truyền đến các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và tại các khu lưu trú công nhân, các chung cư.

Thực hiện các chính sách, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội phải chú trọng gắn với xây dựng gia đình trong tình hình mới. Chú trọng chăm lo các đối tượng trẻ em, phụ nvà người cao tuổi. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản cho gia đình nhằm giúp gia đình tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và không bị nghèo hóa. Gắn công tác xây dựng gia đình với đề án phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Mở rộng các loại hình dịch vụ an sinh xã hội, tạo điều kiện cho hộ gia đình nghèo, khó khăn tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh xã hội và ứng phó với những biến đổi, thiên tai.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan quản lý nhà nước và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng gia đình. Huy động cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình; chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình nghèo, khó khăn. Phát triển hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình. Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình; hỗ trợ gia đình tiếp cận tín dụng xã hội, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Tăng cường vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị đạo đức, giáo dục thế hệ trẻ hoàn thiện nhân cách. Nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong xây dựng gia đình văn hóa, gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh xây dựng hệ giá trị gia đình và nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu. Khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong công tác xây dựng gia đình. Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Quan tâm quản lý những rủi ro tác động tiêu cực đến gia đình, nhất là bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, buôn bán phụ nữ và trẻ em. Xây dựng, hoàn thiện và phát triển các mô hình gia đình hiệu quả tại cộng đồng, khu dân cư nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững. Lồng ghép các tiêu chí, giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư.

V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, THÔNG TIN, BÁO CÁO

1. Công tác xây dựng kế hoạch

Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức xây dựng, đồng thời bổ sung nội dung hoạt động thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch này vào kế hoạch hoạt động năm 2022 và các năm tiếp theo của đơn vị.

2. Công tác báo cáo

Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện tốt công tác kế hoạch, thông tin, báo cáo gửi về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 01 tháng 12 hằng năm để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình, công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TT UB: CT các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng VX;
- Lưu: VT, (VX/LH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 1 Mục tiêu chung: kết hợp từ mục tiêu chung của Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.

2 Điều chnh tỷ lệ theo Kế hoạch số 103-KH/TU.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1327/KH-UBND ngày 04/05/2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình, xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.548

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!