Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 131/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 06/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW NGÀY 19/7/2017 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng (sau đây gọi tắt là Quyết định số 773/QĐ-TTg), chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2179-CV/TU ngày 22/9/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư (sau đây gọi tắt là Công văn số 2179-CV/TU); tiếp theo Công văn số 7744/UBND-KGVX ngày 14/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư (sau đây gọi tắt là Công văn số 7744/UBND-KGVX), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 14-CT/TW); chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2179-CV/TU đến các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân để hiểu và nắm vững các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng (người có công); tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp đối với công tác người có công, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ (sau đây gọi tắt là người có công), người tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác người có công trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ vượt qua khó khăn, làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

2. Yêu cầu

- Chính quyền các cấp, các hội, đoàn thể có kế hoạch hoặc chương trình hành động cụ thể để thực hiện: Chỉ thị số 14-CT/TW, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Công văn số 2179-CV/TU, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7744/UBND-KGVX và nội dung Kế hoạch này.

- Tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác người có công; đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ xác nhận người có công, người tham gia kháng chiến đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, không để sót; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; huy động, bố trí nguồn nhân lực thực hiện công tác người có công; tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; nâng cao mức sống đối với người có công; xử lý nghiêm những trường hợp trục lợi chính sách người có công.

- Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đối với người có công, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp cần ưu tiên quan tâm thực hiện.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp

Chính quyền các cấp có trách nhiệm quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công; chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công; xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, đơn vị lực lượng vũ trang; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các hội, đoàn thể; Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

2. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách người có công, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phát hiện những thiếu sót, bất cập, chồng chéo, kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, sửa đổi.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong thực hiện công tác người có công.

- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác người có công ở các cấp, nhất là ở huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực công tác người có công; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về chính sách người có công.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các Hội, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

3. Tổ chức tổng kết thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020

- Triển khai thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/7/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định và không để sót.

- Tổng kết việc thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và 5 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

4. Thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 24-CT/TW) và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

- Tích cực mở rộng hợp tác giữa các địa phương trong nước và hợp tác quốc tế, trao đổi, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Từng bước đầu tư trang thiết bị, phương tiện vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp với Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

+ Đơn vị thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Đơn vị phối hợp: các sở, ngành, các hội, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

+ Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2018 và những năm tiếp theo.

5. Hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Hoàn thành việc thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2).

- Đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

6. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện công tác người có công với cách mạng

Kết hợp việc bố trí tăng ngân sách nhà nước với đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội đối với công tác người có công; chú trọng công tác xây dựng, nâng cấp, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, đền/đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ, các công trình ghi ơn liệt sĩ; huy động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ.

+ Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể các cấp.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

7. Duy trì có hiệu quả phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, huy động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, tích cực tham gia có trách nhiệm đối với công tác người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

- Chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công, phát huy truyền thống tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

8. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác người có công

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Thực hiện tốt việc giám sát và phản biện trong thực hiện chính sách đối với người có công tại địa phương; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công, kiến nghị với cấp ủy và cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công được thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về chính sách người có công.

+ Đơn vị thực hiện: Thanh tra tỉnh, Thanh tra chuyên ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách người có công, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phát hiện những thiếu sót, bất cập, chồng chéo kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, sửa đổi.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan và chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện công tác người có công.

- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác người có công ở các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về chính sách người có công.

- Hoàn thành tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Sở Y tế

- Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác: khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công; chẩn đoán, chỉ định phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, kết luận vết thương đối với người bị thương và mảnh kim khí còn sót trong cơ thể đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh phải rõ ràng, chính xác; khám điều trị, lập hồ sơ bệnh án, cấp giấy ra viện cho công dân để xác lập hồ sơ đề nghị xác nhận, hưởng trợ cấp ưu đãi người có công phải khách quan, đúng quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn có hành vi làm sai lệch hồ sơ bệnh án và kết luận vết thương đối với người bị thương, mảnh kim khí còn sót đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh không rõ ràng, thiếu chính xác, không đúng quy định để công dân lợi dụng lập thủ tục hồ sơ xác nhận, hưởng chính sách, chế độ ưu đãi người có công.

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận bệnh tật cho người hoạt động kháng chiến và con của họ bị nhiễm chất độc hóa học theo thẩm quyền, đúng quy định.

3. Hội đồng giám định Y khoa tỉnh

Thực hiện tốt công tác khám, giám định y khoa và kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật hoặc tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật cho công dân đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thực tế, đúng quy định.

4. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định tại quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

5. Sở Nội vụ

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn giải quyết chính sách, chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thanh niên xung phong theo quy định đảm bảo kịp thời, đúng quy định; thực hiện tốt công tác sao lục hồ sơ và xác nhận về thành tích tham gia kháng chiến qua các thời kỳ đã được tặng thưởng cho công dân để xác lập hồ sơ hưởng trợ cấp ưu đãi của Nhà nước đảm bảo đúng người, đúng thời gian và thành tích đã được khen thưởng.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; hồ sơ đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày; hồ sơ tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng cho gia đình có nhiều liệt sĩ theo quy định.

6. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp thực hiện việc mua, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công, giải quyết trợ cấp mai táng phí cho công dân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lắp.

7. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu kế hoạch bố trí nguồn kinh phí địa phương đảm bảo chi cho công tác người có công, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi tặng quà, kinh phí tiếp nhận hài cốt liệt sĩ, kinh phí xây dựng, sửa chữa nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí kinh phí và kịp thời giải ngân nguồn kinh phí phân bổ của Trung ương hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các địa phương đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Chỉ thị số 24-CT/TW và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi về triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cấp, các ngành, đơn vị liên quan: kiểm tra xác minh các căn cứ, các giấy tờ chứng minh thời gian công tác trong quân đội, xác nhận địa bàn, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh cho người tham gia cách mạng, hoạt động kháng chiến; thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tổ chức tốt công tác tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sĩ và chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác người có công theo thẩm quyền, đúng quy định.

9. Công an tỉnh

- Theo thẩm quyền, có trách nhiệm căn cứ tài liệu, tàng thư lưu trữ, xác nhận về nội dung chưa có chứng cứ đầu hàng, phản bội, chiêu hồi hoặc khai báo có hại cho cách mạng trong thời gian bị địch bắt tù, đày đối với người tham gia cách mạng, hoạt động kháng chiến; thực hiện xác minh, kết luận người tham gia cách mạng, hoạt động kháng chiến bị mất tin, mất tích hoặc xác minh lý lịch nhân thân trong quá trình xác lập hồ sơ đề nghị công nhận người có công để làm cơ sở giải quyết hồ sơ, chế độ trợ cấp cho công dân theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong thực hiện công tác người có công trên địa bàn để ngăn chặn, điều tra, xử lý theo quy định.

- Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác người có công theo thẩm quyền, đúng quy định.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc quyền quản lý thực hiện việc ưu tiên trong tuyển sinh, đào tạo; kiểm tra việc xác nhận để hưởng chế độ ưu đãi về giáo dục, đào tạo đối với người có công và con của họ theo đúng quy định.

- Hướng dẫn, phân công các trường nhận chăm sóc người có công, giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai đối với người có công và thân nhân liệt sĩ; đất dành riêng cho xây dựng các công trình ghi công liệt sĩ, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung quy định về chính sách người có công trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân biết tham gia giám sát việc thực hiện; nêu gương điển hình các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi

- Xây dựng kế hoạch để tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Công văn số 2179-CV/TU, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7744/UBND-KGVX, Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ban hành kèm theo Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Kế hoạch này trên Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; xây dựng phóng sự, bài viết phản ánh về các địa phương, cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân triển khai thực hiện tốt công tác người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh.

- Tăng thời lượng phát sóng, số lượng và chất lượng bài viết về công tác người có công trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục.

14. Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Tù yêu nước tỉnh

Tích cực phối hợp với các ngành, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, rà soát, đôn đốc hướng dẫn hội viên, trường hợp nào đúng đối tượng, đủ điều kiện giải quyết hưởng trợ cấp ưu đãi của Nhà nước thì xác lập hồ sơ để giải quyết theo quy trình, đúng quy định.

15. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW, Công văn số 2179-CV/TU, Công văn số 7744/UBND-KGVX và nội dung Kế hoạch này đến cán bộ, đoàn viên, hội viên. Tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, có trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW, Công văn số 2179-CV/TU, Công văn số 7744/UBND-KGVX và nội dung Kế hoạch này thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Tổ chức quán triệt nâng cao trách nhiệm đối với công tác người có công đến cán bộ, công chức và phổ biến tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Trên cơ sở hướng dẫn, quy định hiện hành, đẩy nhanh tiến độ giải quyết xác nhận người có công; giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và không để sót. Tuyệt đối không để xảy ra việc lợi dụng chính sách để man khai hồ sơ xác nhận, giải quyết hưởng trợ cấp sai quy định. Địa phương nào để xảy ra việc man khai hồ sơ xác nhận, hưởng trợ cấp thì người đứng đầu địa phương đó chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường giáo dục về chính trị, đạo đức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác người có công ở các xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhất là việc tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục, xét duyệt hồ sơ phải niêm yết công khai, minh bạch ngay từ cơ sở.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, chi trả trợ cấp cho người được hưởng trợ cấp đảm bảo nguyên tắc chi đúng, chi đủ, kịp thời, tận tay; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư liên quan đến công tác người có công.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong công tác chính sách người có công.

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, rà soát các chính sách, chế độ trợ cấp mà người có công đang hưởng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nếu thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ. Chủ động rà soát, thống kê, phân loại và có hướng giải quyết đối với trường hợp có tham gia cách mạng mà bị thương, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ nhưng chưa được xác nhận trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

17. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đôn đốc, khẩn trương thực hiện giải quyết hồ sơ đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 theo quy định.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ, đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa và các hoạt động tri ân người có công.

- Vận động các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân phối hợp cùng với các cơ quan Nhà nước tổ chức thực hiện tốt công tác người có công; thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện công tác người có công; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công, kiến nghị với cấp ủy và cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn các đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân làm tốt công tác người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh để đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng kịp thời.

- Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; chủ trì việc tổ chức Lễ thắp nến tri ân vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27 tháng 7) hàng năm; chỉ đạo các cơ sở Đoàn cấp huyện, cấp xã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, tổ chức giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và chăm sóc quản lý mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi ơn liệt sĩ tại địa phương.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị, đoàn thể liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này; định kỳ báo cáo sơ kết 6 tháng (trước ngày 05/6) và hàng năm (trước ngày 05/11) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Tỉnh đoàn;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: C, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc507.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 131/KH-UBND ngày 06/11/2018 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


525

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72