Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 13/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Long Hải
Ngày ban hành: 17/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG, NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ), UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng để định hướng, khuyến khích, thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, tiến đến xoá bỏ định kiến, kỳ thị, tạo sự đồng thuận và thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và Nhân dân trong công tác này.

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, ngày 16/9/2011 của Chính phủ Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (sau đây gọi tắt là Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ).

3. Trong quá trình thực hiện các sở, ngành, UBND các cấp phải cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch hàng năm, tránh qua loa, hình thức, kém hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù (Bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng), khuyến khích, động viên Nhân dân tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người đã chấp hành xong hình phạt tù sớm ổn định cuộc sống, tránh tái phạm, vi phạm pháp luật.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Đề án số 2033/QĐ-UBND, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... xác định rõ công tác này là một nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay và tiếp tục tổ chức thực hiện trong những năm tiếp theo.

3. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức tư vấn, trợ giúp về tâm lý, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tự giải quyết khó khăn, vướng mắc, tìm kiếm việc làm và hỗ trợ thủ tục pháp lý. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia truyền thông giáo dục và tạo các điều kiện cần thiết cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.

4. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục, dạy nghề, tạo điều kiện cho vay vốn, giải quyết việc làm, trợ giúp về tâm lý và hỗ trợ các thủ tục pháp lý... để người chấp hành xong án phạt tù sớm ổn định cuộc sống.

5. Kinh phí cho việc thực hiện các biện pháp tái hoà nhập cộng đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ban hành theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND, ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực đóng góp quỹ từ thiện để sử dụng cho các hoạt động tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chủ động rà soát, đánh giá tình hình, kịp thời rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

a) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 80/2011/NĐ-CP; Đề án số 2033/QĐ-UBND, ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, theo hướng mở rộng đối tượng là người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng được vay vốn từ quỹ.

b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách pháp luật, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về tái hoà nhập cộng đồng qua các phương tiện thông tin, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm chuyên đề, nhằm hỗ trợ cho người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

c) Chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Chú trọng công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Chủ động rà soát, tham mưu với Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, duyệt hồ sơ vay vốn cho các đối tượng đủ điều kiện vay vốn; đồng thời, chú trọng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình trong công tác hoà nhập cộng đồng; tăng cường nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, tuyên truyền nghề cho phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các trường dạy nghề, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

b) Phối hợp với Công an tỉnh triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, nghiên cứu, hướng dẫn việc đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho phạm nhân trong trại tạm giam, nhà tạm giữ.

3. Sở Tư pháp

a) Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng nghiên cứu đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

b) Cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và cấp Phiếu Lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự rà soát, lập hồ sơ đề nghị toà án xét, miễn giảm nghĩa vụ dân sự cho người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện theo luật định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp cùng Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, xây dựng định hướng cho UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về xóa bỏ định kiến, kỳ thị và quan tâm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền, biểu dương, khích lệ, nhân rộng các mô hình, cá nhân có thành tích tốt trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

5. Sở Nội vụ

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ cho lực lượng ở các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù.

6. Sở Tài chính

Thẩm định, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù theo quy định hiện hành. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm, đúng mục đích.

7. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn: Chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên, trước hết là các tổ chức chính trị - xã hội với Công an cùng cấp tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, lồng ghép trong thực hiện các đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai ở các địa bàn; thực hiện trách nhiệm giám sát và phản biện đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù.

8. Các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan: Phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

9. UBND các huyện, thành phố

a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trong công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chú trọng quan tâm công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình, các loại hình Quỹ xã hội để quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng.

b) Căn cứ quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ, địa bàn quản lý, chủ động nghiên cứu ban hành các quy định nhằm khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; lập dự toán chi thường xuyên hàng năm và đảm bảo kinh phí từ ngân sách, đồng thời huy động các nguồn lực khác để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

c) Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm tại địa bàn; trong từng giai đoạn, tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh; các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Thông tin và truyền thông; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các sở, ngành khác căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch của UBND tỉnh. Hàng năm, trước ngày 10/12 tiến hành đánh giá tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an theo quy định.

2. Giao cho Công an tỉnh giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Các sở: TC, TP, NV, TP, LĐTBXH, TTTT;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh.
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng: KG-VX, KTTH, TH, TT TH-CB;
- Lưu: VT, NC (BMB).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


311

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177