Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2018 về xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018-2020

Số hiệu: 127/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Minh Tiến
Ngày ban hành: 04/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/KH-UBND

Hà Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TỈNH HÀ GIANG, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác, thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 18/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chỉ thị số 2124/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020;

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và giữ vững quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

- Các cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những mô hình, điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch nhân rộng gương điển hình cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực.

- Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị và hệ thống văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng.

II. NỘI DUNG

1. Thông qua các phong trào thi đua, cơ quan, đơn vị, địa phương phát hiện, lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và chiến đấu.

2. Thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng điển hình; tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách và môi trường thuận lợi để các điển hình thực hiện và thể hiện vai trò của mình.

3. Xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Xác định rõ tiêu chí điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên một số mặt công tác.

4. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả, xác định khả năng phát triển của từng mô hình, việc ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện. Phát hiện những khó khăn, thiếu sót, kịp thời có biện pháp giúp đỡ điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục duy trì thành tích và phát huy hiệu quả.

5. Định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả của các điển hình trong mỗi giai đoạn, để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng, đồng thời lựa chọn những mô hình thật sự xuất sắc tiêu biểu, đem lại kết quả cao, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội, tổ chức tôn vinh khen thưởng, học tập và nhân rộng các mô hình trong phạm vi của ngành, đơn vị, địa phương.

6. Tổ chức tham quan trực tiếp kết quả, học tập kinh nghiệm của điển hình tiên tiến và nghe điển hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm đạt hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua.

7. Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiên tiến có phương pháp, cách làm đạt hiệu quả để nhân rộng trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

1. Tiêu chí chung

Mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do tỉnh, đơn vị phát động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Tiêu chí lựa chọn cụ thể một số lĩnh vực

Ngoài các tiêu chí chung, trong lựa chọn, xây dựng gương điển hình một số lĩnh vực cần có đủ các tiêu chí cơ bản sau:

2.1. Mô hình cơ quan, đơn vị kiểu mẫu:

a) Tập thể: Là các tập thể phòng, ban, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt mục tiêu cải cách hành chính; cơ quan, đơn vị luôn đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”, “Đơn vị văn hóa”; phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức viên chức khoa học, chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ được giao; hằng năm được công nhận tập thể xuất sắc, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, áp dụng công nghệ mới tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; dẫn đầu trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị; tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị luôn đạt trong sạch vững mạnh.

b) Cá nhân: Là nhân tố tiêu biểu, nổi trội trong cơ quan, đơn vị; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra; có tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh; hằng năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công tác.

2.2. Mô hình điển hình trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN:

a) Tập thể: Là các tập thể thuộc các lực lượng vũ trang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều phương pháp mới, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, không để xảy ra các “điểm nóng”, vụ việc phức tạp; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, đơn vị, địa phương phát động.

b) Cá nhân: Có nhiều phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào Vì an ninh Tổ quốc, luôn sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong mọi tình huống; có phương pháp, giải pháp tác chiến hiệu quả; thực hiện tốt các hoạt động giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được phân công phụ trách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.3. Mô hình điển hình trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo:

a) Tập thể: Là các trường học, các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề có các thầy, cô giáo, các em học sinh đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi và trong công tác giảng dạy và học tập; tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, chất lượng giáo dục ngày càng tăng lên (tỷ lệ học sinh khá giỏi cao; tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp cao; cơ sở vật chất, thiết bị được trang bị giữ gìn, bảo quản tốt, phát huy có hiệu quả trong công tác dạy và học,...); hằng năm được công nhận tập thể xuất sắc, dẫn đầu trong các phong trào thi đua của ngành, huyện, thành phố; duy trì thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thiết thực của ngành, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của địa phương; có tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị luôn đạt trong sạch vững mạnh.

b) Cá nhân: Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác; là nhân tố tiêu biểu, nổi trội của trường; gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực; hàng năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công tác.

2.4. Mô hình điển hình trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

a) Tập thể: Là các tập thể, đơn vị có đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ thuộc ngành y tế, các trạm xá xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về lĩnh vực Y tế; có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân; hưởng ứng tích cực, đạt hiệu quả cao các phong trào thi đua do ngành phát động, đặc biệt là y đức của người thầy thuốc; hằng năm được công nhận tập thể xuất sắc, dẫn đầu trong các phong trào thi đua của ngành, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của địa phương.

b) Cá nhân: Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác; là nhân tố tiêu biểu, nổi trội của cơ quan, đơn vị; gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực; hàng năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ; có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; có ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng.

2.5. Mô hình tổ chức Hội, Đoàn thể tiêu biểu:

a) Tập thể: Là các tổ chức Hội, đoàn thể và các mô hình do các Hội, đoàn thể xây dựng (Câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ 3; mô hình “Hộ sạch, khuôn viên đẹp”,...), có nhiều sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua trên địa bàn; có tổ chức đảng luôn đạt “Trong sạch, vững mạnh”, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Cá nhân: Luôn gương mẫu đi đầu, là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo; có nhiều sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; hàng năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức hội, đoàn thể vững mạnh.

2.6. Mô hình điển hình trong phong trào thi đua Xây dựng nông thôn mới gắn với Làng văn hóa:

a) Tập thể: Là các thôn, bản, các xã đạt được nhiều tiêu chí nông thôn mới (tiêu chí theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Hà Giang); có phương pháp, cách làm hay, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện các tiêu chí đạt hiệu quả; tổ chức được các phong trào thi đua đột phá với khẩu hiệu hành động thiết thực, góp phần hoàn thành từng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; có hương ước, quy định thực hiện nếp sống văn hóa mới và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; duy trì tốt các thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp trong nhân dân; tiết kiệm trong việc cưới hỏi, việc tang lễ; xây dựng “Nhà sạch, vườn đẹp”; giữ gìn an ninh trật tự trong thôn, bản; không có người mắc các tệ nạn xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng lên, bình đẳng dân chủ thực sự trong cộng đồng,...

b) Cá nhân: Cá nhân có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, vận động, tham gia hiến đất làm đường, đóng góp tiền của vật chất, ngày công lao động... xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

2.7. Mô hình điển hình trong sản xuất - kinh doanh:

a) Tập thể: Là những tập thể Doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, kinh tế doanh nghiệp; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lao động sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi ngành nghề; thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách tại địa phương; các chỉ tiêu về doanh thu, thuế, thu nhập bình quân của người lao động luôn có sự tăng trưởng; đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường; thực hiện tốt các chế độ chính sách bảo hiểm, phúc lợi cho người lao động, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển tại địa phương; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

b) Cá nhân: Cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp cho xã hội; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho đơn vị. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

2.8. Mô hình, gương điển hình về phát triển kinh tế hộ gia đình.

Là hộ gia đình thực hiện sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả cao từ phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi hoặc kinh doanh hàng hóa - dịch vụ hợp pháp; không ảnh hưởng xấu đến bảo vệ môi trường; giải quyết việc làm cho người lao động; lợi nhuận thu được hàng năm của gia đình cao nhất trong số các hộ gia đình tại địa phương.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Năm 2018

1.1. Phát hiện, lựa chọn, đăng ký mô hình, gương điển hình tiên tiến:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, căn cứ tiêu chí về mô hình, gương điển hình, căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện, lựa chọn mô hình, gương điển hình tiêu biểu, đăng ký với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 14/4/2018.

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc căn cứ tiêu chí về mô hình, gương điển hình, căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện, lựa chọn mô hình, gương điển hình tiêu biểu, đăng ký với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (qua bộ phận làm công tác Thi đua, khen thưởng) trước ngày 14/4/2018.

* UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp xét trong số các mô hình, gương điển hình do các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đã đăng ký để lựa chọn: Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 10 mô hình, gương điển hình tiêu biểu trở lên; mỗi sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp lựa chọn 05 mô hình, gương điển hình tiêu biểu trở lên, (riêng doanh nghiệp và tổ chức hội tùy vào thực tế của từng loại hình doanh nghiệp, tổ chức hội để đăng ký xây dựng số lượng mô hình thích hợp), lập danh sách đăng ký với UBND tỉnh (qua Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ) trước ngày 27/4/2018.

Quan tâm chỉ đạo việc xây dựng gương điển hình đạt các tiêu chí khen các danh hiệu vinh dự của Nhà nước như: Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Huân chương lao động các hạng,...

1.2. Sơ kết đánh giá công tác phát hiện bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình:

Việc tổ chức sơ kết đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình của các cấp, các ngành được thực hiện cùng với thời gian tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2018.

2. Năm 2019

Các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã xây dựng, nhằm đảm bảo đúng lộ trình đề ra, như:

- Quan tâm theo dõi sát những mô hình, gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện những mô hình mới, những vấn đề phát sinh trong thực hiện để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp.

- Thường xuyên tuyên truyền phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các buổi họp cơ quan, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm của mô hình, điển hình tiêu biểu và nghe điển hình báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua.

- Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên mô hình, gương điển hình tiên tiến và nhân rộng điển hình tại cơ quan, đơn vị.

3. Năm 2020

Tổ chức đánh giá, tổng kết công tác xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến của các cấp, các ngành gắn với đánh giá tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2018 - 2020; chuẩn bị tiến tới Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2018 - 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; trong kế hoạch cần xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động bồi dưỡng điển hình, công tác tuyên truyền nhân rộng, công tác biểu dương khen thưởng điển hình, chế độ thông tin báo cáo; đồng thời đăng ký danh sách mô hình, gương điển hình tiên tiến và kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến gửi về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ) theo đúng thời hạn nêu trên để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức triển khai, đăng ký thực hiện Kế hoạch này, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh không xét trình UBND tỉnh khen thưởng thành tích theo chuyên đề, hằng năm.

2. Các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng và lựa chọn các mô hình, điển hình tiên tiến, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu học tập các điển hình để nhân rộng; bên cạnh những điển hình tiên tiến đã đăng ký với tỉnh cần chú trọng việc phát hiện các điển hình, nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước được quần chúng nhân dân và tập thể suy tôn để kịp thời biểu dương khen thưởng, bổ sung vào kế hoạch, danh sách nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời báo cáo bổ sung với UBND tỉnh (qua Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ).

3. Các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị trong cụm, khối thi đua theo phân công tại Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh trong việc xây dựng điển hình tiên tiến đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng duy trì tốt chuyên trang “Người tốt - việc tốt”, chuyên mục “Thi đua khen thưởng”, kịp thời phát hiện, đưa tin tuyên truyền và nêu gương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới; phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh việc tuyên truyền việc đổi mới các hoạt động thi đua, khen thưởng.

5. Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ) chịu trách nhiệm:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng trực tiếp chỉ đạo các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc xây dựng điển hình tiên tiến, đồng thời kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này;

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ lộ trình thực hiện của Kế hoạch này, tham mưu cụ thể hóa các nội dung thực hiện ở cấp tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang và các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ, để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương;
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, CVNC, Phòng HC-TC, Trung tâm TT-CB;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội cấp tỉnh, các Doanh nghiệp thuộc khối TĐ của tỉnh;
- VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Tiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2018 về xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.069

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144