Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 126/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 02/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

CAI NGHIỆN PHỤC HỒI ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2021; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn được truyền thông về phòng chống ma túy nói chung và cai nghiện ma túy nói riêng.

2. Phấn đấu tư vấn, cai nghiện, điều trị nghiện trên 85% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các hình thức phù hợp. Cụ thể: khoảng 25-30% người nghiện được cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng; 10% người nghiện được cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (sau đây viết tắt là Trung tâm); 45% người nghiện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

3. 100% người đã hoàn thành cai nghiện tại Trung tâm được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức giáo dục, tư vấn, giám sát phù hợp.

4. Nghiên cứu, xây dựng thêm 01 mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng ở các cụm liên xã, phường có nhiều người nghiện.

5. 100% cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện ở Trung tâm và ở cấp huyện, cấp xã được tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa

a) Tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài; đưa tin hàng tuần với nhiều tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy, nhất là công tác đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy. Chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch; tuyên truyền các phương thức, biện pháp để phòng ngừa các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng bạo lực, đối tượng có biểu hiện “Ngáo đá” gây án; cách nhận biết và tác hại của ma túy tổng hợp nhất là các loại ma túy mới để giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

b) Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn... Chú trọng tuyên truyền đối với những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp. Phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong công tác vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện.

2. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy định.

b) Vận động người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức tốt công tác cai cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn cai nghiện, điều trị nghiện tại 03 Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện ma túy (phường An Cựu - thành phố Huế, Trung tâm Y tế huyện A Lưới và thị trấn Lăng Cô - huyện Phú Lộc) và 04 Điểm tư vấn cai nghiện ma túy ở các địa phương (phường Phú Hòa, Phú Hội, Thủy Biều - thành phố Huế; phường Phú Bài - thị xã Hương Thủy).

c) Nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Cơ sở điều trị Methadone - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Phát triển thêm 01 Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện ma túy ở địa bàn xa, có nhiều người nghiện, người sử dụng ma túy để hỗ trợ cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm Bảo trợ xã hội

a) Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, đặc biệt là đội ngũ y bác sỹ, lực lượng bảo vệ làm công tác quản lý, cai nghiện ma túy; bổ sung bác sỹ làm công tác cai nghiện tại Trung tâm.

b) Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, chữa trị và giáo dục, tư vấn dạy nghề, lao động sản xuất cho học viên vào cai nghiện tại Trung tâm. Tạo môi trường cai nghiện tốt để người nghiện ma túy yên tâm cai nghiện và tự nguyện xin vào cai nghiện.

c) Tăng cường công tác quản lý, thanh, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, các quy định pháp luật về công tác cai nghiện phục hồi tại Trung tâm.

4. Hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

a) Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, xét duyệt, bàn giao đúng trình tự, thủ tục, đúng đối tượng sau cai nghiện tại nơi cư trú.

b) Các huyện, thị xã, thành phố cùng các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác vận động, hỗ trợ sau cai, đảm bảo 100% số người đã cai nghiện ma túy tại Trung tâm trở về cộng đồng được hỗ trợ, giúp đỡ sau cai tại nơi cư trú.

c) Phát triển các biện pháp liên kết, phối hợp giữa cơ sở cai nghiện, chính quyền địa phương với cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy thuận lợi trong học nghề và lao động sản xuất, giải quyết việc làm.

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, hỗ trợ sau cai nghiện

a) Thực hiện đào tạo theo chương trình khung, giáo trình, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục... về điều trị nghiện nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

b) Xây dựng kế hoạch tiếp tục mở các lớp đào tạo cơ bản và nâng cao đối với cán bộ làm công tác quản lý, điều trị, cai nghiện phục hồi và hỗ trợ sau cai tại các cơ sở cai nghiện và cộng đồng.

c) Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội các cấp và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ tại Trung tâm.

d) Tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình hiệu quả trong công tác để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, điều trị phục hồi cho người nghiện và người sau cai nghiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình khác của Trung ương.

3. Huy động các nguồn lực xã hội, hợp tác quốc tế và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở số liệu người nghiện đã được Công an tỉnh thống kê, chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức đề xuất phương án, xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp từng nhóm đối tượng.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động khác về công tác cai nghiện phục hồi tại các địa phương, tại cơ sở cai nghiện ma túy.

c) Phối hợp Công an tỉnh, Sở Y tế và các địa phương tham mưu UBND tỉnh đầu tư xây dựng thêm 01 mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng ở các cụm liên xã, phường có nhiều người nghiện; phối hợp với ngành y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Huế triển khai lồng ghép điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng với điều trị Methadone tại khu vực Nam sông Hương.

d) Phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp tục tổ chức tập huấn cho thành viên Tổ công tác cai nghiện ma túy xã, phường, thị trấn để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

đ) Phối hợp, tổ chức dạy nghề đối với người cai nghiện tại Trung tâm; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện như: dạy nghề, giới thiệu việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích người nghiện cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm.

g) Định kỳ 6 tháng, năm đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cai nghiện phục hồi. Tổng hợp báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện ma túy.

2. Sở Y tế:

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; quản lý chặt chẽ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất theo quy định của pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị, tổ chức, cơ sở vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực trên.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ y, bác sỹ làm công tác quản lý, cai nghiện ma túy ở xã, phường, thị trấn và Trung tâm Bảo trợ xã hội; tăng cường hợp tác, trợ giúp thường xuyên nhằm theo dõi phác đồ điều trị, tình trạng sức khỏe của người đang cai nghiện tại Trung tâm. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện tốt việc phối hợp với Tổ công tác cai nghiện ma túy và cơ quan Công an trong công tác xác định tình trạng nghiện ma túy.

c) Tiếp tục tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ cho cán bộ y tế cấp huyện, cấp xã về xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị, hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy. Đảm bảo 100% cán bộ y tế ở các xã, phường, thị trấn có người nghiện được tập huấn, cấp chứng chỉ về xác định tình trạng nghiện theo quy định.

d) Chỉ đạo đơn vị y tế các cấp phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an cùng cấp, cơ quan chức năng tổ chức xét nghiệm, phát hiện người sử dụng, người nghiện ma túy để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, tổ chức cai nghiện ma túy phù hợp với từng loại đối tượng; quản lý người điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone; cung cấp danh sách người điều trị Methadone cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, lực lượng Công an các cấp để có biện pháp quản lý phù hợp.

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát, đánh giá kết quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone. Phối hợp các ngành, nghiên cứu, tham mưu xây dựng thêm 01 Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện trong năm 2021.

3. Công an tỉnh:

a) Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Công an địa phương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, các tổ chức, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác rà soát, thống kê, đảm bảo đầy đủ, chính xác, phân loại theo từng nhóm người nghiện ma túy giúp cho địa phương triển khai kế hoạch cai nghiện ma túy được thuận lợi, kịp thời theo quy định.Vận động đối tượng đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức, đảm bảo đúng thủ tục, hoàn thành chỉ tiêu cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện tự nguyện.

b) Chỉ đạo Công an các cấp tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy. Đồng thời tiến hành lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định hiện hành.

c) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm; tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ. Chỉ đạo Công an các địa phương có kế hoạch hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm, tại Cơ sở điều trị trị methadone và các Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng khi có tình huống xấu xảy ra.

d) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng phù hợp đặc điểm từng địa bàn, nhóm đối tượng. Tham mưu tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng chống ma túy” năm 2021.

4. Sở Tài chính: Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chế độ, định mức kinh phí đảm bảo công tác cai nghiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra quyết toán theo quy định.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động của dự án đầu tư mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội.

6. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp Sở Lao động, - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và phòng chống tệ nạn ma túy.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp các cơ quan liên quan định hướng các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội:

a) Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống, cai nghiện ma túy; phối hợp với chính quyền, ngành chức năng, các tổ chức thành viên, vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy tự nguyện; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hoạt động tự quản, tình nguyện để giáo dục, giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho người nghiện ma túy, thực hiện biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; lồng ghép trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy phục hồi. Phối hợp lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên rà soát lập danh sách những người nghiện, sử dụng và nghi sử dụng ở địa bàn để tuyên truyền vận động, khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện.

c) Phân công hội viên, đoàn viên đảm nhận, quản lý, giúp đỡ trực tiếp người nghiện sau cai ở cộng đồng, phòng chống tái nghiện. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện của địa phương như: Tạo việc làm, hỗ trợ người sau cai nghiện vay vốn sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống.

10. Đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét mở phiên họp xét ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp với đơn vị thẩm định hồ sơ và các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

11. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện:

a) Xây dựng kế hoạch cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản theo Kế hoạch này.

b) Tập trung chỉ đạo Công an, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn tích cực phối hợp, đẩy mạnh công tác lập, thẩm định hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc theo quy định; trong xây dựng kế hoạch hoạt động cần có chỉ tiêu thực hiện cụ thể, sát với thực tiễn tại địa phương.

c) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê, phân loại lại người nghiện ma túy trên địa bàn. Từ đó, tiến hành lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng theo quy định; chỉ đạo Tổ công tác cai nghiện cấp xã tăng cường công tác quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình người nghiện trong và sau quá trình cai nghiện; cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cai nghiện đối với người nghiện đảm bảo các điều kiện theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ nội dung nêu tại Kế hoạch này, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan, UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2021; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (báo cáo 06 tháng trước ngày 20/6/2021; báo cáo tổng kết năm trước ngày 30/11/2021) kết quả thực hiện thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch “Cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2021” của các ngành, các địa phương. Định kỳ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (báo cáo 06 tháng trước ngày 25/6/2021; báo cáo tổng kết năm trước ngày 05/12/2021).

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH (b/c);
- CT, PCT Nguyễn Thanh
Bình;
- Các đơn vị nêu tại mục IV;
- VP: CVP, PCVP Phan Lê Hiến;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 126/KH-UBND ngày 02/04/2021 về cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


368

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80