Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 1203/KH-UBND 2020 tổng kết 20 năm đoàn kết Xây dựng đời sống văn hóa Lai Châu

Số hiệu: 1203/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1203/KH-UBND

Lai Châu, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2000 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Quyết định số 01/2000/QĐ-BCĐ ngày 12/4/2000 của Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020;

Thực hiện Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 23/01/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại phiên họp tổng kết năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá toàn diện kết quả công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020”; trong đó tập trung đánh giá rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của Phong trào trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

- Gắn tổng kết Phong trào với việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát tiển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

- Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, nhân rộng mô hình, lan tỏa trong cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 trên địa bàn tỉnh được tổ chức từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn đến cấp huyện và cấp tỉnh; đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Nội dung chính của hội nghị ở 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Khai mạc Hội nghị.

- Báo cáo tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020”; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Báo cáo một số điển hình trong thực hiện phong trào và tham luận của một số cơ quan, đơn vị.

- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

- Biểu dương, khen thưởng các gương điển hình (tập thể, cá nhân) có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào giai đoạn 2000 - 2020.

- Chọn cử đại biểu dự Hội nghị cấp trên (các cá nhân, tập thể đề nghị cấp trên khen thưởng).

- Tổng kết và bế mạc Hội nghị.

2. Hình thức tổ chức

2.1. Cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã)

a) Chủ trì Hội nghị: Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã.

b) Thành phần mời dự Hội nghị:

- Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện); thành viên Ban Chỉ đạo huyện được phân công chỉ đạo, theo dõi phụ trách phong trào của xã, phường, thị trấn.

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp xã; Ban Chỉ đạo phong trào cấp xã; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; Trưởng ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản, khu phố.

- Đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; một số điển hình gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào.

c) Thời gian tổ chức: ½ ngày; hoàn thành trước ngày 30/8/2020.

2.2. Cấp huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện)

a) Chủ trì hội nghị: Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, thành phố, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố.

b) Thành phần mời dự hội nghị:

- Đại diện Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh gồm: Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh được phân công phụ trách huyện, thành phố.

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện; Trưởng các ban ngành đoàn thể cấp huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn.

- Đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020; một số điển hình gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị.

c) Thời gian tổ chức: ½ ngày, hoàn thành trước ngày 30/9/2020 (Riêng huyện Nậm Nhùn đã tổ chức tổng kết cấp huyện, cấp xã theo Công văn số 07/BCĐ-VPTT, ngày 07/02/2020 của Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh về việc triển khai, thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2020; không tổ chức hội nghị tổng kết các cấp, chỉ phối hợp tổng hợp, báo cáo và xét trình UBND tỉnh khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào khi có hướng dẫn của BCĐ tỉnh).

2.3. Cấp tỉnh

a) Chủ trì hội nghị: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Thành phần mời dự hội nghị:

- Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phụ trách tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh); Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các huyện, thành phố (mỗi huyện, thành phố 05 đại biểu), gồm: Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố (Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện); Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố.

- Đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết.

- Phóng viên Báo, Đài Trung ương và địa phương.

c) Thời gian tổ chức: 01 ngày, dự kiến trong tháng 11/2020.

d) Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu.

đ) Nội dung Hội nghị tổng kết (có kịch bản, chương trình chi tiết riêng).

e) Các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị tồng kết cấp tỉnh:

- Báo cáo tổng kết 20 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020”; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Xây dựng các phóng sự chuyên đề, bài viết tuyên truyền 20 năm thực hiện phong trào.

- Các báo cáo tham luận của một số cơ quan, đơn vị tại hội nghị.

- Xây dựng chuyên đề ảnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Xây dựng chương trình nghệ thuật chào mừng (với quy mô phù hợp, đảm bảo tiết kiệm).

III. KHEN THƯỞNG

Căn cứ kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện phong trào giai đoạn 2000 - 2020 đề nghị UBND tỉnh khen thưởng tại Hội nghị tổng kết .

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết ở cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo.

- Kinh phí khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc được bố trí trong dự toán kinh phí TĐKT đã giao cho Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố.

- Kinh phí tham dự Hội nghị của đại biểu các huyện, thành phố do cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ tự chi trả; chế độ cho các đại biểu không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi trả; mức chi theo quy định hiện hành từ nguồn kinh phí được giao tổ chức hội nghị năm 2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh)

- Chủ trì tham mưu chương trình, kịch bản chi tiết tổ chức Hội nghị cấp tỉnh; chuẩn bị báo cáo tổng kết 20 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh; công tác hậu cần, tài liệu, giấy mời và các điều kiện khác liên quan đến công tác tổ chức hội nghị.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện và cơ sở.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự về 20 năm thực hiện Phong trào giai đoạn 2000 - 2020 trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền trên sóng truyền hình tỉnh và trình chiếu trong Hội nghị tổng kết cấp tỉnh.

- Phối hợp với Báo Lai Châu: xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về kết quả 20 năm thực hiện Phong trào trước, trong và sau Hội nghị tổng kết.

- Chỉ đạo xây dựng triển lãm ảnh chuyên đề về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị tổng kết cấp tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp chuẩn bị Hội trường, trang trí khánh tiết, phục vụ Hội nghị tổng kết cấp tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp và lựa chọn các tham luận tại Hội nghị.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ khen thưởng của các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng tại Hội nghị. Phối hợp tổ chức công tác khen thưởng của Hội nghị và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại hội nghị.

- Tổng hợp dự toán, thanh, quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị cấp tỉnh chuyển Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh

- Chỉ đạo và dự hội nghị tổng kết cấp huyện được phân công phụ trách. Chuẩn bị báo cáo tham luận được phân công theo yêu cầu của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực) chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị cấp tỉnh.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết ở cấp mình. Chuẩn bị báo cáo tham luận được phân công theo kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn các điển hình tiên tiến thuộc lĩnh vực phụ trách đề nghị UBND tỉnh khen thưởng; kết nối và đón tiếp lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự hội nghị (nếu có).

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự tuyên truyền về xây dựng gia đình văn hóa, bản khu phố văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phục vụ hội nghị.

4. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị tổng kết cấp tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền về kết quả 20 năm thực hiện phong trào.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các phóng sự về 20 năm thực hiện Phong trào trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tiến độ, chất lượng, phản ánh toàn diện, sâu sắc về kết quả 20 năm thực hiện Phong trào từ cơ sở đến tỉnh. Bố trí thời lượng đưa tin tuyên truyền đậm nét về Hội nghị tổng kết của tỉnh.

- Lập dự toán kinh phí xây dựng phóng sự truyền hình gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp.

7. Báo Lai Châu

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố và cơ sở xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về kết quả 20 năm thực hiện Phong trào trước, trong và sau hội nghị tổng kết.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội nghị tổng kết cấp xã, cấp huyện đảm bảo yêu cầu, nội dung, thời gian theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Phân công các thành viên Ban chỉ đạo Phong trào cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các xã, phường, thị trấn tổ chức tổng kết; tổ chức các hoạt động tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả 20 năm thực hiện Phong trào.

- Tuyên dương, khen thưởng theo thẩm quyền và tổng hợp đề nghị UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào.

- Thành lập đoàn và đưa, đón đại biểu dự Hội nghị cấp tỉnh.

- Chuẩn bị và phát biểu tham luận tại Hội nghị tổng kết cấp tỉnh. Phối hợp cung cấp thông tin và các điều kiện cần thiết để các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của tỉnh viết các tin, bài tuyên truyền.

- Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện thu thập tư liệu, xây dựng các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, viết bài tuyên truyền về kết quả 20 năm thực hiện phong trào tại địa phương.

- Gửi kế hoạch, báo cáo tổng kết, tổng hợp tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào từ cấp xã đến cấp huyện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/c);
- Cục Văn hóa cơ sở (B/c);
- Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương (B/c);
- TT. Tỉnh ủy (B/c);
- TT. HĐND tỉnh (B/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- TT. UBND tỉnh: U1, U2;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các cơ quan thành viên BCĐ tỉnh;
- Văn phòng Thường trực BCĐ tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1203/KH-UBND ngày 16/06/2020 về tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.794

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!