Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2020 về phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2023

Số hiệu: 107/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 05/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2021 - 2023

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2030; Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-TU ngày 01/4/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030; Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2023, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-TU ngày 01/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

- Quản lý, khai thác, phát huy tài nguyên du lịch, tiềm năng, lợi thế để xây dựng các sản phẩm du lịch; áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác quảng bá, tuyên truyền, hình thành dữ liệu từng bước phát triển du lịch thông minh, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc Sơn La.

- Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu quảng bá tiêu thụ nông sản an toàn; thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến Sơn La phát triển du lịch; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Sơn La.

2. Yêu cầu

- Phát triển du lịch bền vững theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt, phù hợp với quy hoạch, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển du lịch với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, khôi phục các lễ hội truyền thống; xây dựng sản phẩm du lịch có tính đặc trưng, chuyên nghiệp, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh;

- Các nhiệm vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2023 phải được xây dựng kế hoạch, kịch bản, chương trình chi tiết với lộ trình thực hiện cụ thể hàng năm. Từng bước áp dụng công nghệ 4.0, hình thành nguồn dữ liệu về du lịch Sơn La phục vụ phát triển du lịch thông minh.

- Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2023 được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm, sự phối hợp khoa học, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đảm bảo tiến độ, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. MỤC TIÊU

1. Tập trung xây dựng 24 sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt đạt chuẩn được công nhận.

2. Đến năm 2023, tổng lượt khách du lịch đến Sơn La đạt trên 3,0 triệu lượt trong đó khách quốc tế đạt 150.000 lượt, tổng thu từ các dịch vụ du lịch đạt trên 3.700 tỷ đồng.

III. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, liên kết phát triển du lịch

- Triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định của Nhà nước về du lịch nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phát triển du lịch, ngành, nghề du lịch trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên du lịch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về tài nguyên, tiềm năng, lợi thế du lịch Sơn La tại các hội nghị, hội thảo, hội chợ du lịch, trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và Trung ương, trên các trang mạng xã hội.

- Đổi mới, ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Tuyên truyền cổ động trực quan: Xây dựng hệ thống Pa nô cổ động tấm lớn tại các tuyến đường cửa ngõ vào địa bàn Sơn La, một số tuyến đường vào khu, điểm, bản du lịch đạt chuẩn được công nhận; lắp đặt màn hình led tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La, thành phố Sơn La và huyện Bắc Yên, Quỳnh Nhai, Mường La.

- Xây dựng và duy trì Website Du lịch Sơn La bằng 02 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh. Liên kết Website Du lịch Sơn La với Website của Tổng cục Du lịch, các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế.

- Áp dụng công nghệ 4.0, mạng 4G, 5G, xây dựng cơ sở dữ liệu, từng bước phát triển du lịch thông minh đảm bảo thuận tiện nhất cho nhà đầu tư và khách du lịch đến Sơn La.

- Xuất bản ấn phẩm du lịch: Tờ rơi, tập gấp, postcard, bản đồ du lịch, sách ảnh, catlog xúc tiến, quảng bá tại các hội nghị, hội thảo, trưng bày sản phẩm, hội chợ du lịch trong nước và quốc tế.

- Sản xuất và phát hành video, phim phóng sự, gameshow giới thiệu tiềm năng du lịch, bản sắc văn hóa các dân tộc, sản phẩm nông sản an toàn, gương điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trong quá trình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Chủ động mời các công ty lữ hành, chuyên gia du lịch, phóng viên báo, đài, tạp chí du lịch trong nước và quốc tế khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ tại khu, điểm, bản du lịch, nhà hàng, khách sạn; hình thành tour, tuyến du lịch nội tỉnh, liên tỉnh, liên khu vực, liên quốc gia để thu hút nhà đầu tư và khách du lịch đến với Sơn La.

2. Phát triển sản phẩm du lịch

- Khảo sát đánh giá tài nguyên du lịch, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, tập trung xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp (khu, điểm, bản du lịch) tạo điểm nhấn quan trọng, có tính đột phá đặc biệt là Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

+ Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu xây dựng và hoàn thiện từ 05-06 sản phẩm du lịch đạt chuẩn được công nhận. Trong đó, huyện Mộc Châu từ 03-04 sản phẩm, huyện Vân Hồ 02 sản phẩm.

+ Vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La xây dựng và hoàn thiện từ 03-04 sản phẩm du lịch đạt chuẩn được công nhận, trong đó huyện Quỳnh Nhai từ 02 sản phẩm, huyện Mường La 01-02 sản phẩm.

+ Thành phố Sơn La xây dựng và hoàn thiện từ 02-03 sản phẩm du lịch đạt chuẩn được công nhận.

+ Huyện Bắc Yên xây dựng và hoàn thiện từ 02 sản phẩm du lịch đạt chuẩn được công nhận.

+ Các huyện còn lại mỗi huyện lựa chọn xây dựng hoàn thiện 01 sản phẩm du lịch trở lên đạt chuẩn được công nhận (khu, điểm, bản du lịch...).

- Chú trọng phát triển sản phẩm du lịch gắn với nông sản an toàn; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La đáp ứng nhu cầu cho khách du lịch nghiên cứu, khám phá, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm, vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa cộng đồng như: Phục dựng lễ hội truyền thống tiêu biểu; xây dựng đội văn nghệ hát dân ca, múa dân gian, biểu diễn nhạc cụ dân tộc; phục dựng trò chơi truyền thống dân tộc; phục dựng duy trì nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm, nghề rèn, nghề trạm trổ, nghề sản xuất nhạc cụ, nghề thêu... được công nhận.

3. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển du lịch

- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu để thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch đến Sơn La.

- Xây dựng video trình chiếu đề dẫn bằng hình ảnh đẹp, lời bình, âm nhạc về tiềm năng, lợi thế, tài nguyên du lịch khác biệt của tỉnh Sơn La.

- Vận động các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch tiêu biểu giới thiệu, quảng bá thương hiệu và khuyến mại chương trình du lịch tại hội nghị.

- Mời các chuyên gia du lịch, những tập thể, cá nhân thành đạt về kinh doanh du lịch trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu xu thế phát triển du lịch trong nước và quốc tế tại hội nghị.

- Trưng bày, giới thiệu gian hàng sản phẩm du lịch; tour, tuyến du lịch; ấn phẩm du lịch; bản sắc văn hóa; nông sản an toàn, ẩm thực, trang phục, hàng lưu niệm...

- Biểu diễn chương trình nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La, quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch, thương hiệu các khu, điểm du lịch Sơn La.

- Quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch, thương hiệu các khu, điểm du lịch Sơn La.

4. Tổ chức sự kiện du lịch tại Sơn La, Hà Nội, nước CHDCND Lào

- Tổ chức sự kiện du lịch “Lễ hội nông sản và du lịch Sơn La” thu hút khách du lịch đến với Sơn La trải nghiệm các tour, tuyến du lịch nông trại, hợp tác ký kết tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn, thưởng thức trái cây, đắm mình trong không gian bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Sơn La đông hơn, ở lâu hơn và mua sản phẩm nhiều hơn.

- Tổ chức sự kiện du lịch “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang”, thông qua các hoạt động sự kiện, giới thiệu và quảng bá về mảnh đất con người thân thiện, mến khách, mời nhà đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

- Tiếp tục tổ chức sự kiện du lịch “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc” tại phố đi bộ Thành phố Hà Nội theo tinh thần Thông báo số 680-TB/TU ngày 02/3/2017 của Tỉnh ủy Sơn La về kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

- Phối hợp với Tổng cục Du lịch chuẩn bị các điều kiện để đăng ký tổ chức năm Du lịch Quốc gia tại tỉnh Sơn La tạo sự đột phá nhằm quảng bá về mảnh đất, con người Sơn La với bạn bè trong nước và quốc tế nhằm thu hút đầu tư và khách du lịch đến với Sơn La.

- Tổ chức sự kiện du lịch “Lễ hội Mùa Hoa Ban” giới thiệu sự tích về hoa ban trắng mang sắc màu riêng biệt, bảo tồn và phát huy các hoạt động của lễ hội truyền thống, thu hút khách du lịch đến Sơn La trải nghiệm, nghiên cứu, thưởng thức, tận hưởng mùa hoa ban Sơn La.

5. Phát triển nguồn nhân lực và tổ chức các cuộc thi du lịch

- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức, kỹ năng phát triển du lịch về: Quản lý kinh doanh, hướng dẫn viên, lễ tân, kỹ năng xây dựng dự án, Marketing phát triển du lịch; nghệ nhân truyền dạy nghề truyền thống...

- Tổ chức các đoàn cán bộ, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch tiêu biểu của tỉnh đi học tập, trao đổi về mô hình phát triển du lịch tiêu biểu.

- Tổ chức các cuộc thi du lịch cấp tỉnh tại Sơn La, tham gia các cuộc thi du lịch do vùng miền và Trung ương tổ chức nhằm lựa chọn tôn vinh hướng dẫn viên du lịch tiêu biểu, đầu bếp tài năng, nhà quản lý du lịch giỏi, sản phẩm du lịch đặc sắc...

- Tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo phát triển du lịch bền vững”; phát động cuộc thi sáng tác Logo Du lịch Sơn La trên toàn quốc để lựa chọn “Logo Du lịch Sơn La”.

6. Công tác quản lý nhà nước

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch để triển khai tại tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của ngành và từng địa phương.

- Xây dựng cơ chế chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La, các quy hoạch, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 theo hướng đột phá, trở thành ngành kinh tế quan trọng, thu hút nhà đầu tư và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia phát triển sản phẩm du lịch, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch nhanh và bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động đặc biệt là vùng sâu, vùng biên giới, và đồng bào dân tộc thiểu số góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, bảo vệ tài nguyên du lịch, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự; đảm bảo môi trường lành mạnh thu hút nhà đầu tư và du khách du lịch đến với Sơn La.

- Xây dựng bộ tiêu chí công nhận các dịch vụ du lịch đạt chuẩn, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân ký cam kết xây dựng dịch vụ đạt chuẩn, đồng thời khuyến cáo những điểm du lịch an toàn và không an toàn để du khách được biết.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, tổng hợp kinh phí trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định và triển khai các hoạt động du lịch theo kế hoạch, xây dựng báo cáo kết quả, đề xuất giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn về thực hiện kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng: Cam kết tham gia thực hiện trách nhiệm, đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động trong chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã được UBND 8 tỉnh ký kết theo kế hoạch hàng năm.

- Hàng năm tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu tỉnh Sơn La với doanh nghiệp du lịch vào dịp kỷ niệm Ngày Du lịch Việt Nam 9/7 hoặc cuối năm để lãnh đạo tỉnh Sơn La lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, hiến kế từ các nhà doanh nghiệp du lịch thành đạt nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và định hướng cho doanh nghiệp hoạt động du lịch.

(Có biểu chi tiết các hoạt động cụ thể phát triển Du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023 kèm theo)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách tỉnh: Các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao lập dự toán kinh phí chuyển về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp; Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao cân đối trong dự toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố đã được UBND tỉnh giao dự toán hàng năm để triển khai thực hiện.

2. Nguồn xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch; là đầu mối, khâu nối các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

- Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch, lập dự toán, tổng hợp kinh phí từ các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, kịch bản, chương trình, ma két, sơ đồ, huy động lực lượng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện du lịch, hội nghị, hội thi du lịch đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ xây dựng kế hoạch, kịch bản, xác định lộ trình thực hiện các điều kiện theo Luật Du lịch đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu vào năm 2025.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, tạp chí du lịch của trung ương và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, mảnh đất, con người và du lịch Sơn La.

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố khảo sát đánh giá tài nguyên, tiềm năng, lợi thế để lựa chọn xây dựng từ 01 sản phẩm du lịch trở lên đạt chuẩn được công nhận (khu, điểm, bản du lịch).

- Chủ trì tham mưu mời các công ty lữ hành; phóng viên báo, đài; tạp chí du lịch trong nước và quốc tế đến khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ tại khu, điểm, bản du lịch, nhà hàng, khách sạn hình thành tour, tuyến du lịch nội tỉnh, liên tỉnh, liên khu vực, liên quốc gia để thu hút nhà đầu tư và khách du lịch đến với Sơn La.

- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch vận động các công ty, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham gia hội nghị đối thoại, xây dựng sản phẩm khác biệt, công tác xã hội hóa, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của tỉnh.

- Hàng năm tổ chức kiểm tra, tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu kiến nghị với tỉnh và trung ương.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Sơn La vào cuối năm 2023, tiếp tục tham mưu ban hành Kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

2. Sở Tài chính

- Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành thẩm định, thông báo dự toán kinh phí phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2023 theo quy định.

- Hướng dẫn, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan về hội nghị xúc tiến quảng bá, sự kiện du lịch, hội nghị đối thoại để thu hút các nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển du lịch.

- Chỉ đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình tham gia trưng bày sản phẩm tại các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế, tổ chức sự kiện du lịch, các cuộc thi du lịch trong và ngoài tỉnh đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu quả.

4. Báo Sơn La; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Chủ trì xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các bài viết, chương trình phóng sự, video clip giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch Sơn La.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, trên Báo Sơn La và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về tài nguyên, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, các khu điểm du lịch, các gương điển hình trong phát triển du lịch và các sự kiện, hội nghị, hội thảo du lịch của tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch; vận động và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát triển du lịch Sơn La.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Sơn La trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai ứng dụng công nghệ 4.0 và xây dựng dữ liệu từng bước phát triển du lịch thông minh. Xây dựng và duy trì Website Du lịch Sơn La.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các nội dung liên quan đảm bảo tiến độ hiệu quả, đặc biệt là các sản phẩm du lịch nông nghiệp, mỗi địa phương 01 sản phẩm du lịch.

- Chỉ đạo phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, UBND các huyện, thành phố, vận động các doanh nghiệp chuẩn bị sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn tại các sự kiện, hội thảo du lịch của tỉnh.

7. Sở Công thương

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các nội dung liên quan đảm bảo tiến độ hiệu quả.

- Chỉ đạo phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, UBND các huyện, thành phố, vận động các doanh nghiệp chuẩn bị sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu tại các sự kiện du lịch.

8. Sở Tài nguyên Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung liên quan, quản lý việc sử dụng tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục cấp đất, giao đất cho các đơn vị, cá nhân phát triển du lịch.

9. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung liên quan, quản lý quy hoạch đặc biệt là quy hoạch xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục cấp phép xây dựng cho các đơn vị, cá nhân phát triển du lịch.

10. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung liên quan, quản lý an toàn thực phẩm, hình thành hệ thống cơ sở y tế chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch.

11. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung liên quan về các cuộc thi sáng tạo, đề tài khoa học về du lịch đảm bảo nội dung, tiến độ và hiệu quả.

12. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến các sự kiện du lịch với các tỉnh nước CHDCND Lào đảm bảo quy trình, nội dung, tiến độ, phù hợp, an toàn, hiệu quả.

13. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung liên quan, đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn cho các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến khách quốc tế.

14. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến biên giới Việt - Lào đảm bảo quy trình, nội dung, tiến độ, phù hợp, an toàn, hiệu quả.

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nội dung liên quan, đảm bảo sự thống nhất, tạo điều kiện cho các dự án phát triển du lịch sinh thái, hang động; tổ chức quay phim quảng bá hình ảnh đẹp về các khu, điểm du lịch có liên quan đến lĩnh vực quản lý của quốc phòng.

16. Hiệp hội Du lịch tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm khác biệt, quảng bá thương hiệu, tham gia xã hội hóa các hoạt động du lịch.

17. Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

- Chủ trì quản lý xây dựng các khu điểm du lịch theo quy hoạch, đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến, xây dựng sản phẩm du lịch, phát hành ấn phẩm du lịch giới thiệu về tiềm năng, lợi thế phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ xây dựng kế hoạch, kịch bản, xác định lộ trình triển khai thực hiện các điều kiện theo Luật Du lịch đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu vào năm 2025.

18. UBND các huyện, Thành phố

- Chủ động tích cực, trách nhiệm triển khai các nội dung liên quan trong kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ và hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ vào tiềm năng, lợi thế lựa chọn xây dựng từ 01 sản phẩm du lịch trở lên đạt chuẩn được công nhận (khu, điểm, bản du lịch);

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng cụm pa nô quảng cáo tấm lớn tại các cửa ngõ vào địa bàn Sơn La; lắp đặt màn hình led tại Khu du lịch trọng điểm: Mộc Châu, Vân Hồ, Thành phố, Quỳnh Nhai, Bắc Yên.

- Xác định Nhà nước - Doanh nghiệp - Người dân đồng hành, chia sẻ trong phát triển du lịch nhanh, bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập, đặc biệt là vùng sâu, biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác, tích cực xây dựng nét đẹp văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn trật tự an toàn tại các khu, điểm du lịch.

19. Các trường đào tạo nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đào tạo nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch hàng năm theo kế hoạch.

20. Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Chủ động phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp; liên doanh, liên kết trong tỉnh, trong nước và quốc tế để phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu mạnh.

- Áp dụng công nghệ 4.0, hình thành và xây dựng dữ liệu từng bước phát triển du lịch thông minh, liên kết phát triển tour, tuyến du lịch, giới thiệu sản phẩm quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Sơn La.

Trên đây là Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, Thành phố chủ động triển khai, thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu quả nhiệm vụ đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, Thành phố;
- BQL KDKQG Mộc Châu;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Trường Cao đẳng S
ơn La
- Lưu: VT, KGVX, Hải (15b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

BIỂU NỘI DUNG CHI TIẾT

CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2021 - 2023
(Kèm theo Kế hoạch số: 107/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

KINH PHÍ

1

Công tác tuyên truyền, quảng bá

 

 

 

 

-

Phát hành 12 chuyên mục về du lịch/năm

2021-2022-2023

Đài PTTH tỉnh

Sở VHTTDL

Ngân sách nhà nước

-

Phát hành 12 chuyên trang về du lịch/năm

2021-2022-2023

Báo Sơn La

Sở VHTTDL

Ngân sách nhà nước

-

Đăng tải tin, bài, video tuyên truyền, quảng bá Du lịch Sơn La trên Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài PT&TH thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; báo, tạp chí Du lịch Trung ương.

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

Các phương tiện thông tin đại chúng TW; UBND các huyện, thành phố

Ngân sách nhà nước

-

Xây dựng 08 cụm pa nô tấm lớn cửa ngõ, cửa khẩu vào địa bàn Sơn La và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phu Yên, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mường La

Ngân sách nhà nước

-

Xây dựng 12 cụm pa nô 12m2 vào các điểm du lịch được công nhận

2022-2023

Sở VHTTDL

UBND các huyện, thành phố

Ngân sách nhà nước

-

Lắp đặt 05 màn hình LED tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu, vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La, Thành phố, Bắc Yên

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai, Thành phố, Bắc Yên

Ngân sách nhà nước

-

Phát hành từ 5.000 - 7.000 ấn phẩm, video, sách ảnh..../năm

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương, liên quan

Ngân sách nhà nước

2

Xây dựng sản phẩm du lịch đạt chuẩn được công nhận

 

 

 

 

-

Mỗi huyện, thành phố xây dựng và hoàn thiện 01 sản phẩm du lịch đạt chuẩn được công nhận (dựa vào tài nguyên, tiềm năng, thế mạnh của địa phương để lựa chọn)

2021

UBND các huyện thành phố

Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch

Ngân sách nhà nước

-

Huyện Mộc Châu, Thành phố Sơn La, Quỳnh Nhai, Bắc Yên xây dựng sản phẩm thứ 02 đạt chuẩn được công nhận, các huyện còn lại tiếp tục hoàn thiện sản phẩm

2022

UBND Mộc Châu, Thành phố Sơn La, Quỳnh Nhai, Bắc Yên

Sở VHTTDL, BQLDLQG, Hiệp hội Du lịch

Ngân sách nhà nước

-

Huyện Mộc Châu xây dựng và hoàn thiện sản phẩm thứ 03 đạt chuẩn được công nhận, các huyện còn lại tiếp tục hoàn thiện sản phẩm

2023

UBND huyện Mộc Châu

Sở VHTTDL, BQLDLQG, Hiệp hội Du lịch

Ngân sách nhà nước

-

Xây dựng sản phẩm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La đạt chuẩn được công nhận

2023

Sở VHTT&DL

Bảo tàng tỉnh, Tổng cục du lịch

Ngân sách nhà nước

-

Xây dựng sản phẩm du lịch di tích Đền thờ vua Lê Thái Tông đạt chuẩn được công nhận

2023

UBND thành phố

Bảo tàng tỉnh, Tổng cục du lịch

Ngân sách nhà nước

-

Xây dựng sản phẩm du lịch Đền Linh sơn Thủy từ và Đền Nàng han đạt chuẩn được công nhận

2021-2022-2023

UBND huyện Quỳnh Nhai

Sở VHTTDL

Ngân sách nhà nước

3

Tổ chức Hội nghị Xúc tiến du lịch tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Sơn La

 

 

 

 

-

Tổ chức Hội nghị Xúc tiến Du lịch tại TP. Hà Nội

2021

Sở KH&ĐT

Sở VHTTDLvà các sở ngành liên quan, cơ quan thông tấn báo chí, công ty lữ hành, nhà đầu tư trong và ngoài nước

Ngân sách nhà nước

-

Tổ chức Hội nghị Xúc tiến Du lịch tại Mộc Châu

2022

Ban quản lý Khu DL quốc gia Mộc Châu

Sở VH,TT&DL và các sở ngành liên quan, thông tấn báo chí, công ty lữ hành, nhà đầu tư trong và ngoài nước

Ngân sách nhà nước

-

Tổ chức Hội nghị Xúc tiến Du lịch tại TP. Hồ Chí Minh

2023

Sở VHTTDL

Sở KH&ĐT và các sở ngành liên quan, cơ quan thông tấn báo chí, công ty lữ hành, nhà đầu tư trong và ngoài nước

Ngân sách nhà nước

4

Tổ chức sự kiện du lịch tại Sơn La, Hà Nội, Nước CHDCND Lào

 

 

 

 

-

Tổ chức Sự kiện du lịch “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Băng” tại tỉnh Luông Pha Băng, Nước CHDCND Lào

2022

Sở VHTTDL

Sở quản lý du lịch tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào; các sở ngành, địa phương liên quan của tỉnh Sơn La

Ngân sách nhà nước

-

Tổ chức sự kiện du lịch “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc” tại thành phố Hà Nội

2022

Sở VH,TT&DL

Sở Du lịch Hà Nội; các sở ngành, địa phương liên quan của tỉnh Sơn La

Ngân sách nhà nước

-

Tổ chức sự kiện du lịch “Lễ hội nông sản và du lịch Sơn La”

2021 - 2023

Sở VHTTDL

UBND thành phố Sơn La các sở, ngành, địa phương liên quan

Ngân sách nhà nước

-

Tổ chức sự kiện du lịch “Mùa hoa ban” tại huyện Vân Hồ

2022

Sở VHTTDL

UBND huyện Vân Hồ, các sở, ngành, địa phương liên quan

Ngân sách nhà nước

5

Phát triển Maketing xúc tiến quảng bá du lịch

 

 

 

 

-

Nâng cao chất lượng và duy trì Website Du lịch Sơn La, du lịch thông minh trên thiết bị di động bằng 02 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh.

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

Sở TTTT và các sở, ngành, đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

-

Phát hành tin bài, ảnh trên các trang thông tin điện tử trung ương và địa phương

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

Các sở, ngành, đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

-

Áp dụng công nghệ 4.0, mạng 4G, 5G; xây dựng dữ liệu, ngân hàng hình ảnh từng bước phát triển du lịch thông minh

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

Sở TTTT và các sở, ngành, đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước hỗ trợ

6

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

 

 

 

 

-

Phục dựng lễ hội, trò chơi, đội văn nghệ hát dân ca, múa truyền thống, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, 01 nghề dệt thổ cẩm, 01 nghề rèn, 01 nghề trạm trổ, 01 nghề sản xuất nhạc cụ, 01 nghề thêu, vẽ trên vải...

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

UBND các huyện thành phố, các khu, điểm du lịch

Ngân sách nhà nước

7

Phát triển nguồn nhân lực, tổ chức các cuộc thi về du lịch

 

 

 

 

-

Tập huấn nghiệp vụ 02 lớp hướng dẫn viên du lịch, lễ tân, kỹ năng du lịch, 01 đợt học tập mô hình du lịch tiêu biểu trong nước.

2021

Sở VHTTDL

Trường Cao đẳng Sơn La các sở, ngành, đơn vị địa phương liên quan

Ngân sách nhà nước

-

Tập huấn 03 lớp truyền dạy nghề truyền thống, xây dựng bản du lịch cộng đồng , 01 đợt học tập mô hình du lịch tiêu biểu trong nước

2022

Sở VHTTDL

Trường Cao đẳng Sơn La các sở, ngành, đơn vị địa phương liên quan

Ngân sách nhà nước

-

Hội nghị tập huấn 03 lớp kỹ năng quản lý khu, điểm, bản du lịch, nhà hàng, khách sạn, 01 đợt học tập mô hình du lịch tiêu biểu trong nước

2023

Sở VHTTDL

Trường Cao đẳng Sơn La các sở, ngành, đơn vị địa phương liên quan

Ngân sách nhà nước

-

Tổ chức đợt nghiên cứu, học tập mô hình phát triển du lịch tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan.

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

Các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, TP, các khu, điểm du lịch

Ngân sách nhà nước

-

Tổ chức 01 cuộc hội thi, 01 cuộc hội chợ du lịch tại tỉnh Sơn La; tham gia 02 cuộc thi du lịch do TW, vùng miền tổ chức.

2021

Sở VHTTDL

Đài PTTH tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

Ngân sách nhà nước

-

Tổ chức 01 cuộc hội thi Du lịch tại tỉnh Sơn La; 01 cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo phát triển du lịch bền vững; 01 cuộc thi sáng tác Logo du lịch Sơn La; tham gia 02 cuộc thi du lịch do TW, vùng miền tổ chức

2022

Sở VH,TT&DL

Đài PTTH tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

Ngân sách nhà nước

-

Tổ chức 02 cuộc, hội thi, 01 cuộc hội chợ du lịch tại tỉnh Sơn La; tham gia 02 cuộc thi du lịch do TW, vùng miền tổ chức

2023

Sở VHTTDL

Đài PTTH tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

Ngân sách nhà nước

8

Liên kết phát triển du lịch 8 tỉnh tây bắc mở rộng theo chương trình đã cam kết

 

 

 

 

-

Chủ trì tổ chức đoàn FAMTRIP, MEDIATRIP khảo sát, đánh giá dịch vụ tại điểm du lịch, hình thành tour, tuyến du trong tỉnh, liên tỉnh, liên quốc gia

2021-2023

Sở VHTTDL

Công ty lữ hành; các chuyên gia du lịch, thành phố lớn

Ngân sách nhà nước

-

Tham gia các đoàn FAMTRIP, MEDIATRIP do các tỉnh Tây Bắc tổ chức khảo sát, đánh giá dịch vụ tại điểm du lịch, hình thành tour, tuyến du liên tỉnh, liên quốc gia

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

Công ty lữ hành; 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Ngân sách nhà nước

-

Liên kết xuất bản ấn phẩm, bản đồ 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Ngân sách nhà nước

-

Tham gia các sự kiện du lịch do 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Ngân sách nhà nước

-

Liên kết với Sở Du lịch Hà Nội xuất bản ấn phẩm du lịch chung có liên quan, khảo sát đánh giá điểm du lịch, hình thành tour, tuyến du trong nước và quốc tế

2021-2022-2023

Sở VHT&DL

Sở Du lịch Hà Nội

Ngân sách nhà nước

9

Đối thoại giữa người đứng đầu tỉnh Sơn La với doanh nghiệp du lịch

 

 

 

 

-

Hội nghị đối thoại 01 cuộc vào ngày Du lịch Việt Nam 9/7

2021

Sở VHTTDL

Sở KH&ĐT, Hiệp hội du lịch và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

Ngân sách nhà nước hỗ trợ

-

Hội nghị đối thoại 01 cuộc vào ngày 30/12/2022

2022

Sở KH&ĐT

Sở VHTTDL, Hiệp hội du lịch và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

Ngân sách nước hỗ trợ

-

Đối thoại 01 cuộc vào ngày Du lịch Việt Nam 9/7

2023

Sở VHTTDL

Sở KH&ĐT, Hiệp hội du lịch và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

Ngân sách nhà nước hỗ trợ

10

Công tác quản lý nhà nước

 

 

 

 

-

Khảo sát, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch tại 12 huyện, thành phố; xây dựng dữ liệu quản lý về du lịch

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

Tổng cục Du lịch; các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

Ngân sách nhà nước

-

Triển khai các nghị quyết, đề án, dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Ngân sách nhà nước

-

Xây dựng sản phẩm du lịch đạt chuẩn được công nhận

2021-2022- 2023

Sở VHTTDL

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

-

Kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, bảo vệ tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, công khai điểm du lịch an toàn và không an toàn.

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Ngân sách nhà nước

-

Xây dựng, ban hành bộ tiêu chí công nhận sản phẩm, dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Sơn La

2021-2022-2023

Sở VHTTDL

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan

Ngân sách nhà nước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2020 về phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2023

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


283

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17