Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 107/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 28/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 107/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 với nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về phòng, chống ma túy. Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khc phục nhng hạn chế, tồn tại trong thời gian qua.

2. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức, thời lượng phù hợp cho tất cả các xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp... nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên và toàn dân trong phòng, chống ma túy.

3. Số vụ phạm tội sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy từ mức độ nghiêm trọng trở lên được phát hiện, xử lý tăng 5% so với năm trước; phấn đấu hàng năm số vụ phát hiện, bắt giữ tăng 10% so với năm trước.

4. Không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp mới về ma túy; mỗi năm triệt xóa 40% số điểm và tụ điểm hiện có; không để các điểm, tụ điểm ma túy tồn tại quá 1 năm kể từ khi phát hiện; không để xảy ra tình trạng trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy, phát hiện triệt phá 100% diện tích cây chứa chất ma túy.

5. Phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới, mỗi năm giảm 1% người nghiện có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện; 100% người nghiện được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; đến năm 2020 có 60% người nghiện ma túy được điều trị thay thế bằng Methadol.

6. Giảm ít nhất 1% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; đến năm 2020 có hơn 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2017. Mỗi năm, mỗi huyện, thị, thành phố phải xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

7. Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; 100% các hành vi sản xuất trái phép chất ma túy bị phát hiện, xử lý triệt để.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền

- Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mi và Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị mình; quán triệt, triển khai thực hiện đến tng cán bộ, đảng viên, chi bộ Đảng, cơ quan, đơn vị, trường học để cán bộ, đảng viên và mọi người dân thảo luận các biện pháp thống nhất tổ chức thực hiện.

- Cấp ủy Đảng các cấp xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đơn vị, địa phương; chỉ đạo các chi bộ và đảng viên tích cực tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy, cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân của người đng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, khu dân cư; gắn trách nhiệm đối với cán bộ, lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn để tồn tại phức tạp và gia tăng tệ nạn ma túy trên địa bàn quản lý.

- Huy động các nguồn lực của đơn vị, ngành mình, kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, vận động tng người, tng gia đình đóng góp công sức tham gia công tác phòng, chống ma túy ở địa phương mình, ngành, đơn vị mình đạt hiệu quả cao nhất.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

2. Công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

Triển khai đng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng chống ma túy bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện truyền thông với nội dung phù hợp với từng vùng, miền, từng tầng lớp nhân dân cụ thể:

- Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, các ngành đẩy mạnh phổ biến giáo dục, tuyên truyền các văn bản pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật nói chung và pháp luật phòng, chống ma túy nói riêng cho cán bộ công nhân viên trong cơ quan, đơn vị mình.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của các tổ chức, đoàn thể xã hội, những người có uy tín, chức sắc trong các tổ chức tôn giáo, các già làng, trưởng bản, người tiêu biểu trong xã, phường, thị trấn, hình thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp mọi nơi, đến mọi nhà, mọi người trong cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp trong các cơ quan, đơn vị, trường học và trong nhân dân; mở các đt cao điểm phát hiện tố giác tội phạm ma túy, tuyên truyền công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, trọng tâm là học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn và nhân dân, đồng bào vùng có nguy cơ trồng cây có chứa chất ma túy.

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch của ngành, cơ quan, địa phương

- Xây dựng bảng tin hoặc làm panô tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các địa điểm đông người qua lại và ở trung tâm các xã, phường, thị trấn; Phát hành trơi tại 635 xã, phường, thị trấn.

- Làm phim, phóng sự tuyên truyền phòng, chống ma túy. Đài phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thường xuyên về công tác phòng, chống ma túy. Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã xây dựng, phát các nội dung tuyên truyền phù hợp với từng vùng, miền với từng loại đối tượng.

- Thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy đến từng hộ gia đình, từng người dân đmọi người dân nhận thức đầy đủ tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy từ đó chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy từ cấp tỉnh, đến cấp xã, bồi dưỡng nâng cao khả năng nghiệp vụ cho lực lượng công an cấp xã và các tổ chức đoàn thể về trong phòng, chống ma túy; xây dựng các mô hình điểm về phòng chống ma túy ở cấp xã, phường, thị trấn.

3. Công tác xây dựng xã, phường, thị trn không có ma túy

- Tổ chức thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy” gắn với thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân an toàn về ANTT”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; “Xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa”; “Vì bình yên cuộc sống tng người, từng nhà, tng cơ quan đơn vị hãy làm nhiều việc tốt về ANTT”.

- Thiết lập, củng cố, duy trì nâng cao hiệu quả thu thập thông tin liên quan tệ nạn ma túy qua các “đường dây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy” động viên, tạo điều kiện nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư.

- Duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình nhân dân tự quản như: “Tổ đoàn kết”, “Khu phtự quản”, “Tổ An ninh xã hội” “CLB thanh niên phòng chống tệ nạn xã hội”, “quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Tự quản đường biên cột mốc” ở các xã biên giới; “Dòng họ tự quán” v.v... làm nòng cốt trong việc phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ở khu dân cư.

- Tổ chức giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy; cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ scai nghiện bắt buộc; quản lý, giúp đ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

- Quản lý, giáo dục những người đã hoàn thành thi hành án hoặc xử phạt hành chính tcác trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương.

- T chc cho các hộ gia đình ở xã, phường, thị trấn đăng ký và thực hiện cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy:

+ Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy có kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giữ vững danh hiệu xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

+ Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phức tạp về tệ nạn ma túy sớm trở thành xã, phường, thị trấn ít phức tạp, có ít người nghiện ma túy; các xã, phường, thị trấn có ít tệ nạn ma túy sớm trở thành xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

+ Tổ chức bình xét, phân loại xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

- Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa, y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội, tạo nguồn thu nhập ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào vùng giáp biên gii để họ tự nguyện từ bỏ việc trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy.

4. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy

- Lực lượng phòng, chống ma túy tiến hành điều tra cơ bản để xác định tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, các điểm, tụ điểm ma túy để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành chức năng đấu tranh giải quyết, xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

- Tiến hành điều tra cơ bản nắm và lập hồ sơ quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện mua bán, vận chuyn, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là các đối tượng trong các đường dây mua bán, vận chuyn, tổ chức sử dụng, tổ chức sản xuất trái phép các chất ma túy để có kế hoạch đấu tranh.

- Lập án đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn, các đường dây sản xuất ma túy; triệt xóa các sở lợi dụng việc kinh doanh khách sạn, nhà hàng, vũ trường để t chc sử dụng trái phép ma túy tổng hợp.

- Mcác đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, triệt xóa các tụ điểm các điểm mua bán lẻ và các tụ điểm phức tạp về ma túy; tập trung ở địa bàn thành phố Thanh Hóa, các thị xã, huyện trọng điểm và trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn.

- Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp trong điều tra, xử lý tội phạm về ma túy, đặc biệt là các vụ án ma túy lớn, điển hình nhằm rút ra được các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy để làm bài học phục vụ cho công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ma túy trong thời gian tiếp theo,

- Các ngành: Công an, Y tế, Hải quan, Công Thương phối hợp kiểm tra, quản lý chặt chẽ các loại tiền chất không để đối tượng lợi dụng đsản xuất ma túy.

- Thường xuyên kiện toàn, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nh đạo, cán bộ trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy nhằm ngày càng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

5. Công tác cai nghin, qun lý và tạo việc làm sau cai nghiện ma túy

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/4/2014 về triển khai Đề án đi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo lực lượng cấp huyện tiến hành tổng điều tra số người nghiện ma túy trên địa bàn, phân loại, lập hồ sơ quản lý người nghiện và có kế hoạch áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cai nghiện bt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy và điều trị thay thế bằng Methadol.

- UBND các cấp chỉ đạo cho các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với gia đình quản lý, giáo dục, giúp đ, tạo việc làm cho người nghiện ma túy tại địa bàn dân cư. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của người nghiện ma túy.

- Tiếp tục nâng cấp, cải tạo, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tại 02 Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh theo hướng đa chức năng, thân thiện và dễ tiếp cận đối với người theo định hướng của Đề án đi mới công tác cai nghiện. Mở rộng công năng của các cơ sở cai nghiện ma túy lồng ghép điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadol tại cộng đồng hoặc theo cụm xã, phường, thị trấn

- Triển khai mô hình cai nghiện ma túy có hiệu quả tại cộng đồng dân cư, hỗ trợ cho các gia đình, dòng họ tổ chức cai nghiện cho con em họ tại gia đình góp phần làm giảm người nghiện và phi hp phòng ngừa tội phạm.

- Nghiên cứu, ng dụng và tiến hành điều trị nghiện ma túy có hiệu quả đối với từng loại ma túy nhất là ma túy tổng hợp ở các cơ sở cai nghiện và cơ sở y tế.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, dòng họ tổ chức cai nghiện cho con em mình và quản lý chặt chẽ sau cai, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện để phòng ngừa tái nghiện.

- Sở Y tế phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả việc điều trị thay thế nghiện chất ma túy bằng Methadol, tại các cơ sở điều trị và điểm uống Methadol trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Công tác ngăn chặn, triệt xóa trồng, tái trồng cây thuốc phiện và hỗ trợ chuyển đổi cây trồng

- Cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chng ma túy, nhất là các, xã biên giới, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc thiểu số, vận động đồng bào vùng sâu, vùng xa không tái trồng cây thuốc phiện; Tổ chức cho nhân dân vùng có nguy cơ trồng cây thuc phiện ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma túy; phát hiện, tố giác việc trồng cây có chứa chất ma túy.

- Ưu tiên triển khai các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội như điện, đường, trường, trạm; các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với vùng miền; chú ý quan tâm các dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cây trồng, vật nuôi của đng bào nhằm khuyến khích phát triển sản xuất, từng bước khắc phục khó khăn cho đồng bào để họ tự nguyn từ bỏ hẳn việc trồng, tái trồng cây thuốc phiện.

- Thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành do lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an làm nòng cốt đtăng cường kiểm tra việc tái trồng cây thuốc phiện theo mùa vụ; kiên quyết xử lý những người tái trồng cây thuốc phiện.

7. Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy

- Hàng năm triển khai thực hiện Chương trình hợp tác phòng chống ma túy giữa 8 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Điện Biên và tỉnh Hủa Phăn, Phong Sa Lỳ, Luông Pha Băng, Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) và giữa 4 tỉnh Thanh Hóa - Sơn La - Nghệ An - Hủa Phăn về phi hp trao đổi thông tin, tình hình, kết quả các mặt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

- Chđộng phối hợp với lực lượng An ninh của tỉnh Hủa Phăn (Lào) và lực lượng phòng chống ma túy các tỉnh Nghệ An, Sơn La, Hòa Bình dựng các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy vào Thanh Hóa hoặc vận chuyn qua địa bàn Thanh Hóa đi các tỉnh khác tiêu thụ để lập án đấu tranh; trao đổi thông tin, thu thập tin tức đối tượng truy nã, bắt giữ tội phạm ma túy, thực hiện các chuyên án xuyên quốc gia.

- Lực lượng Công an, Hải Quan, Bộ đội Biên phòng chủ động phối hợp với Ủy ban kiểm soát ma túy và các huyện, bản giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn tổ chức giao ban trao đổi thông tin về tình hình tội phạm ma túy, người nghiện ma túy, tình hình tái trồng cây có chất ma túy, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy ở khu vực giáp ranh và khu vực biên giới từ đó có kế hoạch phối hợp đấu tranh, triệt xóa.

- Duy trì phối hợp công tác giao ban phòng chống ma túy giữa các huyện biên giới của Thanh Hóa - Hủa Phăn; tổ chức luân phiên giao ban công tác phối hợp và phòng chng ma túy qua biên giới giữa 8 tnh: Thanh Hóa - Sơn La - Nghệ An - Điện Biên - Hủa Phăn - Luông Pha Băng - Phong Sa Lỳ - Xiêng Khoảng.

8. Tăng cường lực lượng, phương tiện, điều kiện đảm bảo cho Cơ quan phòng, chống ma túy

- Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chng ma túy có trình độ, năng lực và trách nhiệm trong phòng, chống ma túy.

- Tăng cường lực lượng, phương tiện cho lực lượng chuyên trách phòng chng ma túy của Công an, Biên phòng, Hải quan từ tỉnh đến huyện và các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn.

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ phòng chống ma túy, công tác cai nghiện, chữa trị và quản lý sau cai.

- Đầu tư trang bị, phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trhiện đại cho lực lượng phòng chống ma túy.

- Đảm bảo các điều kiện kinh phí về vật chất, ưu tiên chính sách đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu.

- Hàng năm dành nguồn Ngân sách địa phương phục vụ cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Khuyến khích, huy động sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, của nhân dân đđảm bảo kinh phí cho việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Công an tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chđạo 138 tỉnh chđạo tổng thcông tác phòng, chống ma túy trên địa bàn toàn tỉnh, trọng tâm là tham mưu cho UBND tỉnh có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan chức năng đấu tranh xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, các đường dây vận chuyển mua bán, vận chuyn ma túy với số lượng lớn; Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng chng tội phạm và tệ nạn ma túy, nhằm làm giảm tình hình tội phạm, giảm số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng, chống ma túy trên cả hai phương diện phòng ngừa và đấu tranh xử lý tội phạm ma túy. Thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội; liên tc mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy gắn với thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm trong phòng, chống tội phạm ma túy của từng năm.

- Thực hiện thống kê, phân tích tình hình công tác phòng, chống ma túy, xây dựng và quản lý trung tâm dữ liệu về tệ nạn ma túy. Thông qua đó rút ra được phương thức, thủ đoạn hoạt động, các địa bàn trọng điểm về ma túy, thường xuyên thông báo cho các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cho quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

- Phối hợp với các ngành Lao động thương binh - Xã hội, tiến hành tổng điều tra khảo sát, phân loại người nghiện ma túy, giao chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc cho các đơn vị; chỉ đạo việc lập hồ sơ và tổ chức đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh; phối hợp nghiên cứu tổ chức mô hình cai nghiện tại cộng đồng. Tham gia công tác cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai tại xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống ma túy, từng bước xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội liên quan kiểm tra, đánh giá, định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy theo từng năm.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính lập dự toán, phân bố, quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống ma túy có hiệu quả.

- Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung của các Đề án, Dự án trong Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành Công an.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Công an, Y tế và các ngành chức năng, tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, công tác quản lý sau cai nghiện, giải quyết các vấn đề sau cai; Thường xuyên tiến hành tổng điều tra số người nghiện trên tng địa bàn, lập hồ sơ, phân loại người nghiện có đủ tiêu chuẩn đi cai nghiện tập trung; người nghiện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; người nghiện điều trị thay thế bằng Methadol.

- Tiếp tục nâng cấp, cải tạo, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tại 02 Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh theo hướng đa chức năng, thân thiện và dễ tiếp cận đối với người theo định hướng của Đề án đổi mới công tác cai nghiện. Mrộng công năng của các cơ sở cai nghiện ma túy lồng ghép điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadol tại cộng đồng hoặc theo cụm xã, phường, thị trấn.

- Quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề cho người nghiện ma túy; tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện; phối hợp lồng ghép các hoạt động cai nghiện, phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy vào các Chương trình xóa đói giảm nghèo.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn xây dựng các Mô hình thí điểm cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

- Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung của các Dự án trong Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành Lao động Thương binh và Xã hội.

3. Sở Y tế

- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố và Trạm Y tế của các xã, phường, thị trấn các huyện, thị, thành phố hỗ trợ, tư vấn quy trình cai nghiện ct cơn cho người nghiện tại gia đình và cộng đồng. Tổ chức tập huấn và xác định tình trạng nghiện của người nghiện ma túy khi lập hồ sơ đưa vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa đi cai nghiện bắt buộc.

- Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng các cơ sđiều trị thay thế bằng Methadol và tổ chức điều trị cho người nghiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu điều trị bằng Methadol theo đúng Quyết định số 4774/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc phê duyệt Đề án “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ 2013 - 2015 và đến năm 2020”.

“Tổ chức tập huấn và hướng dẫn các biện pháp y học, vật lý trị liệu đcai nghiện trong các Cơ sở cai nghiện ma túy. Đặc biệt là hướng dẫn tập huấn cho đội ngũ y tế cấp xã trong việc tổ chức cắt cơn, cấp thuốc hỗ trợ cho các đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, nhất là quản lý chặt tiền chất trong các cơ sở Y tế theo quy định của pháp luật, đồng thời thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị, tổ chức, cơ sở vi phạm pháp luật. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện chuyên môn về y, dược tại các cơ sở cai nghiện tự nguyện và cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với các ban ngành, tổ chức xã hội và chính quyền các huyện, xã biên giới chỉ đạo kiên quyết xóa bỏ trồng, tái trồng cây có chất ma túy, gắn công tác này với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng miền núi, dân tộc.

- Chủ trì phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra việc tái trồng cây thuốc phiện theo mùa vụ; kiên quyết xử lý những người tái trồng cây thuốc phiện.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bào miền núi, chuyển dịch cơ cấu sản xuất ở những vùng xóa bỏ cây thuốc phiện.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống ma túy trong các tầng lớp nhân dân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đi sống xây dựng các chuyên mục và tăng thời lượng đưa tin, bài, nhằm đẩy mạnh có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

- Phối hợp, lồng ghép công tác thông tin tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy với các chương trình kinh tế - xã hội, các hoạt động văn hóa khác, đặc biệt là chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung của các Dự án trong Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đưa nội dung giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, chương trình giảng dạy và giáo dục ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, về kiến thức hiểu biết về phòng, chống ma túy, mại dâm cho giáo viên có liên quan thuộc các bậc học, cấp học.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong trường học, không để học sinh, sinh viên liên quan đến ma túy.

- Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học đnâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên về công tác phòng, chống ma túy.

- Tăng cường phối hợp với gia đình, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục và ngăn chặn học sinh, sinh viên, giáo viên trong nhà trường vi phạm pháp luật; phối hợp triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, nht là các trường học thuộc khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy.

- Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung của các Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy”

7. Bộ đội Biên phòng

- Chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Cảnh sát biển tập trung đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ, truy quét tội phạm về ma túy trên hai tuyến biên giới của tỉnh.

- Tăng cường hợp tác với lực lượng quản lý biên giới, cửa khẩu và các cơ quan chức năng của nước bạn Lào đấu tranh với các hoạt động tội phạm về ma túy ở địa bàn hai bên biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn, ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới vào Việt Nam.

- Tổ chức cho Quân y của Đn biên phòng đóng trên địa bàn biên giới tham gia cai nghiện ma túy ở địa phương với phương châm “quân dân y” kết hợp.

- Phối hợp với chính quyền cơ sở và các ngành chức năng vận động nhân dân không trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy.

- Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung của các Dự án trong Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành.

8. Cục Hải quan tỉnh

- Chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu đường bộ, cảng hàng không, cảng biển nhằm phát hiện bắt giữ các đối tượng vận chuyển ma túy vào nội địa.

- Phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng đấu tranh ngăn chặn bắt gitội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua khu vực cửa khẩu. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cơ sở xuất, nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất qua cửa khẩu đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

9. Sở Công thương

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra hóa chất là tiền chất trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

10. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp

- Chỉ đạo Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân hai cấp phối hợp với lực lượng Công an và các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy. Tăng cường tổ chức các phiên tòa lưu động và xử lý nghiêm minh để tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm ma túy.

- Phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác thống kê tội phạm phục vụ nhiệm vụ, dự báo tình hình, đra các chủ trương, chính sách trong phòng, chống ma túy.

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội.

- Sở Tài chính ch trì phi hợp với Công an tỉnh trong việc lập dự toán kinh phí, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị theo đúng quy định hiện hành.

12. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong công chức, viên chức; công nhân lao động tại các khu công nghiệp; phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp.

- Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung Đề án “Phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”,

13. Đề nghị Ủy ban Mt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

- Phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả các Đề án, Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp nhm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng chống ma túy tại cộng đồng dân cư, trong công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và tại gia đình.

- Chỉ đạo Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên... cùng cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động chi hội, hội viên tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm v ma túy.

- Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các gương dũng cảm trong tấn công trấn áp tội phạm về ma túy.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn th, các lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu trong các Đề án, Dự án của Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương mình và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy nhm phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Căn cứ tình hình thc tế tại địa phương mình và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy nhằm phục vụ có hiệu quả chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Chỉ đạo các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan trên địa bàn tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm về ma túy. Kiên quyết triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy gây dư luận trong nhân dân; tổng rà soát người nghiện ma túy, phân loại người nghiện ma túy để có các hình thức cai nghiện phù hợp.

- Chỉ đạo công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng và gia đình; quản lý người nghiện sau cai, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng.

- Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức xã hội phát triển cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng miền núi, dân tộc, không để trồng, tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí Trung ương

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu “Phòng, chống tội phạm ma túy”; Kinh phí Chương trình “Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội”.

2. Kinh phí địa phương

- Kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm.

- Quỹ Phòng chống tội phạm của tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố quán triệt và triển khai nghiêm túc Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

2. Các ngành cấp tnh tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chng ma túy.

3. Giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực phòng chống tội phạm của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, UBND huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các Đề án, Dự án của Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và báo cáo về Thường trực phòng chống tội phạm tỉnh Thanh Hóa (qua Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Thanh Hóa; Địa chỉ số 18, đường Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) để tập hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- C42- Bộ Công an;
- TT T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể c
p tnh;
- UBND các huyện, thị
, thành phố;
- Lưu: VT, NC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


814

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219