Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2017 thực hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024” trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 107/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 12/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Hà Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM VỀ ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ HỘ TCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2024” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Thực hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại công văn số 620/BTP-HTQTCT ngày 28/2/2017; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Việc xây dựng Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 101/QĐ-TTg thành các nhiệm vụ, công tác cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; góp phần hiện đại hóa công tác đăng ký và thống kê hộ tịch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

- Bảo đảm cho các sự kiện hộ tịch của công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài (thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của tỉnh Hà Giang) được đăng ký kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật; tiếp tục nâng cao tỷ lệ giải quyết so với mặt bằng chung của cả nước: tập trung vào tỷ lệ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, bảo đảm mọi người dân đều được cấp giấy tờ hộ tịch (đặc biệt là cấp “giấy khai sinh”, “trích lục khai tử”), có đầy đủ nội dung, phù hợp với thông lệ quốc tế.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt, trong đó cần chú trọng các giải pháp để đạt và vượt các mục tiêu cụ thể về đăng ký khai sinh, khai tử, xác định nguyên nhân tử vong; kết hôn, ly hôn, nuôi con nuôi, thống kê và công bố số liệu đăng ký hộ tịch đã đề ra.

- Việc triển khai phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Gắn việc triển khai thực hiện với việc thi hành Luật hộ tịch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác này.

- Thủ trưởng các cơ quan được phân công nhiệm vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải tích cực, chủ động, phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan có nhiều giải pháp, sáng kiến để thực hiện tốt nhiệm vụ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) theo Kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia tỉnh Hà Giang

Thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia và Kế hoạch của tỉnh. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng Ban chỉ đạo; Phó ban thường trực là Giám đốc Sở Tư pháp; thành viên gồm đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Thống kê, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an và Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

2. Tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký và thống kê hộ tịch; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện

- Tham gia ý kiến xây dựng và triển khai thực hiện quy định về phạm vi, đối tượng, thời hạn thống kê; biểu mẫu báo cáo thống kê số liệu sinh, tử của các cơ quan y tế được sửa đổi; bổ sung quy định cơ chế phối hợp, trao đổi, đối chiếu thông tin thống kê sinh, tử giữa cơ quan y tế và cơ quan tư pháp.

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Y tế.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017 (khi có chỉ đạo của Bộ Y tế).

- Thực hiện Đồ án nghiên cu đổi mới mô hình hệ thống cơ quan làm công tác đăng ký hộ tịch

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 nếu được Bộ Tư pháp chọn triển khai thí điểm; Năm 2024 trở đi sau khi thực hiện thí điểm mô hình được nhân diện rộng.

- Tham gia xây dựng Và thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về việc khai thác, sử dụng, chia sẻ thông tin, dữ liệu đăng ký hộ tịch

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Tham gia xây dựng và thực hiện Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Phối hợp khi Bộ Tư pháp tiến hành khảo sát, đánh giá, kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mc, khó khăn trong thực tế triển khai thi hành quy định pháp luật hộ tịch

+ Hoạt động phải thực hiện: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết; tiến hành đánh giá các kết quả thực hiện; phản ánh những khó khăn, vướng mắc; đề xuất các biện pháp thực hiện trong quá trình triển khai thi hành quy định pháp luật hộ tịch trên địa bàn tỉnh đối với Đoàn khảo sát khi được chọn để kiểm tra, khảo sát.

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn tỉnh.

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp,

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

3. Cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiện đại hóa phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch

- Ủy ban nhân dân các cấp trang bị cơ sở vật chất (máy tính, máy in, máy scan, mạng internet) chất lượng tốt, phục vụ riêng cho công tác đăng ký hộ tịch tại các cơ quan đăng ký hộ tịch

+ Hoạt động phải thực hiện: Xây dựng kế hoạch mua sắm, trang bị, dự toán kinh phí tại các cơ quan đăng ký hộ tịch và tổ chức thực hiện.

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan Tài chính các cấp.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017, xong trước quý III năm 2018.

- Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan y tế có chức năng thu thập dữ liệu sinh, tử

+ Hoạt động phải thực hiện: Xây dựng Kế hoạch mua sắm, trang bị, dự toán kinh phí tại các cơ quan y tế và tổ chức thực hiện.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan Tài chính, Y tế, Kế hoạch - Đầu tư các cấp.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017, xong trước năm 2020.

- Xây dựng Kế hoạch để thực hiện: Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; chuẩn dữ liệu hộ tịch điện tử, tiêu chuẩn phần mềm đăng ký, thống kê hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp

+ Hoạt động phải thực hiện: Xây dựng kế hoạch; thực hiện nếu được chọn thí điểm; thực hiện khi dự án triển khai trên phạm vi toàn quốc.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017 nếu được Bộ Tư pháp chọn thí điểm; năm 2018 - 2020 khi dự án triển khai trong toàn quốc.

- Thực hiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc (vận hành, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu hộ tịch điện tử).

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp: S Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính.

+ Thời gian thực hiện: Xong trước 01/01/2020.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, thống kê dữ liệu sinh, tử của các cơ sở y tế, bảo đảm kết nối, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời giữa ngành Y tế và ngành Tư pháp.

+ Hoạt động phải thực hiện: Kế hoạch mua sắm, đầu tư trang thiết bị, dự toán kinh phí tại các cơ quan y tế và tổ chức thực hiện.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan Tài chính; Kế hoạch - Đầu tư các cấp.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017, xong trước năm 2020.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm đội ngũ đủ tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng bổ trợ, thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, thống kê hộ tịch

- Bố trí đủ số lượng công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp

+ Hoạt động phải thực hiện: Rà soát, thống kê, xây dựng Kế hoạch bố trí nhân sự; tổ chức thi tuyển, btrí bổ sung công chức theo đề xuất.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan Tư pháp, Nội vụ các cấp.

+ Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến hết năm 2019.

- Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp

+ Hoạt động phải thực hiện: Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức; cử báo cáo viên đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do Bộ Tư pháp tổ chức.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan Nội vụ và Tư pháp các cấp.

+ Thời gian thực hiện: Làm thường xuyên hàng năm.

5. Nâng cao nhận thức của người dân về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch; nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch.

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch tuyên truyền chuyên sâu về pháp luật hộ tịch; nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác đăng ký, thống kê hộ tịch của các cơ quan tổ chức; tăng cường các biện pháp để người dân được tiếp cận pháp luật về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan Tài chính các cấp; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Hà Giang, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh; Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện, thành phố; các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, huyện, xã.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017 và hàng năm.

6. Các trường hợp tử vong được đăng ký khai tử đều xác định đúng nguyên nhân tử vong có chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền, kể cả trường hợp tử vong ngoài cơ s y tế; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thực hiện việc cấp giấy chứng sinh, chng tử, thu thập và cung cấp dữ liệu sinh, tử

- Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ chế thu thập thông tin tử vong và nguyên nhân tử vong; thử nghiệm mô hình thu thập nguyên nhân tử vong khi được Bộ Y tế lựa chọn và triển khai thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Y tế

+ Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

+ Thời gian thực hiện: Từ năm 2017.

- Đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ y tế làm công tác cấp giấy chứng sinh, giấy báo tử, thu thập, xử lý dữ liệu sinh, tử; đặc biệt là về kỹ năng chuẩn đoán và mã hóa nguyên nhân chính gây tử vong theo ICD

+ Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

+ Thời gian thực hiện: Trước năm 2020.

- Hiện đại hóa phương thức thu thập, phân tích và sử dụng số liệu tử vong và nguyên nhân tử vong

+ Hoạt động phải thực hiện: Thực hiện phần mềm báo cáo trực tuyến; xây dựng cơ sở dữ liệu; ccông chức đi đào tạo sử dụng phần mềm; cung cấp máy móc, trang thiết bị cần thiết.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

+ Cơ quan phối hợp: S Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian thực hiện: Trước năm 2020.

7. Thu thập chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin thống kê hộ tịch, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân.

- Thống kê tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết trong năm được đăng ký khai t hàng năm

+ Cơ quan chtrì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan y tế các cấp; các cơ quan liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Thực hiện thống kê hàng năm từ năm 2017; công bố từ năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Số liệu thống kê hộ tịch hàng năm được công bố công khai, bảo đảm đầy đ, chính xác, thống nhất kịp thời

+ Hoạt động phải thực hiện: Phát hành niên giám công bố các chỉ tiêu thống kê hộ tịch hàng năm; xây dựng quy chế khai thác, sử dụng các số liệu thống kê.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, cơ quan thống kê các cấp, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan.

8. Nâng dần tỷ lệ đăng ký, xác nhận các sự kiện hộ tịch quan trọng, cơ bản của cá nhân (khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, ly hôn); nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch nhằm bảo đảm số liệu thống kê hộ tịch chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm tính phổ biến theo lộ trình khuyến nghị của Khung hành động khu vực giai đoạn 2015 - 2024

a) Về đăng ký khai sinh

- Từ năm 2017 - 2020, tỷ lệ trẻ em sinh ra sống, được đăng ký khai sinh (ĐKKS) tăng bình quân 1%/ năm

Đến năm 2024, tỷ lệ đăng ký khai sinh đạt trung bình trên 98%, trong đó khu vực thành phố Hà Giang, các thị trấn huyện lỵ các huyện đạt trên 99%

- Đến năm 2020, đạt tỷ lệ 97% trẻ em cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Giang được ĐKKS trước 5 tuổi; đến năm 2024, tỷ lệ này là: 98,5%

- Đến năm 2020, ít nhất 75% dân s cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Giang được đăng ký và cấp Giấy khai sinh; tỷ lệ này đến năm 2024 là 85%

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Trước năm 2020, 2024.

b) Về đăng ký khai tử; xác nhận nguyên nhân tử vong đúng IDC

- Đến năm 2020, ít nhất 80% các trường hợp tử vong xảy ra trên địa bàn tỉnh trong năm được đăng ký khai tử; tỷ lệ này đến năm 2024 là 90% .

- Đến năm 2020, ít nhất 60% các trường hợp tử vong trên địa bàn tỉnh trong năm được ngành y tế thống kê và có chứng nhận y tế về nguyên nhân gây tử vong; tỷ lệ này đến năm 2024 là 80%

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Y tế; UBND cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Trước năm 2020, 2024.

c) Về đăng ký kết hôn, giảm tỷ lệ tảo hôn

- Đến năm 2020, ít nhất 80% các trường hợp nam, nữ chung sng với nhau như vợ chồng trên địa bàn tỉnh đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền và được cấp Giấy chứng nhận kết hôn; tỷ lệ này đến năm 2024 là 90%

- Giảm bình quân 2% - 3 %/năm số trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng dưới độ tuổi kết hôn (tảo hôn); đến năm 2024, hạn chế được tình trạng này trong cộng đồng dân tộc thiểu số

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Trước năm 2020, 2024.

d) Xác nhận thông tin về việc ly hôn trong sổ hộ tịch

- Đến năm 2020, ít nhất 85% các trường hợp ly hôn theo bản án/quyết định đã có hiệu lực của Tòa án Việt Nam được ghi vào sổ hộ tịch; tỷ lệ này đến năm 2024 là 95%

+ Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện, cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp: Đề nghị Tòa án nhân dân các cấp.

+ Thời gian thực hiện: Trước năm 2020, 2024.

đ) Về đăng ký nuôi con nuôi

- Đến năm 2020, ít nhất 90% các trường hợp nhận nuôi con nuôi phát sinh thực tế trong năm được đăng ký và cấp giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi; tỷ lệ này đến năm 2024 là 95%

- Đến năm 2020, 99% các trường hợp nuôi con nuôi thực tế của giai đoạn trước đó được đăng ký và cấp giấy chứng nhận, nếu đủ điều kiện

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Trước năm 2020, 2024.

e) Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch, thu thập chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin thống kê hộ tịch đảm bảo đạt mục tiêu cụ thể về thống kê và công bố số liệu đăng ký hộ tịch của Chương trình hành động quốc gia (theo Quyết định số 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà nước và nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Y Tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trước năm 2020, 2022, 2024.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Tăng cường sự chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác đăng ký, thống kê hộ tịch; tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch; thường xuyên kiểm tra, khảo sát, đánh giá, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

2. Nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức về tm quan trọng của công tác đăng ký và thống kê hộ tịch. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực công chức làm công tác truyền thông để nhận đúng, đầy đủ vai trò, ý nghĩa của công tác đăng ký hộ tịch, quyền lợi và trách nhiệm đăng ký hộ tịch.

3. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, tập trung nguồn lực để xây dựng, triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

4. Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy các cấp; các Bộ, ngành có liên quan; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác hộ tịch nói chung và đăng ký, thống kê hộ tịch nói riêng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước; tài trợ, viện trợ của các tổ chức, nhân trong nước và nước ngoài; các nguồn hợp pháp khác.

Căn cứ nhiệm vtại kế hoạch các sở, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng dự toán thực hiện theo dự toán chi ngân sách hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

2. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ, theo đúng thời gian được phân công tại Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của địa phương, đơn vị mình gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20 tháng 11 hàng năm để tổng hợp chung.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động tại địa phương; lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chương trình với phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình khác có liên quan tại địa phương; chủ động bố trí ngân sách, nguồn lực tại địa phương để thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động đăng ký, thống kê số liệu sinh, tử, số liệu đăng ký hộ tịch, đặc biệt là xác định tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử hàng năm.

c) Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp kinh phí thực hiện Kế hoạch của các sở, ngành, địa phương trong dự toán ngân sách hàng năm, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

d) Giao cho Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 11 hàng năm; chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024” trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Yêu cầu các ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa thành nhiệm vụ cụ thể của cấp, ngành mình để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị tổng hợp gửi Sở Tư pháp để báo cáo Ban Chỉ đạo của tỉnh hoặc Trung ương xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- TTr UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- Website của tỉnh và Sở Tư pháp;
- Vnpt ioffice;
- CVNCTH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2017 thực hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024” trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


624

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243