Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2018 thực hiện nội dung về thông tin và tuyên truyền thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Số hiệu: 105/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 24/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NỘI DUNG VỀ THÔNG TIN VÀ TUYÊN TRUYỀN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Văn bản số 3660/BTTTT-KHTC ngày 30/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nội dung về thông tin và tuyên truyền thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nhằm tăng cường nội dung và cơ sở vật chất phục vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và thông tin sâu rộng tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, địa phương đến với đông đảo người dân.

- Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin thiết yếu của xã hội, nhất là những người nghèo, người dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần thực hiện tiêu chí s8 về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình xây dựng Nông thôn mới và các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc triển khai, thực hiện nội dung về thông tin và tuyên truyền thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả, phù hợp với địa phương và các đối tượng.

II. NỘI DUNG

1. Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

1.1 Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới theo Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ; Quyết định số 558/QĐ- TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; Quyết định 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP giai đoạn 2018-2020; Quyết định 22/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu và các văn bản chính sách mới của tỉnh và Trung ương về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền các giải pháp, nhất là tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tài liệu, ấn phẩm giới thiệu cách làm hay, sáng tạo và các mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

1.2 Tiếp tục triển khai, xây dựng, củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cho hệ thống truyền thanh các cấp thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2017/TT-BTTTT ngày 2/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; trong đó, phấn đấu đến năm 2020 hỗ trợ, đầu tư nâng cấp 05 Đài truyền thanh huyện; thiết lập

□ 04 đài truyền thanh xã; nâng cấp 27 đài truyền thanh xã và thiết lập mới 12 Trạm truyền thanh thôn, bản.

(Chi tiết tại Phụ lục 1: Tổng hợp nhu cầu thiết lập mới và nâng cấp hệ thng đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh)

2. Đối với Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

2.1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được trong công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và các nội dung, nhiệm vụ của Dự án “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh.

2.2. Tăng cường biên tập, phát hành các tài liệu, tờ rơi, ấn phẩm “Giảm nghèo về thông tin”, “Giảm nghèo bền vững...”; biên tập giới thiệu các văn bản của Trung ương, tỉnh về triển khai, thực hiện công tác giảm nghèo và giảm nghèo đa chiu, tuyên truyền phổ biến các kinh nghiệm về làm giàu và thoát nghèo bền vững; giới thiệu các mô hình hay, cách làm kinh tế có hiệu quả cần học tập phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

2.3. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về biên tập và viết tin, bài cho cán bộ thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tăng cường xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về “Thoát nghèo bn vững” và hoạt động của Website “Giảm nghèo về thông tin” tỉnh Ninh Bình

2.4. Đầu tư, hỗ trợ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng được quy định tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu đến năm 2020, hỗ trợ phương tin tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 03 huyện và trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cđộng cho 39 xã trên địa bàn tỉnh.

(Chi tiết tại Phụ lục 2: Tổng hợp nhu cầu trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động)

2.5. Tổ chức Chương trình hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo thuộc các xã đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh chưa có phương tiện nghe - xem theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 2/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thực hiện dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xut, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Phấn đấu đến năm 2020, hỗ trợ cho 1.025 hộ nghèo chưa có phương tiện xem (tivi) và 1.591 hộ nghèo chưa có phương tiện nghe (radio)

(Chi tiết tại Phụ lục 3: Tổng hợp hộ nghèo thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn chưa có phương tiện nghe - xem)

2.6. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh hằng năm. Trong đó, tập trung giám sát, đánh giá công tác triển khai, thực hiện thông tin, tuyên truyền giảm nghèo về thông tin ở một số cơ quan, đơn vị và hoạt động hỗ trợ phương tiện tác nghiệp thông tin cổ động và hỗ trợ phương tiện nghe - xem trên trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch gồm:

- Kinh phí từ các chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

- Kinh phí từ các chương trình dự án khác được lồng ghép để thực hiện nội dung Kế hoạch.

- Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hp pháp khác (nếu có).

2. Hằng năm, các cơ quan đơn vị cáp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nội dung của dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống đài truyền thanh 3 cấp.

- Biên tập và phát hành các tài liệu, ấn phẩm, phóng sự tuyên truyền phục vụ công tác thông tin tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới. Triển khai xây dựng, củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho hệ thống đài truyền thanh các cấp thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Triển khai, tổ chức thực hiện nội dung “giảm nghèo về thông tin” thuộc dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho các đơn vị và hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Riêng năm 2019, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có tính đặc thù: “Sản xuất nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ cho khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2019” theo Phụ lục Văn bản 3660/BTTTT-KHTC ngay 30/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, thực hiện dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh, trong đó trực tiếp thực hiện nội dung “truyền thông về giảm nghèo”;

- Tổng hợp, tham mưu phân bổ nguồn lực và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung “truyền thông và giảm nghèo”.

3. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

- Chủ trì, hướng dẫn, cung cấp thông tin, văn bản chính sách mới của Trung ương và của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các cơ quan báo chí, thông tin và tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp, tham mưu phân bổ các nguồn lực để triển khai công tác thông tin tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và nguồn lực xây dựng, củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho hệ thống đài truyền thanh các cấp thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu, phân bổ các nguồn lực để triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các sở, ngành, địa phương lồng ghép và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư thực hiện nội dung về thông tin và tuyên truyền thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài chính

Hằng năm, căn cứ kinh phí Chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương bổ sung cho địa phương và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn các đơn vị lập dtoán, chấp hành và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

6. Các Sở, ngành và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh

Hằng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong cơ quan thực hiện các nội dung thông tin tuyên truyền thuộc Chương trình xây dựng Nông thôn mới và dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh

7. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến sâu rộng việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nội dung của dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

8. UBND các huyện, thành phố

Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung về thông tin và tuyên truyền thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn đến 2020.

Hằng năm, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, đài truyền thanh cấp huyện duy trì các chuyên mục thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nội dung của dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên hệ thống đài truyền thanh 3 cấp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nội dung về thông tin và tuyên truyền thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 30/11 hng năm đ tng hp báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực T
nh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể của tỉnh;
- Lưu: VT, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6
.
QP/04KH-TTTT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

PHỤ LỤC 01

BẢNG TỔNG HỢP
NHU CẦU THIẾT LẬP MỚI VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(ban hành kèm theo Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị đề nghị hỗ trợ

Số lượng/ huyện

A.

NHU CU NÂNG CP ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

05

1.

Đài truyền thanh huyện Nho Quan

01

2.

Đài truyền thanh huyện Hoa Lư

01

3.

Đài truyền thanh huyện Yên Khánh

01

4.

Đài truyền thanh huyện Kim Sơn

01

5.

Đài Truyền thanh huyện Yên Mô

01

B.

NHU CẦU THIẾT LẬP MỚI ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ

04

I.

Huyện Gia viễn

03

1.

Thiết lập mới Đài TT xã Gia Lập

01

2.

Thiết lập mới Đài TT xã Gia Vương

01

3.

Thiết lập mới Đài TT xã Gia Lạc

01

II.

Huyện Nho Quan

01

1.

Thiết lập mới Đài TT xã Phú Long

01

C.

NHU CẦU NÂNG CẤP ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ

27

I.

Huyện Nho Quan

02

1.

Nâng cấp Đài TT xã Phú Lộc

01

2.

Nâng cấp Đài TT xã Lạc Vân

01

II.

Huyện Hoa Lư

04

1.

Nâng cấp Đài TT xã Ninh Giang

01

2.

Nâng cấp Đài TT xã Ninh Mỹ

01

3.

Nâng cấp Đài TT xã Ninh Hòa

01

4.

Nâng cấp Đài TT xã Trường Yên

01

III.

Huyện Yên Khánh

05

1.

Nâng cấp Đài TT xã Khánh Hòa

01

2.

Nâng cấp Đài TT xã Khánh Hồng

01

3.

Nâng cấp Đài TT xã Khánh Nhạc

01

4.

Nâng cấp Đài TT xã Khánh Cường

01

5.

Nâng cấp Đài TT xã Khánh Thiện

01

IV.

Huyện Kim Sơn

07

1.

Nâng cấp Đài TT xã Thượng Kiệm

01

2.

Nâng cấp Đài TT xã Yên Lộc

01

3.

Nâng cấp Đài TT xã Kim Hải

01

4.

Nâng cấp Đài TT xã Kim Mỹ

01

5.

Nâng cấp Đài TT xã Tân Thành

01

6.

Nâng cấp Đài TT xã Như Hòa

01

7.

Nâng cấp Đài TT xã Ân Hòa

01

VI.

Huyện Yên Mô

09

1.

Nâng cấp Đài TT xã Khánh Thịnh

01

2.

Nâng cấp Đài TT xã Yên Đồng

01

3.

Nâng cấp Đài TT xã Yên Thắng

01

4.

Nâng cấp Đài TT xã Yên Nhân

01

5.

Nâng cấp Đài TT xã Khánh Thượng

01

6.

Nâng cấp Đài TT xã Yên Thái

01

7.

Nâng cấp Đài TT xã Yên Thành

01

8.

Nâng cấp Đài TT xã Yên Hoà

01

9.

Nâng cấp Đài TT xã Yên Từ

01

E.

NHU CẦU THIẾT LẬP MỚI TRẠM TRUYN THANH THÔN BẢN

12

I.

Huyện Gia Viễn

03

1.

Thiết lập mới trạm truyền thanh thôn Đồng Tiến, Xã Gia Tiến

01

2.

Thiết lập mới trạm truyền thanh thôn Đá Hàn, Xã Gia Hòa

01

3.

Thiết lập mới trạm truyền thanh thôn Kênh Gà, Xã Gia Thịnh

01

II.

Huyện Nho Quan

05

1.

Thiết lập mới trạm truyền thanh các thôn: Lộc Ân, Đồi Chè, Thng Nhất - xã Phú Lộc

03

2.

Thiết lập mới trạm truyền thanh các thôn: Quỳnh Sơn, Đồng Tâm 3 - Xã Sơn Hà

02

III.

Huyện Hoa Lư

04

1.

Thiết lập mới trạm truyền thanh các thôn: Tràng An, Chi Phong, Tụ An - Xã Trường Yên

03

2.

Thiết lập mới trạm truyền thanh các thôn: Hỉa Nham - Xã Ninh Hải

01

 

PHỤ LỤC 02

BẢNG TỔNG HỢP
NHU CẦU TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN TÁC NGHIỆP PHỤC VỤ THÔNG TIN CỔ ĐỘNG

TT

Tên đơn vị

Tên thiết bị

Số lượng

Ghi chú

A.

NHU CẦU TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN TÁC NGHIỆP PHỤC VỤ THÔNG TIN CỔ ĐỘNG TẠI HUYỆN

03 huyện

 

 

01

Đài truyền thanh huyện Kim Sơn

Loa nén

2

 

Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

1

 

Loa hai dải tần số HI-fi

2

 

Bộ khuếch đi

1

 

Mic không dây

2

 

Míc có dây

2

 

Máy ghi âm

1

 

02

Trung tâm Văn hóa huyện Hoa Lư

Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

1

 

Loa nén

1

 

Loa hai dải tần số HI-fi

2

 

Bộ khuếch đại

1

 

Mic không dây

2

 

Míc có dây

2

 

Máy ghi âm

1

 

03

Đài truyền thanh huyên Yên Mô

 

 

 

Loa nén

2

 

Bàn trộn âm lin bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

1

 

Loa hai dải tần số HI-fi

2

 

Bộ khuếch đại

1

 

Mic không dây

2

 

Míc có dây

2

 

Máy ghi âm

1

 

B.

NHU CẦU TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN TÁC NGHIỆP PHỤC VỤ THÔNG TIN CĐỘNG TẠI XÃ

39 xã

 

 

I.

Huyện Kim Sơn (3 xã)

 

 

 

01

Xã Kim Đông

Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

2

 

Loa

1

 

Mic không dây

1

 

Míc có dây

2

 

Máy ghi âm

1

 

02

Xã Kim Trung

Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

2

 

Loa

1

 

Mic không dây

1

 

Míc có dây

2

 

Máy ghi âm

1

 

3

Xã Kim Hải

Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

2

 

Loa

1

 

Mic không dây

1

 

Míc có dây

2

 

Máy ghi âm

1

 

II.

Huyện Nho Quan (27 xã)

 

 

 

1

UBND xã Thạch Bình

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

02

 

Loa

01

 

Mic không dây

02

 

2

UBND xã Cúc Phương

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Loa

02

 

Mic không dây

02

 

3

UBND xã Kỳ Phú

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

4

UBND xã Phú Long

Loa nén

01

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

5

UBND xã Quảng Lạc

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

6

UBND xã Phú Lộc

Đài thu băng

01

 

Máy ghi âm

01

 

Mic không dây

02

 

7

UBND xã Lạc Vân

Loa nén

01

 

Máy ghi âm

01

 

Mic không dây

02

 

8

UBND xã Sơn Thành

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Loa

02

 

Mic không dây

02

 

9

UBND xã Thanh Lạc

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

10

UBND xã Xích Thổ

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

11

UBND xã Gia Sơn

Loa nén

01

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

12

UBND xã Sơn Lai

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

c quy 12V

01

 

13

UBND xã Gia Thủy

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic không dây

02

 

14

UBND xã Gia Lâm

Đài thu băng

02

 

Máy ghi âm

01

 

Mic có dây

02

 

15

UBND xã Gia Tường

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

16

UBND xã Đức Long

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

17

UBND xã Phú Sơn

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

18

UBND xã Lạng Phong

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

19

UBND xã Yên Quang

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

20

UBND xã Văn Phong

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

21

UBND xã Văn Phương

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

22

UBND xã Quỳnh Lưu

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

23

UBND xã Sơn Hà

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm lin bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

24

UBND xã Thượng Hòa

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

25

UBND xã Văn Phú

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

26

UBND Thị trấn Nho Quan

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm lin bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

27

UBND xã Đồng Phong

Loa nén

02

 

- Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Mic có dây

02

 

 

 

 

 

 

III.

Huyện Yên Mô (9 xã)

 

 

 

01

UBND xã Yên Thành

Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Loa

01

 

Mic không dây

02

 

Míc có dây

02

 

Máy ghi âm

01

 

02

UBND xã Yên Lâm

Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Loa

02

 

Mic không dây

02

 

Míc có dây

02

 

Máy ghi âm

01

 

03

UBND xã Mai Sơn

Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Loa

02

 

Mic không dây

02

 

Míc có dây

02

 

Máy ghi âm

01

 

04

UBND xã Yên Thái

Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Loa

02

 

Mic không dây

02

 

Míc có dây

02

 

Máy ghi âm

01

 

05

UBND xã Yên Đồng

Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Loa

02

 

Mic không dây

02

 

Míc có dây

02

 

Máy ghi âm

01

 

06

UBND xã Yên Đồng

Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Loa

02

 

Mic không dây

02

 

Míc có dây

02

 

Máy ghi âm

01

 

07

UBND xã Yên Thắng

Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Loa

02

 

Mic không dây

02

 

Míc có dây

02

 

Máy ghi âm

01

 

08

UBND xã Khánh Thượng

Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Loa

02

 

Mic không dây

02

 

Míc có dây

02

 

Máy ghi âm

01

 

09

UBND xã Yên Hoà

Bàn trộn âm liền bộ tạo Effects, EQ + thùng đựng

01

 

Loa

02

 

Mic không dây

02

 

Míc có dây

02

 

Máy ghi âm

01

 

 

PHỤ LỤC 03:

BẢNG TỔNG HỢP
HỘ NGHÈO THUỘC CÁC XÃ, THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CHƯA CÓ PHƯƠNG TIỆN NGHE, XEM

STT

Tên xã, thôn

Tổng số hộ nghèo chưa có phương tiện nghe - xem

Ghi chú

Số hộ nghèo chưa có tivi/tổng số hộ nghèo của xã, thôn

Số hộ nghèo chưa có rađio/tổng số hộ nghèo của xã, thôn

A

HUYỆN NHO QUAN

 

 

 

I

Các xã ĐBKK

230/755

710/755

 

1

Quảng Lạc

59/122

100/122

 

2

Phú Long

43/78

72/78

 

3

Kỳ Phú

16/164

148/164

 

4

Cúc Phương

12/87

87/87

 

5

Thạch Bình

110/304

303/304

 

II

Thôn đặc biệt khó khăn

117/270

167/270

 

1

Hạnh Phúc, Gia Sơn

1/10

10/10

 

2

Thôn 5, Phú Sơn

17/17

17/17

 

3

Đức Thành, Xích Thổ

4/13

10/13

 

4

Liên Minh, Xích Thổ

4/14

11/14

 

5

Quyết Thắng, Xích Thổ

3/10

6/10

 

6

Hùng Sơn, Xích Thổ

3/12

7/12

 

7

Hồng Quang, Xích Thổ

5/16

9/16

 

8

Mỹ Thượng, Gia Thủy

0/4

0/4

 

9

Sơn Cao, Gia Tường

6/18

6/18

 

10

Sơn Lũy 1, Đức Long

3/5

5/5

 

11

Sơn Lũy 2, Đức Long

1/8

8/8

 

12

Cao Thắng, Đức Long

1/6

6/6

 

13

Bình An, Lạc Vân

3/18

0/18

 

14

Đồng An, Lạng Phong

6/6

6/6

 

15

Xuân Viên, Văn Phương

3/8

6/8

 

16

Bồng Lai, Văn Phương

10/27

2/27

 

17

Yên Phú, Yên Quang

0/9

0/9

 

18

Yên Sơn, Yên Quang

5/13

5/13

 

19

Hữu Thường 4, Thương Hòa

19/22

22/22

 

20

Bè Mật, Thượng Hòa

4/5

5/5

 

21

Xát, Sơn Lai

0/4

2/4

 

22

Lược, Sơn Lai

3/3

3/3

 

23

Đồng Dược, Sơn Thành

1/7

6/7

 

24

Mai Vân, Thanh Lạc

15/15

15/15

 

B

HUYỆN KIM SƠN

674/801

714/715

 

1

Xã Cồn thoi

131/131

 

 

2

Xã Kim Hải

24/114

113/114

 

3

Kim Mỹ

349/349

394/394

 

4

Kim Tân

102/102

102/102

 

5

Xã Kim Trung

68/105

105/105

 

 

Tổng

1025/1826

1591/1739

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2018 thực hiện nội dung về thông tin và tuyên truyền thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


352
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202