Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1045/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 1045/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 04/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1045/KH-UBND

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

Thực hiện Chthị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Chỉ thị số 33/CT-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/CT-TTg nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và thực hiện của cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng), góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

2. Phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể của từng Sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố, đảm bảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg; Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác tái hòa nhập cộng đồng đã triển khai. Chính quyền các cấp phải xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

3. Tổ chức thực hiện lồng ghép công tác tái hòa nhập cộng đồng với triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự để phát huy hiệu quả. Thường xuyên đánh giá hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng để có định hướng chỉ đạo sát thực, từng bước nâng cao hiệu quả công tác này.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Trên cơ sở kết quả sơ kết thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện pháp luật về thi hành án hình sự; Công văn số 1753-CV/VPTW ngày 13/10/2011 của Văn phòng Trung ương đảng, Chỉ thị số 33/CT-TTg và nội dung kế hoạch này, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ, thực tế tình hình. Trong đó, quan tâm đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng đi với người chấp hành xong án phạt tù. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù; chế độ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng... góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân đi với công tác này; ý nghĩa, hiệu quả của tái hòa nhập cộng đồng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, trực tiếp là phòng, chng tội phạm, vi phạm pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Tổ chức tiếp nhận, nắm chắc số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương; thực hiện tt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ họ ổn định cuộc sng, tái hòa nhập cộng đồng. Duy trì thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù theo Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Huy động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia dạy nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

4. Đánh giá hiệu quả thực hiện và tiếp tục triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tham mưu, tổ chức thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, Chỉ thị s 33/CT-TTg.

6. Cân đối tài chính đảm bảo từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật; gắn việc thực hiện công tác này với các đề án, chương trình, kế hoạch có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, tiết kiệm về nguồn lực thực hiện và đạt hiệu quả cao. Nghiên cu, thành lập Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng của tỉnh để huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, nhất là ở cấp xã. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời khen thưởng, động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện; ban hành cơ chế, chính sách đkhuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt ; đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị định số 88/2011/NĐ-CP.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tiếp tục có kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các văn bản của Chính phủ và của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực trên của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và UBND các cấp.

- Chỉ đạo nm chắc thực trạng, tình hình và tham mưu tổ chức tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án tại cộng đồng. Tham mưu, hướng dẫn xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, tuyên truyền cho các phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

- Phi hp với các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đng; tham mưu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án tại cộng đồng; nghiên cứu tham mưu đxuất sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mc và nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân quan tâm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Chú trọng phát hiện đkịp thời tuyên truyền, biểu dương, khích lệ nhân rộng những mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình trong công tác qun lý, giáo dục, giúp đỡ người chp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

3. SLao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu chỉ đạo và phối hợp cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

- Chủ trì và phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và thông tin thị trường lao động miễn phí nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Sở Tư pháp

Chủ trì và đề nghị các cơ quan liên quan cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án; quán triệt và thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp khi có yêu cầu đúng theo quy định của pháp luật. Phối hợp Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân miễn, gim nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong án phạt tù khi đủ điều kiện theo luật định. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện xác nhận lý lịch tư pháp cho người chp hành xong án phạt tù.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm tham mưu lập dự toán chi thường xuyên từ ngân sách của tỉnh đảm bảo từng bước hỗ trợ hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đi với người chấp hành xong án phạt tù.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng Công an và các ban, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cng đng; lng ghép trong thực hiện các đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai tại địa phương. Phát huy trách nhiệm giám sát, phản biện đối với các chính sách, hoạt động quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù.

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Cụ thể hóa các nội dung trong kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai sát hợp với thực tế tình hình địa phương nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét đối với công tác này. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền với các hình thức, phù hp với từng nhóm đối tượng để tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng. Quan tâm chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước của UBND cấp xã đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng...

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nắm bắt khả năng, điều kiện của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người hảo tâm có thể hỗ trợ công tác tái hòa nhập cộng đồng để có cơ chế khuyến khích họ tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Bố trí nguồn kinh phí thường xuyên để thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù để nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả; kịp thời chn chỉnh khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích và đóng góp cho công tác này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện (kế hoạch thực hiện gửi về UBND tỉnh qua Công an tỉnh trước ngày 15/4/2019) để theo dõi. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện (trước ngày 15/11) về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tập hợp, báo cáo Chính Phủ theo quy định.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch này; tham mưu sơ, tổng kết và báo cáo Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (qua C11);
- LĐ UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉ
nh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Công an t
nh;
- Sở Tư pháp;
- Sở L
ĐTBXH tnh;
- Sở Thông tin và Tr
uyền thông tnh;
- Sở Tài chính;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, N
C.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1045/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


885

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.66.171