Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1036/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 1036/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: H'Yim Kđoh
Ngày ban hành: 01/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1036/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thực hiện Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và phát triển, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Các chỉ tiêu đến năm 2025

- Tối thiểu có từ 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới được sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ.

- 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức như: chăm sóc y tế, tư vấn, tham vấn tâm lý, tư vấn pháp luật cơ bản...

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng

- Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; các sở, ban, ngành có liên quan và các tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tiếp tục duy trì thường xuyên chiến dịch truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú trong "Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" (từ ngày 15/11-15/12) hng năm; hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (ngày 25/11) và “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (từ ngày 01/6 - 30/6 hằng năm).

- Lồng ghép các nội dung hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021-2025. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Triển khai các hình thức truyền thông phong phú, đa dạng về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với từng nhóm đối tượng như trong trường học, doanh nghiệp, khu dân cư thông qua các hình thức hoạt động như nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm - giao lưu, mít tinh...; xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội, chú trọng sự tham gia của nam giới để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Duy trì, mở rộng các mô hình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tiếp tục thực hiện thí điểm các mô hình hỗ trợ sinh kế và tự chủ về mặt tài chính cho các nhóm đối tượng phù hợp với tình hình thực tế.

- Nhân rộng và nâng cao chất lượng các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới dự kiến ở 02 huyện.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên phụ trách lĩnh vực liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới.

4. Huy động hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; xử lý kịp thời các trường hợp gây bạo lực theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện gồm:

- Ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan và các địa phương; các chương trình, đề án liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Tài trợ, viện trợ, huy động từ xã hội và cộng đồng;

- Các nguồn hợp pháp khác.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán ngân sách hằng năm để thực hiện Kế hoạch và quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch trên phạm vi toàn tình đảm bảo đạt hiệu quả.

- Xây dựng và hướng dẫn các điều kiện, tiêu chuẩn của các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thí điểm các mô hình của Chương trình này.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền; tập huấn nâng cao năng lc; triển khai các mô hình cung cấp dịch vụ và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng; các hoạt động kết nối dịch vụ, hỗ trợ bảo vệ nạn nhân; các hoạt động phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; mô hình an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái.

- Huy động sự hỗ trợ, hợp tác về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm trong thực tiễn và văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành Trung ương vào việc thực hiện Chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Y tế

Chủ trì hướng dẫn về chăm sóc, tư vấn tâm lý và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới trong triển khai Kế hoạch thc hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021 - 2025.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục triển khai các giải pháp để bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục và lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý; thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

4. Công an tỉnh

Chỉ đạo lc lượng công an các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị, sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ bạo lc trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người.

5. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thc hiện Kế hoạch; tham gia phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng kinh phí.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xây dựng và lồng ghép triển khai các hoạt động của Kế hoạch với công tác can thiệp, phòng chống bạo lực gia đình, sinh hoạt nhà văn hóa thôn, bản tổ phố và nơi sinh hoạt cộng đồng hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tổ chức công tác tuyên truyền thực hiện “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” hàng năm.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài TT-TH các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật để đưa tin, bài và hình ảnh trong việc triển khai thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội đến từng địa bàn dân cư”.

8. Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch, lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Chương trình, Kế hoạch của ngành, đơn vị.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Chương trình, Đề án liên quan; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

10. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và nhân rộng mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ của bạo lực trên cơ sở giới”, “Địa chỉ nhà tin cậy - nhà tạm lánh cộng đồng”, hình thành đội ngũ cộng tác viên nòng cốt để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới;

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho hội viên phụ nữ, thành viên câu lạc bộ, các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

11. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích công đoàn cơ sở phối hợp cùng cơ quan chuyên môn áp dụng hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025” tại địa phương; bố trí ngân sách địa phương đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch đạt hiệu quả.

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương, nhân rộng các mô hình điểm trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trin khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 5), hằng năm (trước ngày 15 tháng 12) hoặc đột xuất về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH (b/c);
- TT.Tỉnh
y; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng TH;
- Lưu: VT, KGVX (N- 12b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
H' Yim Kđoh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1036/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


55

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249