Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2017 thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 102/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 12/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỐI VỚI NỮ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ, công chức, viên chức so với nam cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại cơ quan, đơn vị, đa phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần xây dựng và phát triển vng chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa.

2. Yêu cầu

Công tác thực hiện biện pháp bảo đm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa phải được tiến hành thường xuyên, liên tục đảm bảo tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho nữ cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực, sở trường của mình trong mọi lĩnh vực công tác góp phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

II. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới.

- Tăng cường công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức nữ đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới.

- Bảo đảm bình đẳng giới trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

- Nâng cao năng lực đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới.

2. Chỉ tiêu thực hiện đến năm 2020

- Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) nhiệm kỳ 2016 - 2021 có cơ cấu nữ từ 15% trở lên.

- Tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đạt 30% trở lên.

- Tỷ lệ nữ cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở các sở, ban, ngành, UBND các cấp đạt trên 40%; các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đạt 40%.

- Các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan chủ yếu đến phụ nvà chính sách đối với phụ nữ nhất thiết phải có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

- Quy hoạch chức danh chủ chốt các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Nhất thiết phải có cán bộ nữ.

- Hằng năm, phấn đấu ít nhất có 50% nữ cán bộ, công chức, viên chức trong tng scán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được cử đi đào tạo bồi dưỡng, tham gia các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ và cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường đy mạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động nâng cao nhận thức về công tác cán bộ n và bình đng giới của các cấp chính quyền, đoàn thể và quần chúng nhân dân, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ nvà bình đẳng giới

- Tăng cường việc quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động về công tác cán bộ nữ, tập trung vào việc nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân hiểu rõ hơn về vấn đề bình đẳng giới, xác định đúng vai trò, vị trí của nữ cán bộ, công chức, viên chức trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về giới cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đặc biệt là lãnh đạo quản lý.

- Cơ quan quản lý các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, tạo nguồn, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đng giới theo quy định.

- Thành lập, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên ngành và liên ngành về thực hiện các quy định về công tác cán bộ nữ và bình đng giới.

2. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức nbảo đảm mục tiêu bình đẳng giới

- Đ cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác cán bộ nữ, làm tt công tác quy hoạch, tạo nguồn, phát triển đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức ở các lĩnh vực, ngành, đảm bảo cơ cấu, số lượng hợp lý và chú trọng chất lượng.

- Đảm bảo tuyển dụng hợp lý tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức vào các cơ quan, đơn vị. Phát hiện, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức có khả năng, năng lực làm công tác lãnh đạo, quản lý thông qua Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và có kế hoạch bố trí, phân công công tác, tạo điều kiện để nữ cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, phấn đấu trưởng thành.

3. Thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong thời kỳ mi

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức vào các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp tại cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hàng năm rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

- Xây dựng kế hoạch và có chỉ tiêu cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương về tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức; nữ cán bộ, công chức, viên chức trẻ; nữ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đảm bảo tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND các cấp và các vị trí, lãnh đạo quản lý.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức như: Mở rộng liên kết, phối hợp các cấp, các ngành lựa chọn các hình thức đào tạo phù hợp với đặc điểm giới; đào tạo bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm, đy mạnh việc đào tạo theo chức danh, yêu cầu, tiêu chuẩn; tăng cường tỷ lệ nữ trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

- Có chính sách để nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ bằng nhiều hình thức phù hợp như: Đào tạo tại chỗ, tập trung, đặc biệt là chính sách khuyến khích tài năng nữ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ nữ công tác ở vùng sâu, vùng xa, nữ cán bộ, công chức, viên chức mang theo con nhỏ dưới 36 tháng tuổi khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng; quy định các hình thức đào tạo linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nữ cán bộ, công chức, viên chức đang nuôi con nhỏ; quy định hỗ trợ bằng tiền, tạo điều kiện về nơi ở, nơi gửi trẻ, trường mầm non khi nữ cán bộ, công chức mang theo con đến cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

4. Quan tâm thực hiện tốt việc bố trí sắp xếp, sử dụng, bổ nhiệm nữ cán bộ, công chức, viên chức

- Có kế hoạch cụ thể trong việc bố trí, sp xếp, sử dụng, luân chuyển, bnhiệm nữ cán bộ, công chức, viên chức. Xác định rõ số lượng, chất lượng, cơ cấu nữ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để nữ cán bộ, công chức, viên chức được thể hiện năng lực, sở trường của mình, phấn đấu và rèn luyện.

- Xem xét việc bnhiệm nữ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực và triển vọng phát triển vào các chức danh quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành; ở các huyện, thị xã, thành phố; các chức danh chuyên trách, cán bộ chủ chốt cấp xã. Bổ nhiệm nữ cán bộ, công chức, viên chức cần bảo đảm tiêu chuẩn của tng chức danh, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy được thế mạnh. Thực hiện nguyên tc bình đẳng giữa nam và nữ trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm; chú trọng công tác phát triển đảng viên nữ nhằm tạo nguồn cán bộ nữ.

5. Xây dựng và thực hiện các chính sách ưu tiên đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện cho nữ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt chức năng phụ nữ trong gia đình và tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp năng lực, trí tuệ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu tiên đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, cụ thể hóa các chính sách phù hợp với các đối tượng nữ trên địa bàn và vị trí công tác. Lồng ghép quan điểm về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ vào việc ban hành các chủ trương, chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

6. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban sự tiến bộ phụ nữ các cấp

- Xây dựng kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ theo từng giai đoạn và thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch... cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Tăng cường chỉ đạo nhằm củng cố bộ máy; đảm bảo nguồn lc để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở tỉnh và ở cấp huyện; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch; là cơ quan đầu mối, phối hp với Bộ Nội vụ trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức.

- Phối hợp với Bộ Nội vụ thu thập, tổng hợp số liệu về công tác cán bộ nữ, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nữ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập huấn nâng cao năng lc cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành, địa phương tập huấn nâng cao năng lực cho nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, trong đó ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ, đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chỉ tiêu, mục tiêu của kế hoạch đề ra.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch về Bộ Nội vụ và UBND tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho nữ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở.

- Tham mưu UBND tỉnh đối với các nội dung, hoạt động liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện kế hoạch; kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch.

4. SKế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính bố trí kế hoạch vốn để thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017- 2020.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ nữ; các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và về bình đẳng giới. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản có nội dung định kiến về giới.

6. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở chỉ tiêu, nội dung tại kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tiễn của tng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Xây dựng và phê duyệt quy hoạch nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức vào các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo tỷ lệ theo quy định; đnh kỳ hàng năm tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

- Triển khai thực hiện quy hoạch nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức gắn với công tác bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, hàng năm cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là nữ trong diện quy hoạch để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

- Tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ở các ngành, các cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, tạo nguồn, btrí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới theo quy định; đánh giá việc thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 25/11 hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tình;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2017 thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


728

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91