Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2017 triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 102/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Trần Đức Quý
Ngày ban hành: 11/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/KH-UBND

Hà Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TNH HÀ GIANG

Thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg, ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát trin Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa" đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào, góp phần nâng cao nhận thức về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (sau đây gọi tắt là Phong trào) và trách nhiệm thực hiện Phong trào của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn th, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực của Phong trào;

- Nhằm tạo chuyn biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tăng cường khi đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Yêu cầu

Thông tin, tuyên truyền phi đảm bảo lồng ghép với các Phong trào có liên quan trên cơ sở tận dụng tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, các hình thức tuyên truyền hiện có; khuyến khích các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương chủ động tham gia công tác tuyên truyền, Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực, đa dạng và phù hợp với từng đối tượng, truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo.

II. NHIỆM VỤ

1. Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào.

2. Thông tin, tuyên truyền về thực hiện các phong trào cụ thể trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

- Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”;

- Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”;

- Phong trào xây dựng “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “T dân ph văn hóa”;

- Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

- Phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

3. Thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các phong trào

- “Gương sáng văn hóa”;

- “Gia đình văn hóa” tiêu biểu.

- “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” tiêu biu.

- “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu.

- “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chun văn minh đô thị” tiêu biu.

III. PHƯƠNG THỨC THC HIỆN

1. Thông tin, tuyên truyền của Ban Chỉ đạo các cấp

- Hình thành mạng lưới thông tin, tuyên truyền về Phong trào trong hệ thống Ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã; làm đầu mi cung cấp và tiếp nhận thông tin, nội dung tuyên truyền về Phong trào; định hướng, kết nối các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trên phạm vi toàn tỉnh.

- Thường xuyên tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của các cấp về thực hiện Phong trào;

- Kịp thời chuyển tải thông tin về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào; thực trạng về Phong trào từ cấp tnh đến cấp huyện và cấp xã;

- Xây dựng chuyên trang thông tin về Phong trào trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và của các huyện, thành phố;

- Tổ chức các hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án, chương trình về Phong trào;

- Thông tin, tuyên truyền về Phong trào qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các lớp tập huấn về Phong trào của Ban Chỉ đạo các cấp.

2. Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Các cơ quan báo chí, Đài phát thanh - truyền hình ở tỉnh và huyện cùng tham gia vào các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào; động viên, cvũ các cá nhân, gia đình, tập th có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào; phản ánh những vướng mắc trong việc công nhận các danh hiệu văn hóa; tuyên truyền sâu rộng, tạo dư luận xã hội lành mạnh, thúc đẩy thực hiện Phong trào.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về Phong trào trên các phương tiện thông tin báo chí; đưa tin, bài viết, ảnh thời sự, phóng sự phản ánh về thực hiện Phong trào;

- Xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các hoạt động lớn của BCĐ Phong trào các cấp;

- Xây dựng chuyên mục thông tin, tuyên truyền về Phong trào trên các trang tin điện tử của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

3. Thông tin, tuyên truyền xã hội

- Tổ chức 5 năm một lần Hội nghị toàn tỉnh đ biu dương, khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thcó thành tích xuất sắc tiêu biu thực hiện Phong trào;

- Tổ chức phát động cuộc thi và trao giải thưởng báo chí toàn tỉnh về Phong trào 5 năm một ln;

- Hưởng ứng giải thưởng “Văn hóa doanh nghiệp” do Trung ương phát động.

4. Thông tin, tuyên truyền cổ động

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào gn với xây dựng Nông thôn mới thông qua hình thức cđộng như:

- Tổ chức thi sáng tác, trưng bày ảnh nghệ thuật, tranh cđộng về Phong trào;

- Tổ chức biểu diễn lưu động các chương trình thông tin cđộng về Phong trào;

- Tổ chức các cuộc liên hoan văn hóa văn nghệ, thdục thể thao quần chúng ở cấp huyện và cấp xã;

- Tổ chức 5 năm một lần liên hoan toàn tỉnh văn nghệ quần chúng giữa các “Thôn, tổ dân phố văn hóa” tiêu biểu; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biu.

5. Cung cấp miễn phí tài liệu nghiệp vụ, tài liệu Hỏi/Đáp về Phong trào

- Tài liệu về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào;

- Tờ rơi, tập gấp vtiêu chuẩn, bảng chấm điểm công nhận các danh hiệu văn hóa;

- Kịch bản sân khấu có nội dung tuyên truyền giới thiệu về phong trào;

- Đặc san của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch;

- Các tài liệu nghiệp vụ khác.

IV. GIẢI PHÁP THC HIỆN

1. Giải pháp về lãnh đạo, ch đạo

- Tăng cường sự lãnh đạo, đầu tư phát triển các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào của các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn th;

- Nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào của Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp.

2. Giải pháp về hoàn thiện bộ máy

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp, nhằm đáp ứng đủ điều kiện, năng lực đảm nhiệm chức năng tham mưu, phối hợp các hoạt động thông tin, tuyên truyền và vai trò đầu mối cung cấp, tiếp nhận thông tin về Phong trào;

- Phân công cán bộ theo dõi, phụ trách thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trong các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp;

- Các cơ quan báo chí; đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố cùng tham gia vào các hoạt động thông tin tuyên truyền về phong trào;

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Đội tuyên truyền văn hóa lưu động của Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp huyện, thành phố.

3. Giải pháp về nghiệp vụ

- Tăng cường tập huấn nghiệp vụ báo chí về phương pháp viết tin, bài; về sáng tác, biên tập, dàn dựng tiết mục, chương trình thông tin cđộng về Phong trào;

- Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ quan văn hóa, báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh, huyện, thành phố để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về Phong trào;

- Tổ chức tập huấn, đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, khai thác, sử dụng trang thông tin điện tử và thông tin mạng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về Phong trào;

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền lưu động; xây dựng, dàn dựng các chương trình tuyên truyền lưu động về Phong trào với nội dung phong phú, thời lượng phù hợp;

- Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao và chuyên sâu về kỹ năng tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ Gia đình văn hóa.

4. Cơ chế tài chính thực hiện

- Bảo đảm ngân sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo các cấp; tăng nguồn kinh phí cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào;

- Thực hiện chế độ đặt hàng cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào theo các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị;

- Khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị snghiệp công lập, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tham gia các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền được bố trí trong dtoán chi thường xuyên của Ban Chỉ đạo các cấp về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và Thông tư Liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa” và các nguồn kinh phí xã hội hóa khác.

2. Hàng năm các cơ quan thành viên BCĐ tỉnh và BCĐ các huyện thành phố có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện bảo vệ với cơ quan tài chính cùng cấp.

VI. T CHỨC THC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn ththực hiện các kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Phong trào;

- Tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, đoàn th, địa phương thực hiện kế hoạch;

- Bảo đảm việc cung cấp các thông tin cơ bản về thực hiện Phong trào cho các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp huyện và cấp xã;

- Hướng dẫn các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về thực hiện Phong trào trên địa bàn toàn tỉnh; các hoạt động thông tin tuyên truyền cđộng và thông tin tuyên truyền bằng tài liệu; chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào các cấp;

- Tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch theo quy định, kịp thời đề xuất các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch.

2. Sở Tài chính: Tham mưu đề xuất bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các huyện, thành phố.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện Phong trào; chỉ đạo hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Hà Giang và các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tnh tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào theo kế hoạch.

4. Các quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa" tnh: Chủ trì, phối hợp vi Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào theo hệ thống ngành dọc từ tỉnh đến cấp huyện và cấp xã; phối hợp các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện truyền thông về phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và kinh phí thực hiện kế hoạch;

- Có chính sách khuyến khích và đy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào;

- Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo cùng cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào;

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa, Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng, đời sống văn hóa" đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện thành phố phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VH, TT&DL;
- CT, PCT UBND tỉnh phụ trách KGVX;
- Các thàn
h viên BCĐ phong trào tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Vnpt iOfice;
- Lưu: VT, KGVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đức Quý

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2017 triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.748

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144