Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 07/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

Số hiệu: 07/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Hưởng
Ngày ban hành: 18/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ138/CP ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 trên địa bàn Tiền Giang với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Tập trung lực lượng triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2017. Chủ động mở các cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tai nạn, tệ nạn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, giảm từ 03 - 05% số vụ tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2016. Tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; tội phạm sử dụng “hung khí nóng” gây án; tội phạm ma túy; các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp không để tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động lộng hành. Nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt 75% trở lên và các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là tội phạm nghiêm trọng, tội phạm mới; các vụ án trọng điểm, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân. Giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, các vụ cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

3. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm bảo vệ an ninh, trật tự; đưa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trở thành trách nhiệm, hành động cụ thể, thiết thực của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân; tạo phong trào phòng ngừa xã hội rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Gắn công tác phòng, chống tội phạm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác như: Xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cảm hóa giáo dục người phạm tội và vi phạm khác tại gia đình và cộng đồng dân cư... góp phần xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong năm 2016, trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự và Nghị quyết số 09/NQ-CP , Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động thực hiện và nâng cao các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo sát với thực tế và đặc thù riêng của từng ngành, địa phương.

2. Đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường, gia đình, xã hội; tăng cường giáo dục trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuyên truyền theo cả chiều rộng và chiều sâu, nhất là tập trung tại các địa bàn, khu vực trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp, nhạy cảm về an ninh trật tự, các nhóm đối tượng có nguy cơ bị xâm hại và đối tượng có nguy cơ phạm tội cao như người chưa thành niên, phụ nữ… Gắn công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tội phạm với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác.

3. Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, dự báo tình hình, triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ chủ động nắm chắc hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động lưu động, tội phạm có tiền án, tiền sự, tù tha. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã các loại tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm, đặc biệt là dịp Lễ, Tết. Tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm số vụ phạm tội giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm cướp, cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm kinh tế, tham nhũng; các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy; các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổ chức các hoạt động phối hợp tuần tra nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự. Đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố, xét xử tội phạm nhằm kiềm chế tội phạm, không để phát sinh phức tạp mới về tội phạm và tổ chức xét xử lưu động những vụ án điểm nhằm răn đe, phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

4. Trên cơ sở kết quả sơ kết 02 năm thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, tiếp tục chỉ đạo giữ vững trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn đã được chuyển hóa đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển hóa, làm giảm tình hình tội phạm tại các địa bàn còn diễn biến phức tạp.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm và chống vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, xây dựng cơ bản, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, đất đai, môi trường, lao động, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý mạng Internet; phòng cháy chữa cháy; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông… không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội. Tăng cường công tác phối hợp, tuần tra, kiểm soát vũ trang góp phần phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự.

6. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa X) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Củng cố, kiện toàn cơ quan điều tra các cấp theo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ điều tra viên, kiểm soát viên, thẩm phán, chấp hành viên các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của cơ quan thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót và xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử.

7. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, công tác giam giữ và cải tạo phạm nhân. Phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động chống phá, vi phạm nội quy, kỷ luật trại giam, ngăn chặn trốn khỏi nơi giam giữ, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ. Đồng thời, đề ra các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thu hút, động viên sự tham gia của các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, cộng đồng dân cư và gia đình người phải chấp hành án vào hoạt động thi hành án hình sự, nhất là đối với việc thi hành các hình phạt không phải hình phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng đối với người đã chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá trở về nơi cư trú.

8. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện, huy động sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo thiết thực, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng vùng, khu vực, lĩnh vực, địa bàn dân cư; nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, coi trọng phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở, giải quyết tốt những vấn đề mâu thuẫn, bức xúc, giảm nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hóa với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở; động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có chính sách thỏa đáng đối với những trường hợp bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản, danh dự khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục đối tượng lầm lỗi, đặc biệt là tạo mọi điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù, sau cai nghiện ma túy, quản lý giáo dục tập trung tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh bắt buộc tái hòa nhập cộng đồng.

9. Tăng cường hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm, đa dạng hóa nguồn lực đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Chú trọng công tác xây dựng, bố trí, tăng cường huấn luyện, trang bị phương tiện, sử dụng hiệu quả lực lượng phòng, chống tội phạm bán chuyên trách tại cơ sở.

10. Tiếp tục mở rộng và phát huy hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Công an với Quân đội, các ngành tư pháp, các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nghiên cứu, phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, làm rõ cơ chế phối hợp trong các tình huống cụ thể. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình phối hợp hành động về phòng, chống tội phạm giữa các ngành, cơ quan, đơn vị; thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp phối hợp thực hiện thời gian tiếp theo.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác Công an, tăng cường phát huy vai trò thường trực, nòng cốt, tiên phong trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Tăng cường tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm, đặc biệt là vào các dịp lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tập trung tấn công xử lý kiên quyết, triệt để các băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm và vi phạm về môi trường, tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội khác; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; thường xuyên tổ chức truy bắt, thanh loại, làm giảm cơ bản đối tượng truy nã;

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có băng ổ, nhóm; số đối tượng phạm tội hình sự nguy hiểm; chủ động đề ra các kế hoạch, phương án đấu tranh triệt phá từng tổ chức, ổ nhóm tội phạm. Quản lý chặt các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường nhất là đối tượng nghiện ma túy, đối tượng mới mãn hạn tù, mới được đặc xá, đối tượng sau cai nghiện, số thanh thiếu niên bỏ học, không việc làm, ăn chơi lêu lng, thường hay tụ tập băng, nhóm hoạt động về đêm; có kế hoạch xác minh thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật;

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, trật tự. Tăng cường quản lý cư trú, quản lý dân cư; siết chặt công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;

- Nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội;

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa X) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Củng cố, kiện toàn cơ quan điều tra các cấp theo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ điều tra viên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót và xử lý vi nghiêm các sai phạm, nhất là trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017 trong lực lượng và ở các địa bàn được phân công phụ trách. Tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nâng cao hiệu quả phòng, chống các loại tội phạm và ma túy ở khu vực biên giới biển; tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm tại các khu vực phức tạp trên các tuyến biên giới biển;

- Phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ; Quy chế phối hợp số 877/QC-LN ngày 05 tháng 4 năm 2011 giữa Công an - Quân sự - Bộ đội Biên phòng về phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; từ đó nghiên cứu, phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, tháo gỡ các vướng mắc, làm rõ cơ chế phối hợp trong các tình huống cụ thể. Tăng cường công tác nắm tình hình, trao đổi, xử lý thông tin, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vận động quân nhân và người thân trong gia đình thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật.

3. Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh và các nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tổ chức phân bổ, quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí thực hiện phòng, chống tội phạm năm 2017. Phối hợp Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất kinh phí trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho lực lượng Công an xã.

5. Sở Công Thương tổ chức kiểm soát thị trường giá cả, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu (tập trung các mặt hàng: rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo…). Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tiền chất, đặc biệt kiểm soát các loại tiền chất có nguy cơ cao.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ trong đơn vị và toàn thể nhân dân về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống tội phạm mua bán người và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch; chú ý đổi mới các biện pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa bàn, cụm dân cư; lồng ghép thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm với các hoạt động phát thanh, truyền hình, các chương trình văn hóa, văn nghệ; định hướng dư luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật; vận động xây dựng đời sống văn hóa gắn với phòng, chống tội phạm; kịp thời biểu dương các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình nhằm phòng, ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm.

Quản lý, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, chú ý trò chơi điện tử “Game bắn cá”, karaoke, nhạc sóng lưu động gây tiếng ồn.

7. Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh) phối hợp với ngành Công an, các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, nâng cao nhận thức trách nhiệm công dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Tăng cường thực hiện công tác trợ giúp pháp lý lưu động trên địa bàn tỉnh, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, qua đó góp phần hạn chế vi phạm pháp luật trong nhân dân. Góp ý, thẩm định và tham gia xây dựng các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật, pháp lệnh liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người năm 2017, hướng dẫn chuyên sâu thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật khác.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên. Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trong các trường học và cơ sở giáo dục. Hạn chế đến mức thấp nhất việc học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; tích cực phòng, chống tệ nạn nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên. Phối hợp với ngành Công an tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong và ngoài trường học; quản lý chặt chẽ số học sinh, sinh viên có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, số học sinh, sinh viên ngoại trú nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

9. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, phối hợp nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác phòng, chống tội phạm. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành; kịp thời phát hiện và tố cáo tội phạm trong mọi lĩnh vực cho các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật. Có biện pháp xử lý ngay tại cơ sở khi mới phát sinh tội phạm.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện các chính sách giải quyết việc làm, an sinh xã hội, phòng ngừa tội phạm.

11. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động các tổ chức tín dụng phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong ngân hàng; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi tham ô, tham nhũng, hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân, tham ô tiền của nhà nước. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo, đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao trong ngành ngân hàng, đặc biệt loại tội phạm có thủ đoạn tinh vi trong công tác phòng, chống rửa tiền. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, thu hồi tài sản cho nhà nước khi có vụ việc xảy ra.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong tỉnh phối hợp với ngành Công an tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên tịch, liên ngành đã ký kết về phòng, chống tội phạm. Tiếp tục thực hiện vai trò đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm cho cán bộ, hội viên, nông dân, đoàn viên, công nhân viên chức bằng nhiều hình thức như: tổ chức tập huấn kiến thức về phòng, chống tội phạm cho cán bộ Hội cơ sở, thi tìm hiểu kiến thức, giao lưu các câu lạc bộ về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy nhân các dịp trọng điểm như: Ngày toàn dân phòng chống ma túy, ngày toàn dân phòng, chống HIV/AIDS, ngày thành lập Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ… Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, đặc biệt là hệ thống phát thanh - truyền hình địa phương tuyên truyền sâu rộng các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người; phòng, chống mại dâm... Tổ chức các lớp tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống tội phạm cho công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các mô hình truyền thông tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tập trung thành lập các “Khu nhà trọ công nhân không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại các khu công nghiệp có đông công nhân lao động. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực hiện công tác phòng, chống tội phạm gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, chú trọng hoạt động trọng điểm về phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội.

13. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm. Nâng cao số lượng, chất lượng các kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm không phù hợp. Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, bảo đảm giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ án hình sự, không để kéo dài quá hạn luật định; hạn chế tới mức thấp nhất việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra tiến hành công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo kịp thời và nghiêm minh. Tập trung xử lý các vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm, các vụ án tham nhũng, giết người, hiếp dâm trẻ em. Kịp thời đưa ra xét xử các vụ án lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, cũng như các loại tội phạm có tổ chức, có tính chất xã hội đen; tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án nhằm đề cao tác dụng tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân và răn đe tội phạm.

14. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác phòng, chống tội phạm theo Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của năm 2017 trong chức năng hoạt động quản lý của ngành mình. Duy trì thường xuyên họp Ban Chỉ đạo theo định kỳ, hàng quý, thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, đúng quy định, phối hợp chỉ đạo theo đúng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đề ra.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương mình và các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch này xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm năm 2017; đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp, đảm bảo tinh gọn, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tội phạm; phát huy hơn nữa trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ; đồng thời nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh cụ thể hóa kế hoạch, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả. Văn bản kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai các ngành và địa phương gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh) để tập hợp, báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ.

2. Định kỳ hàng quí vào ngày 20 tháng cuối quí, 6 tháng (vào ngày 20/5) và cuối năm (20/11) các ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh) để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện; đồng thời theo dõi chỉ đạo các biện pháp tiếp theo và đảm bảo chế độ báo cáo theo quy định.

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm tại một số ngành, địa phương trong tỉnh, kịp thời phát hiện và khắc phục những biểu hiện không đúng; nhân rộng những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với thủ trưởng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ được giao phụ trách, quản lý địa bàn để tội phạm hoạt động lộng hành, trật tự an toàn xã hội phức tạp, kéo dài, gây bức xúc dư luận.

4. Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ theo đúng quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 07/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.052
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37