Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 34/HD-TLĐ tuyên truyền những ngày lễ lớn trong năm 2013 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 34/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Hoàng Ngọc Thanh
Ngày ban hành: 05/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền những ngày lễ lớn trong năm 2013

Năm 2013, cùng với nhân dân cả nước, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn: 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2013) và đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ; Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013); 127 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1/5/1886 – 1/5/2013); 59 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013); 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013); 84 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2013); 68 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013) v.v…Đồng thời, cũng là năm giai cấp công nhân Việt Nam ra sức thi đua, phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

Thực hiện hướng dẫn số 68 - HD/BTGTW, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Gắn kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; tuyên truyền Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động (năm 2012) v.v…nhằm tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, nhất là CNLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất, trước mắt tập trung vào các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 cho công nhân lao động.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

1. Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2013) và đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ

- Nêu bật những kết quả đạt được của địa phương, ngành trong việc thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, đặc biệt là kết quả thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; chú ý phát hiện, giới thiệu những điển hình nhân tố mới.

- Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 83 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

- Biểu dương những tổ chức Đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong tổ chức, thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Tuyên truyền kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trong đó tập trung giới thiệu những giải pháp, những việc làm cụ thể để khắc phục khuyết điểm, yếu kém của các cấp, các ngành.

- Tuyên truyền những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ 2013 ở các cấp, các ngành; phản ảnh không khí đón Xuân của CNVCLĐ cả nước, nhất là CNLĐ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất không có điều kiện về quê ăn Tết; biểu dương tinh thần chăm lo Tết cho CNLĐ của các địa phương, ngành, đơn vị; tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội v.v...Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)

- Nêu bật lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam; giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích Đền Hùng. Giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Ca ngợi ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

- Tuyên truyền những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân, CNVCLĐ hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước hội nhập và phát triển.

3. Kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013)

- Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

- Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam; ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Trân trọng và biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta, của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

- Biểu dương những thành tựu và kinh nghiệm của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Phổ biến những quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; nhấn mạnh những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trước những diễn biến phức tạp xảy ra trên Biển Đông.

4. Kỷ niệm 127 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1/5/1886 -1/5/2013) và tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”

- Ôn lại lịch sử vẻ vang ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2013) và ghi nhận những cống hiến to lớn của giai cấp công nhân Quốc tế trong phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới vì hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội; biểu dương sức mạnh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nhấn mạnh vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực của “Tháng Công nhân” gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn là người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. Các hoạt động được tổ chức gắn với các đợt, các phong trào thi đua của các ngành, địa phương, cơ sở trong cả nước chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; đẩy mạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.

- Biểu dương, khen thưởng những CNVCLĐ tiêu biểu, có nhiều sáng kiến cải tiến khoa học, kỹ thuật; đạt thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, góp phần vào sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nói riêng, của đất nước nói chung.

5. Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013)

- Giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế.

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Các LĐLĐ địa phương, Công đoàn ngành Trung ương tuỳ điều kiện thực tế, tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp huyện, cấp tỉnh; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên hệ thống báo chí Công đoàn.

- Nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân, CNLĐ Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh bác bỏ các luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

6. Kỷ niệm 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013)

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

- Thể hiện sự biết ơn những đóng góp to lớn của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Biểu dương những thành tựu to lớn của nhân dân Tây Bắc và cả nước sau 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; nêu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ, về xây dựng và phát triển Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.

7. Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2013) và tuyên truyền Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và trong toàn xã hội về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, những quan điểm, chủ trương của Đảng về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; động viên CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, hoàn thành các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội; biểu dương CNLĐ và tôn vinh cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu; triển khai thực hiện các nội dung chương trình, nhiệm vụ Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đến cơ sở.

- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, giải quyết kịp thời những bức xúc của công nhân về thời giờ làm việc, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, nhà ở, sinh hoạt văn hoá v.v…nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động.

8. Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013)

- Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Những bài học kinh nghiệm về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 68 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

- Kết hợp với tuyên truyền sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức các hình thức kỷ niệm thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng ngành, từng địa phương, kết hợp với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; định kỳ báo cáo kết quả về Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn).

2. Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về các ngày lễ lớn của đất nước nói chung, của tổ chức Công đoàn nói riêng. Chú trọng tăng cường tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Tỵ!

2. Nhiệt liệt chào mừng 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2013)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013)!

4. Tinh thần Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt!

5. Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới !

6. CNVCLĐ tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

7. Nhiệt liệt chào mừng 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013!

8. Nhiệt liệt chào mừng 84 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2013)!

9. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam!

10. CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam!

11. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013) !

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

 

Nơi nhận:
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các CĐ ngành Trung ương;
 CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ;
- Các cơ quan báo chí Công đoàn;
- Thường trực ĐCT
- Ban Tuyên giáo TW (báo cáo)
- Ban Dân vận TW
- Lưu VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 34/HD-TLĐ tuyên truyền những ngày lễ lớn trong năm 2013 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.913

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113