Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 25/HD-HĐTĐKT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Hữu Hiệp
Ngày ban hành: 14/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/HD-HĐTĐKT

Bến Tre, ngày 14 tháng 11 năm 2007

 

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG

BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT NĂM 2007 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Ngày 29 tháng 9 năm 2006, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 197/HD-HĐTĐKT về việc bình xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2006 và những năm tiếp theo. Ngày 31 tháng 7 năm 2007 Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2007/TT - VPCP hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ.

Qua thời gian triển khai, thực hiện đã giúp cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh, các huyện thị và cơ sở bình xét thi đua năm 2006 đạt được nhiều kết quả thiết thực. Tuy nhiên, trong thực tế việc bình xét thi đua, khen thưởng cũng còn những vướng mắc.

Qua tiếp thu ý kiến phản ảnh của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các doanh nghiệp; Căn cứ Thông tư 01/2007/ TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ. Nhằm giúp các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện thị xã và cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng đạt kết quả tốt; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn điều chỉnh bổ sung một số nội dung về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2007 và những năm tiếp theo như sau:

1/ Đối với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã, phường, thị trấn nay bổ sung Chủ tịch công đoàn cơ sở làm thành viên Hội đồng.

2/ Về tính số ngày nghỉ trong năm để xét khen thưởng: cá nhân nếu nghỉ làm việc liên tục 2 tháng trở lên (tính từ 40 ngày trở lên theo chế độ làm việc) thì không thuộc diện xem xét, bình bầu danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến. Số ngày nghỉ này không tính số ngày nghỉ phép năm và nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật Lao động.

3/ Đối với việc công nhận danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng:

- Đối với người lao động làm việc tại các cơ sở hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, dịch vụ…những người lao động trong các ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thương mại… đạt tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 121/2005/NĐ-CP thì được xét danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý các đối tượng trên (xã, phường, thị trấn, hợp tác xã ) căn cứ tiêu chuẩn quy định, bình xét, quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiến tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty liên doanh với nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp xem xét, quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nơi cơ quan, đơn vị có trụ sở làm việc quyết định công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Đối với đơn vị kinh tế ở trong khu công nghiệp trình cấp trên công nhận danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng thì đề nghị về Ban quản lý khu công nghiệp xem xét đề nghị.

Đối với các doanh nghiệp liên doanh nước ngoài hoặc 100% vốn nước ngoài, trụ sở công ty, doanh nghiệp đóng trên địa phương nào thì địa phương đó trình cấp trên khen thưởng.

- Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (vốn nhà nước), công ty cổ phần vốn nhà nước chi phối (từ 51% trở lên) do chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước xem xét quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiến tiến” và giấy khen; trình cấp trên công nhận danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng phải thông qua sở quản lý chuyên ngành xem xét đề nghị.

- Đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã, phường, thị trấn trong năm công tác nếu đủ điều kiện tiêu chuẩn xét khen thì Hội đồng thi đua - khen thưởng xã xem xét đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo tỷ lệ quy định chung.

- Đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn, ấp và khu phố trong năm nếu đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc thì Hội đồng thi đua, Khen thưởng cấp xã xem xét đề nghị về Chủ tịch UBND huyện tuỳ theo quỹ khen thưởng xem xét tặng giấy khen từ 3 đến 5 cá nhân cho mỗi xã, phường thị trấn và huyện, thị xã xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tỉnh từ 2 đến 3 cá nhân cho mỗi xã, phưởng thị trấn (xã có qui mô lớn từ 10 ngàn dân trở lên thì đề nghị 3 cá nhân, các xã còn lại chọn 2 cá nhân).

Lưu ý: đội ngũ cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố không xét danh hiệu thi đua hàng năm.

- Việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các chức danh Lãnh đạo của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo chủ chốt cấp huyện huyện, thị xã từ nay do sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện thị xã xem xét công nhận theo thẩm quyền của Luật Thi đua, Khen thưởng quy định.(UBND tỉnh không xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho lãnh đạo huyện, thị, sở, ngành tỉnh như các năm vừa qua)

4/ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh do Hội đồng Thi đua cấp cơ sở xét đề nghị với tỷ lệ:

- Các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp chọn 20% trong tổng số Chiến sĩ thi đua cơ sở đề nghị về tỉnh xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

- Các cơ quan hành chính, đảng, đoàn thể các cấp chọn 30% trong tổng số Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đề nghị về tỉnh xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

5/ Đối tượng xét Tập thể Lao động xuất sắc:

- Căn cứ Thông tư 01/2007/TT-VPCP đã quy định: đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh đối tượng xét công nhận Tập thể Lao động xuất sắc là các đơn vị cơ sở và các tập thể trực thuộc cơ sở như: công ty, xí nghiệp, phòng, phân xưởng, tổ, đội (đối với tổ đội trực thuộc công ty, xí nghiệp). Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lưu ý đối với khối doanh nghiệp nhà nước và các công ty cổ phần, ngoài việc tham gia đăng ký cụm, khối thi đua theo Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND tỉnh thì tại đơn vị cơ sở khi tổng kết năm phải tổ chức bình xét danh hiệu Thi đua theo Luật Thi đua, Khen thưởng quy định, nếu xét tập thể đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 27 Luật Thi đua, Khen thưởng thì đề nghị về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) xem xét trình UBND tỉnh quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

- Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh xét công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho: Văn phòng, phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc hoặc tương đương.

6/ Các loại hình doanh nghiệp có vốn nhà nước, đơn vị sự nghiệp có thu trong khen thưởng tổng kết năm, nếu được xét khen thưởng từ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trở lên thì ngân sách tỉnh thưởng tiền cho người đứng đầu doanh nghiệp và tập thể doanh nghiệp, đơn vị; đối với cá nhân, tập thể nhỏ trong nội bộ doanh nghiệp, đơn vị thì doanh nghiệp và đơn vị tự trích quỹ khen thưởng để cấp.

7/ Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp ở cấp xã, mỗi huyện và thị xã vẫn tiếp tục chọn từ 1 đến 3 tập thể tiêu biểu của mỗi tổ chức trình về UBND tỉnh tặng Bằng khen (huyện Chợ Lách 1, huyện Mỏ Cày 3, các huyện còn lại chọn 2)

8/ Về khen thưởng đối với lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện theo Thông tư số 18/2007/TT-BCA ngày 03/10/2007 của Bộ Công an.

Lưu ý: đội ngũ công an viên xã, ấp thuộc lực lượng bán chuyên trách thì thực hiện việc xem xét khen thưởng hàng năm chung với đội ngũ cán bộ bán chuyên trách của xã, ấp như đã nêu ở phần trên công văn này (không tách riêng).

9/ Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc sở, ban, ngành và tương đương:

- Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc sở, ban, ngành và tương đương là hình thức khen thưởng đối với cá nhân, tập thể được tiến hành thường xuyên vào dịp tổng kết năm, khi kết thúc một cuộc vận động, hoàn thành công trình hoặc khen thưởng đột xuất, gương người tốt việc tốt có tác dụng nêu gương trong phạm vi đơn vị cơ sở xã, huyện và cấp tương đương.

Thẩm quyền quyết định tặng giấy khen được quy định tại Điều 80 Luật Thi đua, Khen thưởng; tiền thưởng kèm theo giấy khen thực hiện theo Nghị định 121/2005/NĐ-CP.

10/ Khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài:

Hàng quí (3 tháng một lần), các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã rà soát, xét duyệt, lập hồ sơ và danh sách đề nghị khen thưởng đối với các trường hợp đã nghỉ hưu, hy sinh, từ trần hoặc đã đến tuổi nghỉ hưu có đủ tiêu chuẩn đề nghị về tỉnh để xem xét trình Trung ương khen thưởng

Hồ sơ đề nghị phải có ý kiến xác nhận của đơn vị quản lý cán bộ đó trước khi nghỉ hưu (hoặc hy sinh, từ trần) trường hợp đơn vị đã giải thể hoặc sáp nhập thì đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm xác nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng.

Thủ tục hồ sơ gồm có:

- Tờ trình của đơn vị

- Tóm tắt quá trình công tác theo mẫu quy định

- Văn bản liên quan kèm theo: lý lịch đảng viên (hoặc lý lịch cán bộ công chức, Quyết định hưu trí ), quyết định phụ cấp chức vụ (đối với đối tượng xét khen theo chức vụ tương đương)

- Số lượng hồ sơ: lập thành 5 bộ (bản chính, dấu đỏ).

11/ Về thời gian và thủ tục trình khen thưởng tổng kết hàng năm thực hiện theo hướng dẫn số 197/HD-HĐTĐKT ngày 29 tháng 9 năm 2006.

Chú ý:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần từ nay trở đi, hàng năm phải xét và quyết định công nhận, cấp giấy chứng nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở xét và đề nghị về tỉnh công nhận Tập thể Lao động xuất sắc cho đầy đủ, để các tập thể và cá nhân này, khi đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động có đủ điều kiện xét khen. (đây là điều kiện cần phải có để làm căn cứ xét khen).

- Về khen thưởng của khối doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp: khi đề nghị từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên yêu cầu trong báo cáo phải đánh giá được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo Quyết định 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị, hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu xem xét của Trung ương. Vì vậy, văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước phải có đủ hai nội dung: bảng kê chi tiết số tiền đã nộp ngân sách và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan thuế khẳng định đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ và đúng thời hạn.(tại thời điểm đề nghị khen thưởng không còn nợ thuế nhà nước)

- Hồ sơ trình cấp tỉnh và Trung ương phải thực hiện đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định 121/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 01/2007/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục và hồ sơ đề nghị khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của tập thể cá nhân phải theo mẫu quy định, đánh máy vi tính khổ giấy A4, nội dung báo cáo nêu được thành tích xuất sắc đã đạt được, bám sát vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị cá nhân được giao, các hình thức khen thưởng đã qua phải ghi rõ số quyết định ngày tháng năm được khen thưởng, cấp quyết định khen thưởng và bám sát tiêu chuẩn khen thưởng đã được quy định trong Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định 121/2005/NĐ-CP .

Từ năm 2007, tỉnh sẽ không tiếp nhận xem xét các hồ sơ của tập thể và cá nhân khi đề nghị khen thưởng nếu trong hồ sơ không nêu được kết quả khen thưởng đã qua theo Luật Thi đua, Khen thưởng quy định (đối với khen thưởng thường xuyên, bao gồm cấp tỉnh và Trung ương)

Hướng dẫn này điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung Hướng dẫn số 197/HD-HĐTĐKT ngày 29 tháng 9 năm 2006 để áp dụng thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng trong tỉnh (các nội dung còn lại vẫn được tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn 197/HD-HĐTĐKT). Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các doanh nghiêp nhà nước, công ty cổ phần triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phản ảnh kịp thời về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để điều chỉnh bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW (HN,TP HCM);
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- TT.UBMTTQ tỉnh;
- VP ĐBQH tỉnh Bến Tre;
- Các TV. HĐTĐKT tỉnh;
- Các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Giám đốc Doanh nghiệp NN ;
- Các Công ty cổ phần;
- Lưu: VT, TĐ (Nh).

HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Hữu Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 25/HD-HĐTĐKT bổ sung bình xét thi đua, khen thưởng tổng kết ngày 14/11/2007 và những năm tiếp theo do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.915

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!