Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 2236/HD-TLĐ về thẩm quyền quyết định khen thưởng và mức tiền thưởng áp dụng trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2236/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 31/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2236/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG ÁP DỤNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Để động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và tổ chức công đoàn phát động, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thẩm quyền quyết định khen thưởng và mức tiền thưởng áp dụng trong tổ chức công đoàn cụ thể như sau:

I. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG.

1. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

a/ Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn;

b/ Chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn;

c/ Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn;

d/ Bằng lao động sáng tạo;

đ/ Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;

e/ “Tập thể lao động xuất sắc” đối với các ban, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ủy quyền cho Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn ký quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho các tập thể đơn vị trực thuộc và báo cáo kết quả hàng năm về Tổng Liên đoàn.

2. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

a/ Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

b/ Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ.

c/ Quyết định tặng thưởng các danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến” ở cơ quan, đơn vị trực thuộc từ cấp quận, huyện, thị xã và tương đương trở lên.

d/ Được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam uỷ quyền:

- Quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho các đối tượng quy định tại điển e mục 1 của hướng dẫn này theo uỷ quyềtn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Việc bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cán bộ công đoàn chuyên trách của công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở (Cty, Tổng Cty hoặc tương đương) thực hiện cùng với công nhân, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị; giám đốc doanh nghiệp quyết định công nhận.

3. Thủ trưởng cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động VN quyết định:

- Các danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động tiên tiến” cho cá nhân, tập thể thuộc cơ quan Tổng Liên đoàn.

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể thuộc cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị sự nghiệp, sản xuất kinh doanh trực thuộc Tổng Liên đoàn.

4. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, giám đốc các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Tổng Liên đoàn quyết định các danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiến tiến”, “Tập thể Lao động tiến tiến” cho các nhân, tập thể của đơn vị mình quản lý.

II. MỨC TIỀN THƯỞNG:

Tiền thưởng kèm theo các quyết định khen thưởng do cấp đề nghị khen thưởng chi. Tổng Liên đoàn chi tiền thưởng kèm theo Bằng Lao động sáng tạo và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân được khen thưởng tạo hội nghị sơ kết, tổng kết do Tổng Liên đoàn tổ chức. Mức tiền thưởng tối thiểu kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong hệ thống công đoàn như sau:

1. Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua:

Danh hiệu thi đua

Mức thưởng

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

3.000.000đ

Chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn

2.000.000đ

Chiến sĩ thi đua cơ sở

700.000đ

Tập thể lao động xuất sắc

1.000.000đ

Lao động tiên tiến

200.000đ

Tập thể lao động tiến tiến

600.000đ

Cờ thi đua của Chính phủ

18.000.000đ

Cờ thi đua TLĐ:

+ Toàn diện ……..

+ Chuyên đề………

 

11.000.000đ

7.000.000đ

Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ:

 

 

+ Cờ toàn diện:

8.000.000đ

+ Cờ chuyên đề:

6.000.000đ

2. Mức tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng:

Hình thức khen thưởng:

Mức thưởng:

Huân chương sao vàng:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

 

33.000.000đ

66.000.000đ

Huân chương Hồ Chí Minh:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

 

22.000.000đ

44.000.000đ

Huân chương Độc lập hạng nhất:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

 

10.000.000đ

20.000.000đ

Huân chương Độc lập hạng nhì:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

 

9.000.000đ

18.000.000đ

Huân chương Độc lập hạng ba:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

 

7.000.000đ

14.000.000đ

Huân chương Lao động hạng nhất:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

 

6.000.000đ

12.000.000đ

Huân chương Lao động hạng nhì:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

 

5.000.000đ

10.000.000đ

Huân chương Lao động hạng ba:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

 

3.000.000đ

6.000.000đ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

 

1.000.000đ

2.000.000đ

Bằng khen của TLĐ:

- Toàn diện:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

- Chuyên đề:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

 

 

700.000đ

1.400.000đ

 

500.000đ

1.000.000đ

Bằng Lao động sáng tạo:

1.000.000đ

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”

400.000đ

Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc:

 

Bằng khen toàn diện:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

Bằng khen chuyên đề:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS:

+ Cá nhân:

+ Tập thể:

 

400.000đ

800.000đ

 

300.000đ

600.000đ

 

 

200.000đ

400.000đ

Căn cứ mức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ tại từng thời điểm, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn sẽ điều chỉnh mức tiền thưởng phù hợp theo quy định chung.

Văn bản hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quy định tại điểm 9 và điểm 13 của Thông tri số 01/TTr-TLĐ ngày 26/10/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, công đoàn các cấp phản ánh kịp thời về Tổng Liên đoàn để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đ/c Uỷ viên ĐCT- TLĐ;
- LĐLĐ tỉnh, TP; CĐ ngành TW;
- CĐ Tổng CTy trực thuộc TLĐ;
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ.
- Lưu VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Hoà Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 2236/HD-TLĐ về thẩm quyền quyết định khen thưởng và mức tiền thưởng áp dụng trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.079

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85