Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Hướng dẫn 2176/HD-BTĐKT khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua 2016

Số hiệu: 2176/HD-BTĐKT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Người ký: Trần Thị Hà
Ngày ban hành: 31/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2176/HD-BTĐKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là “Phong trào thi đua”), Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn các hình thức khen thưởng như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các huyện, xã và các tổ chức quốc tế, các hội, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài... có thành tích xuất sắc trong tham gia Phong trào thi đua.

II. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

1. Đối với các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương:

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Đối với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương: Có nhiều nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động để huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

- Nghiên cứu, kịp thời điều chỉnh các văn bản hướng dẫn và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

- Đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ cụ thể) đối với địa phương đạt một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Cấp bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương đăng ký hỗ trợ ít nhất 01 huyện hoặc 01 xã đặc biệt khó khăn.

2. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Có đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất trong cụm; có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã cao nhất trong cụm.

- Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của trung ương và là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới so với các tỉnh trong cụm thi đua.

- Đảm bảo bố trí đủ hoặc vượt yêu cầu về quy định tỷ lệ vốn đối ứng: từ ngân sách địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Không xem xét khen thưởng đối với các địa phương không đạt tỷ lệ trên trong hai (02) năm liên tiếp.

- Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

3. Đối với cấp huyện:

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới) có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã và có kết quả nâng chất lượng tiêu chí sau đạt chuẩn cao nhất trong tỉnh.

- Là đơn vị tiêu biểu trong nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố.

- Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

4. Đối với xã:

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới và là xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã.

- Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới: Có mức tăng mới từ 10 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo).

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật.

* Các xã nêu trên không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

5. Đối với các doanh nghiệp, doanh nhân:

- Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới.

- Có liên kết, phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn nông thôn.

(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn cụ thể).

6. Đối với cá nhân:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (nông dân, công nhân, xã viên...) nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; có nhiều đóng góp công sức, vật chất, đất đai trong xây dựng nông thôn mới.

7. Đối tượng khác:

Các tổ chức quốc tế, các hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư nước ngoài... có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng nông thôn mới; sản xuất giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn, mới ở địa phương.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn chung nêu trên, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào đặc điểm, tình hình, điều kiện của bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, địa phương mình, đề ra các tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp, làm căn cứ bình xét, khen thưởng hàng năm theo thẩm quyền.

III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Khen thưng hàng năm

- Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là căn cứ để đánh giá thi đua các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi tiến hành sơ kết hàng năm cần lựa chọn, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu theo thẩm quyền.

2. Khen thưởng sơ kết vào năm 2018

Các Bộ, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành sơ kết phong trào thi đua vào năm 2018 và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu theo thẩm quyền.

3. Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2016 - 2020 (vào năm 2020)

Thực hiện theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương lựa chọn, đề nghị khen thưởng:

- Đối với bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước:

Mỗi khối thi đua lựa chọn 01 đơn vị dẫn đầu có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới để đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và thưởng theo quy định hiện hành.

- Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

+ Mỗi cụm thi đua lựa chọn 01 đơn vị dẫn đầu có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới để đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và thưởng công trình phúc lợi theo quy định.

+ Một stỉnh, thành phố tiêu biểu nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được khen thưởng tại Tổng kết giai đoạn I, được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và thưởng theo quy định hiện hành.

b) Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn, đề nghị khen thưởng:

- Các huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (trừ các huyện, thị xã đã được khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015) để đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng công trình phúc lợi theo quy định.

- 5% số xã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới đã được khen thưởng tại giai đoạn 2011 - 2015) để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và thưởng công trình phúc lợi theo quy định.

- Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và thưởng công trình phúc lợi theo quy định.

- 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu để đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua và thưởng công trình phúc lợi theo quy định.

c) Các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương lựa chọn, đề nghị khen thưởng 02 đến 03 đơn vị trực thuộc, 01 đến 02 cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong Phong trào thi đua để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng theo quy định hiện hành.

d) Các đối tượng khác

Căn cứ tiêu chuẩn tại điểm 6, 7 Mục II, Hướng dẫn này, các đối tượng có thành tích xuất sắc hoặc đặc biệt xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua, được xem xét để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

4. Mức khen thưng

Thực hiện theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

IV. THỦ TỤC, HỒ SƠ

1. Thủ tục

- Hàng năm, Ban Thi đua “ Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Vụ (Phòng) Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp danh sách, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để khen thưởng theo thẩm quyền cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua.

- Đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng khi tiến hành tổng kết Phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 thì Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng; phối hợp với các cơ quan liên quan để xét khen thưởng và trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (đối với khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh) trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Hồ sơ

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng).

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ hoặc cấp tỉnh.

- Báo cáo tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Hướng dẫn này, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng hướng dẫn khen thưởng hàng năm theo thẩm quyền và xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi tổng kết Phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020.

- Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng.

Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc về công tác khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ điều chỉnh, bổ sung Hướng dẫn cho phù hợp.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để báo c
áo);
- Hội đồng Thi đua - Khen thư
ng Trung ương;
- Thường trực BCĐ c
ác CTMTQG;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TW;
- Ban, Vụ (Phòng) TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, bộ, ban, ngành, đoàn thể TW;
- Các vụ, đơn vị thuộc Ban TĐKT Trung ương;

- Lưu: VT, VTCCB.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 2176/HD-BTĐKT ngày 31/10/2016 khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.711

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!