Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 1425/HD-TLĐ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1425/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Hoàng Ngọc Thanh
Ngày ban hành: 31/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1425/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hướng dẫn các cấp Công đoàn như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn.

- Kết hợp tổ chức học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng, thiết thực, hiệu quả đến các cấp Công đoàn, trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, gắn với việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

II. Nội dung chủ yếu cần thực hiện

1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (chương trình, nội dung, tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành)

- Các cấp Công đoàn chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn được tham gia nghiên cứu, học tập đầy đủ các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Trong quá trình học tập, cùng với nội dung chuyên đề theo Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp nghiên cứu, xây dựng nội dung giáo dục và những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với ngành, địa phương, cơ quan mình, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên hệ thống báo chí Công đoàn.

2. Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan Công đoàn

- Trên cơ sở Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, Công đoàn ngành Trung ương, LĐLĐ địa phương nghiên cứu, xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, từng địa phương trong giai đoạn hiện nay.

- Chú trọng khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xây dựng tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng, kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Công đoàn cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi người tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

3. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

- Các cấp Công đoàn bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ngành, địa phương và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cho phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương.

- Tích cực tham gia giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên Công đoàn; quan tâm chăm lo bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống của người lao động.

4. Định kỳ kiểm tra, sơ tổng kết hàng năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Các cấp Công đoàn tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện nhân rộng những mô hình hay, những cách làm hiệu quả, biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại ngành và địa phương.

- Định kỳ hàng năm, tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của từng vị trí công tác; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu trong cán bộ, công chức, viên chức.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn

- Các cấp Công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên Công đoàn về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục làm cho công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên Công đoàn nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

- Các cơ quan Báo chí Công đoàn cần đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cá nhân, tập thể, những mô hình hay, những cách làm hiệu quả của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

III. Tổ chức thực hiện

1. Công đoàn các cấp thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Đối với Tổng Liên đoàn, thành lập Bộ phận giúp việc Đoàn Chủ tịch trong việc tổ chức, chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn là cơ quan thường trực, do đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối tư tưởng văn hóa làm Trưởng Bộ phận giúp việc.

- Đối với LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ trong việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gồm đại diện các Ban) trong đó Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực, do đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Tuyên giáo làm Trưởng Bộ phận.

2. Hàng năm, vào dịp sinh nhật Bác 19/5, các cấp Công đoàn tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên hệ thống báo chí Công đoàn.

3. Định kỳ 6 tháng và một năm, Công đoàn ngành Trung ương, LĐLĐ địa phương gửi báo cáo sơ kết và tổng kết thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Tổng Liên đoàn (Qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, do vậy trong các Chương trình, Kế hoạch công tác, nội dung sinh hoạt phải có nhận xét, đánh giá về tình hình giáo dục, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực ĐCT (B/c)
- Các Ban, đơn vị thuộc TLĐ;
- LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Công đoàn ngành TW; (Thực hiện)
Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ;
Đồng kính gửi:
- Ban Tuyên giáo TW;
- Văn Phòng TW;
- Ban Dân vận TW;
- Lưu VP, BTG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 1425/HD-TLĐ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.262
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123