Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 02/HD-SLĐTBXH năm 2015 thực hiện Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Pháp lệnh về Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 02/HD-SLĐTBXH Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Hoàng Đức Trọng
Ngày ban hành: 05/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ LĐ – TB VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/HD-SLĐTBXH

Nam Định, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA LIÊN BỘ NỘI VỤ - BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ LAO ĐỘNG – TB VÀ XH

Thự hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Ngày 23/10/2013, UBND Tỉnh có công văn số 498/UBND-VP8 chỉ đạo thực hiện; Theo đó, ngày 29/11/2013 Sở Lao động – TB &XH có công văn số 10/HD-LĐTBXH hướng dẫn triển khai thực hiện phần do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đảm nhiệm. Năm 2014 tỉnh Nam Định đã được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 317 mẹ.

Ngày 10 tháng 10 năm 2014 liên Bộ Nội Vụ - Bộ quốc phòng - Bộ Lao động - TB và XH ban hành Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 03/2014) tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ. Sau khi xin ý kiến các ngành liên quan, để thống nhất tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - TB và XH tỉnh Nam Định hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2014 như sau:

1. Đối tượng được xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Đối tượng được xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thực hiện theo Điều 2 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2014.

Lưu ý: Trường hợp bà mẹ nuôi liệt sĩ là bà mẹ phải được pháp luật thừa nhận hoặc được gia đình họ tộc liệt sĩ thừa nhận và chính quyền cấp xã xác nhận.

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng hoặc truy tặng

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP và các quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 03/2014.

3. Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ; các quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 03/2014; khoản 2 Mục II hướng dẫn số 1289/HD-SNV ngày 07/11/2013 của Sở Nội vụ (đính kèm)"

Lưu ý: Các trường hợp Bà mẹ có thông tin không trùng khớp hoặc không có thông tin trong hồ sơ Liệt sĩ thì UBND cấp xã hướng dẫn bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ lập thủ tục bổ sung, đính chính thông tin về bà mẹ theo quy định tại hướng dẫn số: 107/SNV-TĐKT ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ (đính kèm) cùng với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Đối với UBND cấp xã:

Thống kê, lập danh sách những bà mẹ đủ điều kiện được phong hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo (mẫu số 01) chuyển trước về Phòng LĐTBXH cấp huyện để chuyển Sở LĐTB&XH xem xét, xác nhận các thông tin về bà mẹ trong hồ sơ liệt sĩ;

Tiếp nhận lại danh sách đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đã được Sở LĐTBXH kiểm tra , xác nhận; tùy theo điều kiện từng trường hợp để hướng dẫn bà mẹ hoặc thân nhân bà mẹ lập thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo từng diện như sau:

4.1.1. Diện liệt sĩ đã được tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”:

- Nếu thông tin của bà mẹ trùng với thông tin trong hồ sơ liệt sĩ thì hướng dẫn bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ; kê khai lập thủ tục hồ sơ theo quy định tại điểm 2.1, Khoản 2, Mục II Hướng dẫn số 1289/HD-SNV ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Sở Nội vụ;

- Nếu thông tin của bà mẹ không trùng khớp hoặc không có thông tin về bà mẹ trong hồ sơ liệt sĩ thì hướng dẫn bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ; kê khai, lập bổ sung đính chính thông tin của bà mẹ trong hồ sơ liệt sĩ theo quy định tại hướng dẫn số 1107/SNV-TĐKT ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ; đồng thời, hướng dẫn kê khai lập thủ tục hồ sơ theo quy định tại điểm 2.1, Khoản 2, Mục II Hướng dẫn số 1289/HD-SNV;

- Chuyển danh sách theo mẫu cùng toàn bộ hồ sơ của bà mẹ về UBND cấp huyện (qua phòng LĐTBXH).

4.1.2. Diện liệt sĩ chưa được tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” nhưng thân nhân đã được giải quyết các chế độ, quyền lợi gia đình liệt sỹ:

- Đối với hồ sơ đề nghị xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

+ Hướng dẫn thân nhân của Bà mẹ cung cấp các giấy tờ như: Giấy báo tử, giấy chứng nhận hy sinh, Bằng “ Tổ quốc ghi công” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng “Tổ quốc ghi ơn” của Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh; hoặc bổ sung các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh;

+ Trường hợp thân nhân không có hoặc không cung cấp được các giấy tờ nêu trên thì cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc đã giải quyết các chế độ, quyền lợi đối với gia đình liệt sỹ, hoặc bản sao danh sách đã giải quyết các chế độ, quyền lợi đối với gia đình liệt sỹ lưu tại địa phương;

+ Chuyển các giấy tờ do thân nhân của Bà mẹ cung cấp; báo cáo UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động - TB và XH) để chuyển về Sở Lao động - TB và XH nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”. Sau khi liệt sỹ được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” mới tiếp tục hướng dẫn cho thân nhân của bà mẹ lập thủ tục hồ sơ theo trình tự tại điểm 4.1.1 hướng dẫn này.

- Đối với hồ sơ đề nghị xét phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

+ Trong trường hợp liệt sĩ có hồ sơ lưu tại Sở LĐTBXH và thông tin về bà mẹ trùng với thông tin trong hồ sơ liệt sĩ thì UBND cấp xã hướng dẫn bà mẹ lập thủ tục hồ sơ theo trình tự tại hướng dẫn số 1289/HD-SNV. Nếu thông tin về bà mẹ không trùng với thông tin trong hồ sơ liệt sĩ hoặc không có thông tin về bà mẹ trong hồ sơ liệt sĩ thì hướng dẫn bà mẹ kê khai, lập bổ sung, đính chính thông tin của bà mẹ trong hồ sơ liệt sĩ theo quy định tại hướng dẫn số 1107/SNV-TĐKT; đồng thời, hướng dẫn bà mẹ lập thủ tục hồ sơ theo trình tự tại hướng dẫn số 1289/HD-SNV nêu trên.

+ Trong trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn hồ sơ và nơi cư trú của bà mẹ trùng nguyên quán của liệt sỹ thì UBND cấp xã hướng dẫn bà mẹ lập thủ tục hồ sơ theo trình tự tại hướng dẫn số 1289/HD-SNV; đồng thời, thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã trong thời gian tối thiểu là 45 ngày; sau thời gian công khai nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân thì lập biên bản kết quả niêm yết công khai, kèm danh sách theo (mẫu số 10) và danh sách theo (mẫu số 04/BMAH) tại hướng dẫn này;

Trường hợp nơi cư trú của bà mẹ không trùng nguyên quán của liệt sỹ thì UBND cấp xã nơi nguyên quán của liệt sĩ sau khi tiếp nhận được danh sách đề nghị niêm yết công khai do phòng LĐTBXH chuyển đến. Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã trong thời gian tối thiểu là 45 ngày, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân thì lập biên bản kết quả niêm yết, công khai kèm danh sách theo (mẫu số 10) chuyển về phòng LĐTBXH cấp huyện để chuyển về Sở Lao động - TB và XH kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ.

4.2. Đối với Phòng Lao động - TB và XH các huyện, thành phố:

- Tham mưu cho UBND huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo các cơ có quan liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về các nội dung quy định tại Nghị định số 56/2013 và Thông tư Liên tịch số 03/2014 nêu trên. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền về đối tượng, điều kiện được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” để các Bà mẹ hoặc thân nhân Bà mẹ hiểu rõ, kê khai, lập thủ tục đề nghị thực hiện chế độ, chính sách theo quy định;

- Hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn thống kê, lập danh sách những bà mẹ đủ điều kiện được phong hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo (mẫu số 01) chuyển trước về Sở LĐTB&XH để xem xét xác nhận các thông tin về bà mẹ và thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ; xác nhận các trường hợp Thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 81% trở lên đang được thực hiện chính sách mà địa phương đang quản lý;

- Tiếp nhận danh sách đã được Sở LĐTB&XH kiểm tra, xác nhận; danh sách các trường hợp liệt sĩ không có hồ sơ hoặc người hy sinh chưa được tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; chuyển danh sách đến UBND cấp xã nơi nguyên quán của liệt sĩ để thực hiện công khai hóa và hướng dẫn bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ lập hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo đúng quy định;

- Tiếp nhận danh sách Liệt sĩ đề nghị công khai hóa theo (mẫu số 10); danh sách theo (mẫu số 04/BMAH) và hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của cấp xã chuyển đến; hoàn thiện hồ sơ theo quy định; tham mưu tổng hợp lập danh sách toàn huyện theo (mẫu số 05/BMAH) báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện ký danh sách, kèm hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở LĐTB&XH);

- Tham mưu thực hiện tốt các nội dung tại Khoản 2.2 Mục II Hướng dẫn số 10/HD-SLĐTBXH ngày 29/11/2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định.

4.3. Đối với Phòng Người có công thuộc sở:

- Tiếp nhận danh sách bà mẹ đề nghị xét tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo (mẫu số 01) do Phòng Lao động - TB và XH các huyện, thành phố chuyển đến. Tổ chức kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ đang quản lý tại sở; tham mưu cho lãnh đạo Sở xác nhận các thông tin của bà mẹ trong hồ sơ liệt sĩ; chuyển lại danh sách đã kiểm tra, xác nhận về phòng LĐTB&XH cấp huyện để làm căn cứ hướng dẫn UBND cấp xã và bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ lập hồ sơ theo quy định;

- Tiếp nhận các thủ tục, hồ sơ, danh sách đề nghị xét tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo (mẫu số 05/BMAH) do Phòng Lao động - TB và XH các huyện, thành phố chuyển đến; thẩm định, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; tham mưu cho lãnh đạo sở chuyển hồ sơ đủ điều kiện đến sở Nội vụ để trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tham mưu cho lãnh đạo sở hoàn thiện các thủ tục đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ trong các trường hợp theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ LĐTB&XH, làm căn cứ cho bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ lập hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định.

Trên đây là nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2014. Sở Lao động - TB và XH yêu cầu phòng Lao động - TB và XH các huyện, thành phố tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương phản ánh về Sở Lao động - TB và XH (qua phòng Người có công) để báo cáo, hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để phối hợp thực hiện);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- UBND các huyện, TP (để phối hợp chỉ đạo);
- Phòng LĐTBXH các huyện, TP;
- Lưu : VT, NCC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCHoàng Đức Trọng

 

Mẫu số 01

UBND XÃ/P/TT.................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH BÀ MẸ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH

STT

Họ và tên bà mẹ

Năm sinh

Nơi ở, nơi bà mẹ đang hưởng trợ cấp

Quan hệ với liệt sĩ, TB

Họ và tên liệt sĩ Họ và tên TB

Năm sinh

Nguyên quán

Thời gian tham gia cách mạng, nhập ngũ

Đơn vị

Ngày, tháng, năm hy sinh

Số bằng TQGC

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký ghi rõ họ tên)

............. ngày .... tháng .... năm .......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 10

UBND XÃ/P/TT.................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH LIỆT SĨ ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI HÓA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2013 NGÀY 09/4/2013 VÀ THÔNG TƯ SỐ 16/2014 NGÀY 30/7/2014

(Được công khai hóa từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm .... Theo công văn số ...... ngày .... tháng .... năm .... của Sở Lao động – TB và XH. Không có ý kiến thắc mắc khiếu kiện, đủ điều kiện được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”)

STT

Họ và tên liệt sĩ

Năm sinh

Nguyên quán

Thời gian tham gia cách mạng, nhập ngũ

Đơn vị

Ngày, tháng, năm hy sinh

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi ở, nơi thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp

Quan hệ với liệt sĩ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký ghi rõ họ tên)

............., ngày .... tháng .... năm .......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 04/BMAH

UBND XÃ/P/TT.................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG HOẶC TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”

(Kèm theo Tờ trình số ............/TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 20.... của UBND..........................)

TT

THÔNG TIN VỀ BÀ MẸ

THÔNG TIN VỀ LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH

Ghi chú

Họ và tên

Năm sinh

Tình hình hiện nay

Dân tộc

Tôn giáo

Nguyên quán Nơi đăng ký hồ sơ

Tổng số LS, TB

Họ và tên LS Họ và tên TB

Quan hệ với bà mẹ

Số Bằng TQGC (số h/sơ)

Số CNTB

Tỷ lệ TT

Con đẻ

Con nuôi

Chồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP
(Ký ghi rõ họ tên)

............. ngày .... tháng .... năm 20.......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ...........................
(Ký, đóng dấu)

* Ghi chú: Mục (4) ghi tình hình bà mẹ: Còn sống, từ trần, liệt sỹ.

 

Mẫu số 05/BMAH

UBND HUYỆN, TP.................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG HOẶC TRUY TẶNG
DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”

(Kèm theo Tờ trình số .........../TTr-UBND ngày .... tháng .... năm 20...... của UBND huyện..........)

TT

THÔNG TIN VỀ BÀ MẸ

THÔNG TIN VỀ LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH

Ghi chú

Họ và tên

Năm sinh

Tình hình hiện nay

Dân tộc

Tôn giáo

Nguyên quán Nơi đăng ký hồ sơ

Tổng số LS, TB

Họ và tên LS Họ và tên TB

Quan hệ với bà mẹ

Số Bằng TQGC (số h/sơ)

Số CNTB

Tỷ lệ TT

Con đẻ

Con nuôi

Chồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHÒNG LĐTB&XH
(Ký ghi rõ họ tên)

............. ngày .... tháng .... năm 20.......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN .......................
(Ký, đóng dấu)

 

* Ghi chú: Mục (4) ghi tình hình bà mẹ: Còn sống, từ trần, liệt sỹ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 02/HD-SLĐTBXH năm 2015 thực hiện Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Pháp lệnh về Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.322

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123