Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chương trình 1831/TLĐ-DTHVN phối hợp tuyên truyền về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trên Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2009 - 2013 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Đài Truyền hình Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1831/TLĐ-DTHVN Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Đài truyền hình Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Tùng, Vũ Văn Hiến
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1831/TLĐ-ĐTHVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN

VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2013

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá X về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam thống nhất triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trên Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Nhằm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa cho công nhân, viên chức, lao động; tập hợp trí tuệ của công nhân, viên chức, lao động để tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi và thực hiện chính sách pháp luật.

2. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan tuyên truyền để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về tổ chức Công đoàn, nhất là tuyên truyền về nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của tổ chức Công đoàn hiện nay là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, góp phần nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, Chính quyền về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Đài Truyền hình Việt Nam: Chỉ đạo tuyên truyền về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong chuyên mục “Lao động và việc làm” và các chương trình trên các kênh sóng của Đài THVN. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nhóm chủ đề như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến và cổ vũ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam.

- Phản ánh kịp thời các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước có liên quan đến xây dựng và phát triển giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Phản ánh sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng các cấp đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp công đoàn, các đơn vị sản xuất và toàn xã hội quan tâm hơn nữa tới đời sống của công nhân, viên chức, người lao động.

- Phản ánh kịp thời các hoạt động của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Phản ánh việc thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 20 Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

- Tuyên truyền, phản ánh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động.

- Tuyên truyền về công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Phản ánh tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công nhân, viên chức, lao động, gương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu.

- Phản ánh các hành vi của chủ sử dụng lao động xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ, đồng thời cổ vũ, động viên những người sử dụng lao động thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp, quan tâm tới công nhân lao động và tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động.

- Nhân các sự kiện thời sự chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, như ngày Quốc tế lao động 1-5, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28-7 và các dịp trước, trong và sau Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tăng thời lượng, nhằm tuyên truyền nổi bật vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, phát các tin, phóng sự về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, phát các khẩu hiệu tuyên truyền về Công đoàn.

- Tổ chức truyền hình trực tiếp các sự kiện lớn, có ý nghĩa của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

- Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN chỉ đạo các Ban của Tổng Liên đoàn cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam hoạt động nghiệp vụ.

- Hàng tuần Văn phòng Tổng Liên đoàn cung cấp lịch công tác của lãnh đạo Tổng Liên đoàn cho Đài Truyền hình Việt Nam biết.

- Định kỳ hàng quý Tổng Liên đoàn tổ chức các buổi giao ban để cung cấp thông tin cho Đài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hàng năm hai bên tiến hành đánh giá sơ kết chương trình phối hợp kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện chương trình phối hợp có hiệu quả. Đồng thời rút kinh nghiệm và đề xuất các nội dung và biện pháp thực hiện thích hợp.

2. Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam giao cho Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn và Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam là Thường trực của Chương trình phối hợp, theo dõi báo cáo kết quả định kỳ hàng năm thực hiện chương trình phối hợp.

 

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Hiến

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

 

Nơi nhận:
- ĐCT TLĐ, BGĐ Đài THVN;
- Các ban, đơn vị TLĐ, Đài THVN;
- Vụ báo chí – Ban Tuyên giáo TW;
- LĐLĐ các tỉnh, TP;
- CĐ ngành TW, CĐ Tổng công ty;
- Lưu: VT TLĐ, VT Đài THVN.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình 1831/TLĐ-DTHVN ngày 29/10/2009 phối hợp tuyên truyền về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trên Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2009 - 2013 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Đài Truyền hình Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104