Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 95/CT-BQP chế độ chính sách dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp Mỹ chiến tranh

Số hiệu: 95/CT-BQP Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 24/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/CT-BQP

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN CÔNG HỎA TUYẾN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ, CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ

Thực hiện Kết luận số 192-TB/TW ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị, ngày 14 tháng 10 năm 2015, Thtướng Chính phủ đã ban hành Quyết định s49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; đồng thời, giao Bộ Quốc phòng chủ trì hướng dẫn tổ chức thực hiện. Đây là chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thể hiện truyền thống đạo lý Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa; góp phần tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình ở các địa phương, tạo thêm động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách này sẽ có những khó khăn nhất định do slượng đối tượng lớn; thời gian đối tượng tham gia làm nhiệm vụ cách đây đã nhiều năm; liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; việc quản lý, xác định đối tượng ở các địa phương có những phức tạp...

Để thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị:

1. Tổng cục Chính trị chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, khẩn trương xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện chính sách bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định.

2. Bộ Tư lệnh các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có chủ trương và biện pháp lãnh đạo cụ thể; chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời và có hiệu quả chế độ, chính sách đã được ban hành; chịu trách nhiệm trước Bộ Quốc phòng về việc quản lý, thực hiện chính sách đối với đối tượng trên địa bàn.

Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy và y ban nhân dân tỉnh, thành phố xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:

a) Kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo các cấp và Hội đồng chính sách xã (phường, thị trấn) đủ cơ cấu, thành phần theo hướng dẫn; chỉ đạo thành lập Tổ tư vấn cấp huyện, cấp xã để giúp y ban nhân dân cùng cấp trong việc xác định các đợt và số lượng được huy động tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến, làm cơ sở phát hiện, xem xét, xác định đối tượng.

b) Xác định chủ trương, xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện sát với thực tiễn của địa phương; nắm chắc tình hình, kịp thời bổ sung các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hp.

c) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ban, ngành, đoàn thể có liên quan; phát huy vai trò trách nhiệm và sự phối hp chặt chẽ của các tổ chức trong hệ thng chính trị ở địa phương, nht là tchức đảng, chính quyền, cơ quan quân sự, Mặt trận Tổ quốc, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội người cao tuổi, Ban Liên lạc dân công hỏa tuyến (nếu có).

3. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, bảo đảm cho các tổ chức và cá nhân có liên quan hiểu đầy đủ, đúng đắn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ý nghĩa của chính sách ban hành; hiểu và nắm chắc về đối tượng, điều kiện áp dụng và nội dung chế độ, chính sách, thủ tục hồ sơ, quy trình, trách nhiệm thực hiện, tạo sự quan tâm, đồng thuận và giám sát chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân trong tổ chức thực hiện chính sách.

Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị tập huấn ở các cấp; bảo đảm đủ tài liệu, văn bản, hệ thống mẫu biểu đến tận cơ sở; phổ biến, hướng dẫn cụ thể đến đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, các ban chỉ đạo, các lực lượng tham gia phối hp, các thành viên trong Hội đồng chính sách xã (phường), Tổ tư vn cp huyện, cp xã, cán bộ chủ trì các tchức, đoàn thở thôn (t dân ph), cán bộ trực tiếp làm công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ. Chỉ đạo, tổ chức tốt việc làm điểm, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện ở từng cấp, từng khâu, từng giai đoạn.

4. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức phát hiện, xét duyệt và chi trả. Phát huy vai trò của Tổ tư vấn trong việc nghiên cứu, thẩm tra xác minh, xác định chính xác các đợt và số lượng người tham gia dân công hỏa tuyến của từng xã trong huyện, làm cơ sở xét duyệt ở các cấp. Hướng dẫn đối tượng kê khai, lập hồ sơ; tổ chức xét duyệt tập trung, từng đợt bảo đảm nghiêm túc, dân chủ, chặt chẽ, công khai, chính xác, đúng quy trình và các quy định về thủ tục hành chính, không tự ý quy định thêm giấy tờ trong hồ sơ; phân công cán bộ bám nắm cơ sở, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương và đối tượng chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy nhanh tiến độ, không để dồn, đọng hồ sơ.

Tổ chức chi trả chế độ và cấp Giấy chứng nhậntham gia dân công hỏa tuyến công khai, kịp thời, chu đáo, thanh quyết toán đúng quy định; không để xảy ra tiêu cực, gây phiền hà cho đối tượng, làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương. Đăng ký, quản lý và lưu trữ hồ sơ đầy đủ, khoa học bảo đảm thuận tiện cho việc thẩm định, xét duyệt và tra cứu.

Cơ quan quân sự phi hợp chặt chẽ với Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương trong việc chuyển giao quyết định và danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần để quản lý, thực hiện kịp thời chế độ bảo him y tế và chế độ mai táng phí đối với đối tượng theo quy định.

5. Căn cứ số lượng dân công hỏa tuyến được hưởng chế độ trên địa bàn; trên cơ sở giữ nguyên lực lượng đã được tăng cường để giải quyết chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến trước đây (Chỉ thị số 84/CT-BQP ngày 19/9/2008; Chỉ thị số 110/CT-BQP ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), giao Bộ Tư lệnh các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tự cân đối, điều chỉnh, bổ sung lực lượng tăng cường cho cơ quan Chính sách Quân khu, các tỉnh, thành phố, huyện, quận thuộc quyền đủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung ưu tiên cho những địa bàn có số lượng đối tượng lớn, quá trình thực hiện có những khó khăn, phức tạp.

6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ tình hình; chủ động nắm bắt và đề xuất giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền của từng cấp. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nhân rộng kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của các đơn vị, địa phương, kịp thời chỉ ra khâu yếu, mặt còn hạn chế để khắc phục. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm túc những sai phạm, thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Tổng cục Chính trị chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện và báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 95/CT-BQP ngày 24/11/2015 thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.465

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!