Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 751/CT-TTg năm 2008 về sơ kết công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 751/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 16/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 751/CT-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC SƠ KẾT CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC CÁC TÔN GIÁO

Thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Bộ Chính trị BCHTW Đảng (khóa VIII) về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ Chính trị BCHTW Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng – an ninh, những năm qua, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực, nâng cao nhận thức cho chức sắc, chức việc các tôn giáo về công tác quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, giúp họ hiểu rõ hơn âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo là vấn đề mới, các quân khu và một số địa phương mới chỉ tiến hành làm thí điểm và rút kinh nghiệm. Vì vậy, số lượng lớn chức sắc, chức việc các tôn giáo chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh; nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam của một bộ phận chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo chưa thật đầy đủ, ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, chương trình, giáo trình, tài liệu chưa được biên soạn thống nhất, cách thức tổ chức, thời gian học tập còn khác nhau và chưa có sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương.

Để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, giúp họ vừa thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, vừa làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho tín đồ các tôn giáo nhằm thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.

2. Nội dung sơ kết: Đánh giá kết quả đã làm được, những tồn tại vướng mắc; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo những năm qua; đề xuất chủ trương biện pháp, cơ chế, chính sách thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo để triển khai trên phạm vi toàn quốc.

3. Thời gian sơ kết

a) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2008;

b) Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương hoàn thành trong tháng 9 năm 2008;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Quốc phòng) kế hoạch sơ kết trong tháng 6 năm 2008, kết quả sơ kết trước ngày 30 tháng 8 năm 2008 để tổng hợp chuẩn bị Hội nghị sơ kết của Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương.

4. Kinh phí bảo đảm sơ kết

a) Cấp tỉnh, do ngân sách địa phương bảo đảm;

b) Cấp Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương do ngân sách của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương bảo đảm.

5. Tổ chức thực hiện

a) Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết, chuẩn bị kế hoạch, nội dung sơ kết công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo của Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương;

b) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) và các cơ quan liên quan, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, bảo đảm công tác sơ kết đạt kết quả thiết thực, tiết kiệm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sơ kết.

c) Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương, Bộ Tư lệnh các quân khu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, TĐ;
- Các Thành viên Hội đồng GDQP-ANTW;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, NC (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 751/CT-TTg năm 2008 về sơ kết công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.056
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49