Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2011 thực hiện biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 32/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Ngày ban hành: 16/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/CT-UBND

Bình Thuận, ngày 16 tháng 11 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ.

Ngày 16 tháng 9 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2011/NĐ-CP “Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”; ngày 13 tháng 10 năm 2011 Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 1753-CV/VPTW “Về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP”. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị định này đến từng cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân; xác định công tác này là một trong những nhiệm vụ cần quan tâm của chính quyền và cả hệ thống chính trị các cấp trong thời gian đến; cùng với việc phát huy những kết quả đạt trong nhiều năm qua trong công tác giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nay Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương các cấp, theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Các nội dung được nêu trong Nghị định số 80/2011/NĐ-CP cần tập trung triển khai thực hiện: Tổ chức quán triệt sâu kỹ trong toàn dân, nhất là tổ chức sinh hoạt sâu rộng trong các kỳ họp quần chúng ở thôn, xóm, khu phố. Trong đó, chú trọng các nội dung và nhiệm vụ sau đây:

1. Người chấp hành xong án phạt tù được quan tâm dạy nghề, giải quyết việc làm tùy thuộc vào điều kiện sức khoẻ, khả năng chuyên môn của bản thân họ, và nhu cầu của người sử dụng lao động; được xem xét hỗ trợ cho vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở địa phương.

Chú trọng định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù; các cơ quan, đơn vị có chức năng quan tâm dạy nghề, bồi dưỡng nghề cho phạm nhân trước khi họ chấp hành xong án phạt tù. Ưu tiên phạm nhân là người chưa thành niên được bố trí học nghề, nâng cao tay nghề để có điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng. Liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tìm kiếm việc làm cho họ.

2. Quản lý, giáo dục, giúp đỡ, trợ giúp về tâm lý và hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng được tiếp nhận đồ vật, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để sử dụng cho các hoạt động tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường các hình thức về thông tin truyền thông giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng nhằm định hướng, khuyến khích, động viên việc quản lý, giáo dục, giúp đở, xóa bỏ sự định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia truyền thông giáo dục và tạo điều kiện cần thiết cho phạm nhân sắp chấp hành xong bản án phạt tù.

Nội dung thông tin, truyền thông giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng phải phù hợp và được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phong phú đa dạng.

4. Quản lý, giáo dục, giúp đở người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập công động phải được thực hiện chu đáo từ khâu phân công, tổ chức, quản lý, giám sát, hướng dẫn chấp hành pháp luật, nghĩa vụ công dân; phát hiện, ngăn chặn xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật, tránh tái phạm.

Hỗ trợ kinh phí, cho vay vốn, tổ chức học tập, dạy nghề, tìm kiếm, giới thiệu việc làm và tạo các điều kiện cần thiết khác giúp cho người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

II. Trách nhiệm cụ thể của các cơ quan tham mưu trong triển khai thực hiện:

1. Công an tỉnh chủ trì cùng với Sở Lao động- Thương bình và Xã hội giúp UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các biện pháp tổ chức quản lý, giáo dục, giúp đở người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đở người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ở địa phương nhằm quan tâm tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đở họ; tổ chức chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp người chấp hành xong án phạt tù. Chỉ đạo chính quyền cấp xã phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đở người chấp hành xong án phạt tù; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện và vận động nhân dân trong khu vực dân cư phối hợp chặt chẽ với gia đình quản lý, giáo dục, giúp đở họ. Đồng thời, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đở việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

Ngoài ra, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp huyện thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân khác theo quy định pháp luật. Chủ trì phối hợp cùng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự của lực lượng Công an địa phương theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đở người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, số người không về nơi cư trú, số người tái phạm tội và vi phạm pháp luật trong phạm vi địa phương mình quản lý; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp.

2. Sở Thông tin - Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận cùng với các đơn vị trực thuộc mình dành thời lượng thích hợp cho việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng và giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù.

3. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai phổ biến giáo dục pháp luật các lĩnh vực có liên quan đến Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời chỉ đạo trong hệ thống ngành mình triển khai hướng dẫn việc trợ giúp, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù. Hướng dẫn cho họ các thủ tục đăng ký hộ khẩu, cấp Giấy chứng minh nhân dân, xóa án tích, cấp phiếu lý lịch tư pháp.

4. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện công tác quản lý, giáo dục, giúp đở người chấp hành xong án phạt tù.

5. Trách nhiệm của gia đình người chấp hành xong án phạt tù: Quản lý, giáo dục, động viên, giúp đỡ cho người chấp hành xong án phạt tù xóa bỏ mặc cảm; tích cực lao động, học tập và tham gia các hoạt động xã hội, ổn định cuộc sống; hỗ trợ, tạo điều kiện giúp họ tiếp tục thực hiện đầy đủ các hình phạt bổ sung, án phí, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ dân sự khác (nếu có). Đồng thời, kịp thời thông báo với chính quyền và các cơ quan chức năng về những biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật của người chấp hành xong án phạt tù.

6. Đề nghị Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 1753-CV/VPTW ngày 13/10/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng nêu trên trong hệ thống của mình và các tổ chức thành viên; đưa tiêu chí tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức cấp cơ sở. Đồng thời, tổ chức tốt việc vận động nhân dân tạo điều kiện và bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù.

Trên đây là Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ, yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc và trong từng giai đoạn, tiến hành sơ kết, đánh giá, kiểm điểm và báo cáo cho UBND tỉnh (theo hướng dẫn của Công an tỉnh) ./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC. Luyến

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2011 thực hiện biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


301

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117