Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2014 tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII năm 2015 do tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 26/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Nguyễn Thanh Nguyên
Ngày ban hành: 20/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Long An, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII NĂM 2015

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 61-CT/TU ngày 17/9/2014 của Tỉnh ủy Long An về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV năm 2015; và Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 01/8/2014 của Tỉnh ủy Long An về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020);

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước trong năm 2014, 2015 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; triển khai quán triệt Chỉ thị số 61-CT/TU ngày 17/9/2014 của Tỉnh ủy Long An về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Long An lần thứ IV năm 2015; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng trong toàn xã hội.

2. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, 2015; nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Các Sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã có kế hoạch cụ thể phát động thi đua, góp phần lập thành tích thiết thực hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX trong năm 2015.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; khắc phục những tồn tại hạn chế; đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm hoàn thành sớm các công trình trong năm 2015 để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện nghiêm chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của bộ máy hành chính; tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm cấp bách để tổ chức các đợt thi đua phù hợp theo từng chuyên đề, trong đó có các nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, không phô trương hình thức. Đôn đốc kiểm tra, sơ kết tổng kết các phong trào thi đua, qua đó phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, tôn vinh khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

5. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, phấn đấu đến hết năm 2015 hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 ở địa phương, xem đây là phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước để tổ chức triển khai thực hiện.

6. Tổ chức tốt Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Long An lần thứ IV, tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ mọi người phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành và chính quyền các cấp tăng cường vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân để tích cực tham gia hưởng ứng hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực. Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn những nội dung sát với thực tế để phát động thi đua. Thực hiện tốt việc tổ chức các phong trào thi đua đi đôi với biểu dương, khen thưởng; nhân rộng điển hình tiên tiến để công tác thi đua thực sự là động lực, động viên các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị và toàn dân phấn đấu lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2014, 2015.

8. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là những kết quả đạt được trong thời gian qua và những mục tiêu, kế hoạch cần hoàn thành trong đợt thi đua này trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

9. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này, đồng thời hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương (HN+ TP. HCM);
- TT.TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- Các Sở ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh;
- Ban TĐKT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2014 tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII năm 2015 do tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.487

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253