Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 20/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 17/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp; sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng như: Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tăng cường; việc huy động, sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em được cải thiện đáng kể; công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em được chú trọng; đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm, nhiều mô hình tốt, cách làm hay về bảo vệ trẻ em đang được triển khai hiệu quả, thiết thực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại như: Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn ở mức cao (4,89%); tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục vẫn còn xảy ra tại một số địa phương; một số vụ việc diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội; số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích đặc biệt là tử vong do đuối nước hàng năm vẫn cao (năm 2017 là 84 trường hợp, 9 tháng đầu năm 2018 là 29 trường hợp); công tác bảo vệ trẻ em ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức, kịp thời; công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ em chưa được chú trọng; công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác bảo vệ trẻ em chưa thực sự hiệu quả; còn nhiều vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có vụ việc xử lý kéo dài hoặc xử lý chưa nghiêm; nguồn lực xã hội dành cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa đáp ứng được yêu cầu; cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp chủ yếu là kiêm nhiệm, Ban bảo vệ trẻ em các cấp đã được thành lập nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa được thực hiện thường xuyên…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em; trên cơ sở Thông báo số 324/TB-VPCP ngày 29/8/2018 của Văn phòng Chính phủ và căn cứ tình hình thực tế, để tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quan tâm đúng mức về công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện nghiêm túc đầy đủ 25 quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em được quy định tại các văn bản pháp luật như: Luật Trẻ em; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều về Luật Trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em; Công văn số 7050/UBND-VX ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em…

- Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, từng bước hạn chế và kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích ở trẻ em; đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em. Phòng ngừa, phát hiện, tố giác và xử lý các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

- Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục, thể thao, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em. Hàng năm, tổ chức có hiệu quả các hoạt động như: Tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6), tết Trung thu, ngày Gia đình Việt Nam (28-6) và Diễn đàn trẻ em các cấp…

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tăng cường thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu hành động vì trẻ em và thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá, báo cáo các chỉ tiêu xếp hạng về thực hiện quyền trẻ em các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương cho công tác bảo vệ trẻ em tại cơ sở đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em các gia đình chính sách, gia đình nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ trẻ em theo hướng nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng.

- Tăng cường quản lý nhà nước, củng cố, thành lập, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Bảo vệ trẻ em các cấp, bố trí đủ về số lượng và chất lượng người làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành nhằm phát huy các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để bảo vệ trẻ em. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em và thực hiện các quyền của trẻ em.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tập trung chỉ đạo hỗ trợ, can thiệp, cung cấp các dịch vụ xã hội đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị lạm dụng sức lao động, bị mua bán, bị bạo lực; xây dựng và nhân rộng mô hình bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.

- Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát thống kê, phân loại trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để có kế hoạch can thiệp, trợ giúp; thu thập, tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu về trẻ em theo quy định của pháp luật; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá định kỳ về tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn việc lựa chọn người làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

- Có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương thành lập, kiện toàn và vận hành hệ thống Ban bảo vệ trẻ em các cấp.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND tỉnh xử lý vi phạm pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tăng cường giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, chú trọng giáo dục kiến thức kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong trường học (đặc biệt đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường mầm non); chỉ đạo tích cực lồng ghép giáo dục ngoại khoá tuyên truyền Luật Trẻ em vào chương trình giảng dạy của hệ thống giáo dục trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tư pháp

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em, đặc biệt trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; công tác tìm gia đình thay thế cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

5. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức thực hiện hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em là nạn nhân của bạo lực; triển khai công tác phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ em bị tai nạn, thương tích; tổ chức thực hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em trong gia đình, lồng ghép chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt nội dung bảo vệ trẻ em trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” và phòng, chống bạo lực gia đình trong việc công nhận danh hiệu gia đình văn hóa nhằm nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em cho các thành viên trong gia đình.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, dịch vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp huyện và hệ thống loa phát thanh cấp xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Luật Trẻ em, các văn bản liên quan các hoạt động về bảo vệ trẻ em. Ưu tiên tuyên truyền, phổ biến kiến thức kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em cho người dân, kịp thời lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, bạo lực trẻ em.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động về báo chí, xuất bản, thông tin trên Internet dành cho trẻ em và liên quan đến trẻ em.

8. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh việc xây dựng chính sách và tổ chức, bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em đặc biệt là cấp xã; phối hợp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ các cấp theo quy định.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh.

- Hàng năm, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách để thực hiện các chương trình vì trẻ em; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội huy động các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

10. Sở Tài chính

Hàng năm, trên cơ sở dự toán do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

11. Công an tỉnh

- Chỉ đạo công an các cấp đấu tranh hiệu quả với tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tăng cường các biện pháp tuyên truyền trong đấu tranh tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên; phòng, chống xâm hại trẻ em trong các trường học nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.

12. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để nâng cao hiệu lực trong việc bảo vệ quyền trẻ em, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật đối với các vụ án có người bị hại, người phạm tội là trẻ em và người chưa thành niên. Đối với các vụ án điển hình về xâm hại trẻ em được dư luận quan tâm cần kịp thời đưa ra xét xử để nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em hiệu quả.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố giác và giải quyết các vấn đề nóng về trẻ em đặc biệt là bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em.

- Triển khai phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

14. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em xảy ra ở cơ sở, có biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, bạo lực, đảm bảo cho các em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng, ban có liên quan và các xã, phường, thị trấn thành lập, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban bảo vệ trẻ em cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định nhằm tham mưu, thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ trẻ em tại địa phương.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc thẩm quyền quản lý và quan tâm, bố trí nguồn lực đảm bảo cho công tác bảo vệ trẻ em cấp xã. Thực hiện tốt công tác thu thập thông tin về trẻ em tại cơ sở, xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với những trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác bảo vệ trẻ em theo đúng quy định.

15. Chế độ thông tin, báo cáo

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 25-5), hàng năm (trước ngày 25-11), các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy và Bộ Lao động

- Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung của Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


737

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243