Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh Bình Dương

Số hiệu: 18/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 20/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Bình Dương, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27/CT-TTG NGÀY 08/9/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; góp phần tích cực trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ, từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân trên tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp; các cơ quan ngành dọc trú đóng trên địa bàn tỉnh (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cơ quan, đơn vị; các địa phương xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng nền hành chính với mục tiêu phục vụ nhân dân là quan trọng nhất; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo các quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan, đơn vị, các địa phương; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứcngười đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung đổi mới mạnh mẽ lề lối, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; đồng thời kết hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung trong xây dựng “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” theo Kế hoạch số 4760/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh.

a) Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đn Đảng; góp phn xây dựng Đảng trong sạch, vững mnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

b) Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dướsau”; “trong trước, ngoài sau”. Kết hợp việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc “nói đi đôi với làm”; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, của từng cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phn thúc đy hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

c) UBND các cấp cần có biện pháp hữu hiệu nhằm phát động và động viên toàn xã hội tham gia học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm phối hợp cùng với các ngành chức năng triển khai thực hiện hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 27/CT-TTg với những hình thức và nội dung phù hợp, gắn với từng nhóm đối tượng. Thực hiện rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình. Xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác truyền thông về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về những tấm gương người tốt, việc tốt. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đánh giá hằng năm, gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

3. Phân công trách nhiệm đối với các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

a) Giao Sở Nội vụ tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Dương tham mưu, hướng dẫn các hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các bậc học phổ thông; hoàn thành việc biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục và bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức của ngành theo kế hoạch chung. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các tiêu chí của ngành.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hưng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác truyền thông về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

d) Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho các hoạt động để thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

e) UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc tại địa phương quản lý; nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của địa phương mình.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện; các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 20/09/2017 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.276

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!