Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/CT-UBND 2017 tăng cường Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững Thái Bình

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Thị Lĩnh
Ngày ban hành: 16/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Thái Bình, ngày 16 tháng 06 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020.

Giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Trong thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyn, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong tỉnh quan tâm thực hiện, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 8,12% (năm 2011) xuống còn 2,9% (năm 2015) theo chun nghèo giai đoạn 2011 - 2015, đời sống của người dân trong tỉnh không ngừng được cải thiện.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn những khó khăn, thách thức, đó là: Quy mô hộ nghèo phân bkhông đều, tập trung nhiều ở khu vực nông thôn; chưa khuyến khích được người nghèo tích cực vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ tái nghèo còn cao; chưa phát huy được hết vai trò tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia tổ chức các hoạt động giảm nghèo ở cơ sở; chưa khơi dậy được sự chủ động, tích cực, sáng tạo của người dân, của cộng đồng cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bn vững giai đoạn 2016 - 2020. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin, truyền thông đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững; khơi dậy lòng tự hào, ý thc tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo; đồng thời, phê phán những gia đình, cá nhân chây lười lao động, chi tiêu không hợp lý, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước; tạo được sự đồng thuận, huy động sức mạnh tng hợp của toàn xã hội, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

2. Các Giám đốc Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020; các chương trình, kế hoạch giảm nghèo của các sở, ngành, địa phương nhằm đạt các, mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo đã đề ra trong giai đoạn.

3. Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu qunhằm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo phương án hỗ trợ có thu hi, luân chuyển vốn gắn với các chính sách khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân.

4. Cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên các dịch vụ gắn với tiêu chí nghèo đa chiu như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin; từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch trong việc thụ hưởng dịch vụ công, phúc lợi xã hội, trong thu nhập và đời sống giữa thành thị và nông thôn.

5. Tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được tiếp cận và vay các nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và các ngân hàng thương mại. Tăng cường huy động từ nguồn đóng góp hợp pháp của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; vn đi ứng, tham gia đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng.

6. Tăng cường huy động đa dạng hóa nguồn vốn hỗ trợ công tác giảm nghèo thông qua nguồn vốn tự ngân sách địa phương, huy động nguồn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; vn đi ứng, tham gia đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá và sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện giảm nghèo; kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót, khó khăn vướng mắc trong công tác giảm nghèo; gn kiểm đim việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo với kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm. Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020 có trách nhiệm phân công các thành viên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

9. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác giảm nghèo ở cấp huyện, xã, thôn; sử dụng cán bộ đoàn thể ở cơ sở làm cộng tác viên giảm nghèo.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện tt công tác phản biện xã hội gn việc thực hiện chương trình giảm nghèo với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Sử dụng nguồn quỹ “Vì người nghèo” đúng mục đích và hiệu quả.

11. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố trong thực hiện; tng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- T
hường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể
tỉnh;
- Đài PTTH Thái Bình, Báo Thái B
ình;
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố;

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử t
nh;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, KGVX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lĩnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 16/06/2017 về tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


941

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214