Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 23/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Hà Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, KHAI THÁC, QUẢN LÝ TỦ SÁCH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) và tủ sách pháp luật ở cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, nhà trường và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, là một trong những hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật; là công cụ để cán bộ, công chức tra cứu, tìm hiểu pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ nhu cầu tiếp cận pháp luật của nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức sống và làm việc theo pháp luật, phát huy dân chủ, tăng cường giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngày 02/8/2007, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học (gọi chung là tủ sách pháp luật). Qua 7 năm thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, công tác xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật đã thu được kết quả quan trọng: Tủ sách pháp luật cấp xã đã được trang bị 195 tủ/195 xã, phường, thị trấn với số lượng trên 150 đầu sách/tủ; nhiều cơ quan, đơn vị, trường học cũng đã xây dựng được tủ sách pháp luật hoặc ngăn sách pháp luật phát huy hiệu quả tích cực phục vụ công tác quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền và nhu cầu nghiên cứu, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại: Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tác dụng của tủ sách pháp luật đối với công việc quản lý, điều hành cũng như nâng cao dân trí pháp lý, thiếu chủ động, chưa thật sự quan tâm đến công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; một số nơi không có phòng đọc sách riêng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đọc, nghiên cứu; việc trang bị bổ sung sách pháp luật chưa kịp thời; công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của tủ sách pháp luật còn bị buông lỏng, chưa được tiến hành thường xuyên...

Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật (gọi tắt là Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg); phát huy những kết quả đã được; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc thực hiện nghiêm Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và các quy định, hướng dẫn của cấp trên, trong đó cần chú ý đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;

- Rà soát, kiện toàn, đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động tủ sách tại cơ quan, đơn vị mình và trong ngành, địa phương nhằm xây dựng tủ sách pháp luật đảm bảo yêu cầu theo đúng quy định;

- Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo quy định để quản lý tủ sách pháp luật; xây dựng và niêm yết công khai nội quy sử dụng tủ sách; bố trí địa điểm đặt tủ sách thuận tiện phục vụ nhu cầu mượn, đọc, nghiên cứu;

- Bố trí kinh phí để duy trì hoạt động và kịp thời bổ sung sách, tài liệu pháp luật cho tủ sách pháp luật theo quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 30/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang; đồng thời cần có biện pháp đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu pháp luật, thực hiện số hóa các sách, tài liệu, thông tin pháp luật;

- Kêu gọi, vận động các nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách để bảo đảm cho tủ sách pháp luật.

2. Sở Tư pháp:

- Rà soát thực trạng tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể xây dựng, kiện toàn tủ sách pháp luật theo đúng Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, hoàn thành trong năm 2015 và báo cáo kết quả về UBND tỉnh;

- Thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành, chủ động biên soạn, xây dựng các tài liệu pháp luật như tờ gấp, đề cương, bản tin pháp luật..., tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, để cấp phát cho tủ sách pháp luật; định kỳ hàng năm lập danh mục sách, tài liệu pháp luật cần thiết để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh kịp thời bổ sung cho các tủ sách pháp luật;

- Định kỳ tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, khai thác tủ sách pháp luật cho đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý tủ sách pháp luật;

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đối với công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

3. Sở Tài chính: Căn cứ các văn bản quy định về mức chi cho mỗi tủ sách pháp luật để cân đối, bố trí kinh phí trang bị sách cho các tủ sách pháp luật hoặc ngăn sách pháp luật của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cấp, các ngành đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật, khai thác tủ sách pháp luật điện tử; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu về tủ sách pháp luật.

5. UBND các huyện, thành phố ngoài nhiệm vụ chung nêu trên, cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo UBND cấp xã bố trí tủ sách pháp luật thuận tiện cho việc đọc, nghiên cứu của cán bộ và nhân dân; chỉ đạo việc rà soát, củng cố tủ sách pháp luật cấp xã, chủ động trang bị, bổ sung đầu sách luật mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương; bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch hoặc cán bộ được giao nhiệm vụ tư pháp ở xã, phường, thị trấn phụ trách tủ sách pháp luật cấp xã.

Đề nghị các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, các hội, đoàn thể cấp tỉnh: quan tâm kiện toàn tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình và trong ngành; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ, hỗ trợ việc xây dựng tủ sách pháp luật trong toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- CVP, PVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC, STP.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 23/10/2014 về đẩy mạnh xây dựng, khai thác, quản lý tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.870

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!