Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/2008/CT-UBND về tổ chức thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình do tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu: 13/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Lô Ích Giang
Ngày ban hành: 23/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2008/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 23 tháng 10 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Để thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, nhân dân và chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình một cách đồng bộ và đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị thực hiện các công việc sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên các sở, ban, ngành và những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đa dạng hóa các hình thức truyền thông, phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý nhằm phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật hoặc không còn phù hợp kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Hướng dẫn thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo; chỉ đạo tổng kết thực tiễn; nghiên cứu xây dựng và thực hiện thí điểm, nhân rộng các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong năm 2008.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong nhà trường.

3. Sở Tư pháp tăng cường hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn các Phòng Tư pháp trong việc nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hòa giải ở cơ sở, từng bước nâng cao kết quả hòa giải tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình, góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình.

4. Sở Y tế củng cố và tăng cường năng lực cho các cơ sở y tế công lập đáp ứng nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc y tế và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thống kê, báo cáo số lượng bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình được khám và điều trị.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở bảo trợ xã hội; chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội.

6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; củng cố và tăng cường năng lực cho lực lượng công an các cấp, đặc biệt cấp cơ sở trong việc ngăn chặn, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình.

7. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan bố trí ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí thường xuyên cho việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.

8. Các sở, ban, ngành trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản dưới luật trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội tích cực tuyên truyền giáo dục hội viên và người dân để mọi người chấp hành nghiêm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị này nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lô Ích Giang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/2008/CT-UBND ngày 23/10/2008 về tổ chức thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình do tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.198.139.112