Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2007 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 04/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT NĂM 2007

Trong năm 2006, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010), phong trào thi đua trên địa bàn thành phố đã gặt hái được nhiều thành quả to lớn, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII và Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đề ra.

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được qua phong trào thi đua yêu nước năm 2006 và phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao của thành phố năm 2007, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010), Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ tinh thần Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố để tổ chức phát động các phong trào thi đua trong năm 2007 và yêu cầu chỉ đạo phong trào thi đua đặc biệt thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau đây:

1. Tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp đặt ra trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2007 nhằm thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh các ngành dịch vụ cao cấp, tăng dần tỷ trọng các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giảm dần các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2007 từ 12,2% đến 12,5% và phấn đấu đạt trên 12,5%; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quyết liệt Chương trình phòng, chống tham nhũng và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

2. Thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức quán triệt sâu mục đích yêu cầu và nội dung Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ phong trào thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và hành động, trong việc nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

3. Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII trên địa bàn thành phố

Căn cứ Chỉ thị số 02/2007/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII; Thông tư số 05-TT/TU ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XII và bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009; Kế hoạch thi đua số 1481/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị thuộc thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện phát động đợt thi đua đặc biệt của cấp mình, nhằm thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 đạt được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đề ra.

Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở thành phố phải bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thể hiện không khí thực sự là ngày hội của toàn dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác bầu cử được giao.

4. Thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ tích cực nhiệm vụ kinh tế - xã hội và yêu cầu của nhân dân đúng pháp luật.

Năm 2007, thành phố tiếp tục xác định là “Năm cải cách hành chính”, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu của Chương trình hành động thực hiện chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu giai đoạn 2006 - 2010 của thành phố được ban hành kèm theo Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc thành phố cụ thể hóa thành các mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua ở cấp mình. Đồng thời đề ra các giải pháp nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa; hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

5. Thi đua thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của thành phố giai đoạn 2006 - 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 166/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố), Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phong trào thi đua thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình trong năm 2007.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến mọi đối tượng; xây dựng quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tố cáo hành vi tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng xảy ra.

6. Thi đua thực hiện chương trình “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010 của thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 165/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) để xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị mình.

Các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai các chương trình chuyên đề do cấp mình phụ trách.

Thực hiện các hình thức về công khai minh bạch trong mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản, trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, tài chính và ngân sách Nhà nước, trong huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, trong quản lý sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, trong quản lý sử dụng đất đai...

Các phong trào thi đua đặc biệt thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII, công tác cải cách hành chính và công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được triển khai và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc cho mọi đối tượng trong cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân; hình thức tổ chức phải thiết thực, tiêu chí cụ thể phù hợp với ngành, địa phương, đơn vị. Cần đổi mới phương thức tổ chức thi đua, nhằm đưa phong trào thi đua phát triển liên tục, bền vững, hiệu quả, tránh phô trương hình thức hoặc làm chiếu lệ. Nội dung, mục tiêu và các tiêu chí thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị và chương trình kế hoạch của từng ngành, từng địa phương, đơn vị và phải đăng ký thi đua với Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố; đồng thời phải thực hiện nghiêm túc việc ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối thi đua theo tinh thần Văn bản số 8428/UBND-VX ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức chia cụm, khối thi đua và chấm điểm xếp hạng thi đua.

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố có nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua của thành phố, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố trong việc tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết 5 phong trào thi đua đặc biệt trong năm 2007, gắn với việc sơ, tổng kết phong trào thi đua yêu nước của thành phố; có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào ở cơ sở, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho phong trào thi đua và phát triển của thành phố trong năm 2007.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị và các tổ chức xã hội căn cứ tính chất, nhiệm vụ, nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với Chính quyền, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đặc biệt nói trên đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) để phục vụ kịp thời cho việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 


 
Lê Hoàng Quân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2007 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.644
DMCA.com Protection Status