Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Huân chương (17/9/1947 - 17/9/2017) và kỷ niệrn 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2017) do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 08/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP VIỆN HUÂN CHƯƠNG (17/9/1947 - 17/9/2017) VÀ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2018)

Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thng lợi khác. Tư tưởng thi đua yêu nước ca Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn được Đng và Nhà nước ta phát triển và vận dụng một cách sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng.

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Thành phố đã có những chuyển biển tích cực. Truyền thống thi đua yêu nước của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 70 m thành lập Viện Huân chương, Ủy ban nhân dân thành phố phát động phong trào thi đua với các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trvề đổi mới công tác thi đua khen thưng, trong đó chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể qun chúng; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thành phố trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưng theo tư tưng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sc mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đng thuận cao của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thng li mục tiêu, nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào thi đua trọng tâm “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua “Gim nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới - phát triển” giai đoạn 2017 - 2022, phong trào thi đua “Thanh niên Thành phố khởi nghiệp - lập nghiệp” giai đoạn 2017 - 2022 làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước của Thành phố trong thời gian tới.

3. Tchức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Huân chương (17/9/1947 - 17/9/2017) và kniệm 70 năm Ny Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) bng các công trình thiết thực, các phong trào thi đua đem lại hiệu quả cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tp thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt”, “gương thm lặng mà cao cả” trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chng lãng phí và trong “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh”.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban ngành, các Tng công ty, công ty và các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ nội dung Chỉ thị này xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, triển khai các công trình thi đua chào mừng gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ trọng tâm ca cơ quan, đơn v và địa phương; t chc đăng ký thi đua và báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện và kết quả của phong trào thi đua theo quy định vỦy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố).

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghnghiệp, phối hợp chặt chẽ vơi cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đẩy mạnh các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tổ chức đoàn thquần chúng, trong đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện công tác bình chọn, giới thiệu và tuyên dương nhân rộng đin hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2018.

c) Cụm trưng, Khối trưởng cụm, khối thi đua trực thuộc Thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của phong trào thi đua và các hoạt động đến tng đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua. Phát huy và vận dụng các nội dung sinh hoạt chuyên đthành công trình có hiệu quả, góp phần giải quyết nhng khó khăn vướng mc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

d) Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, chđạo các cơ quan báo đài của Thành phđẩy mạnh công tác tuyên truyền cđộng v phong trào thi đua yêu nước, kịp thời mở chuyên mục giới thiệu các gương người tt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức giao lưu các gương đin hình tiên tiến trên Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố.

đ) Giao Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ) chủ trì, phối hợp với Hội đng Thi đua - Khen thưng các s, ban ngành, đoàn thể Thành phố, Cụm trưởng, Khi trưởng cụm, khối thi đua trực thuộc Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập viện Huân chương (17/9/1947 - 17/9/2017) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) một cách thiết thực và hiệu quả. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tình hình thực hiện Chỉ thị này; giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những công trình thi đua tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành ph yêu cầu Thtrưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nghm túc Chthị này, báo cáo tng kết hoạt động kỷ niệm 70 năm vào ngày 30/5/2018 qua Ban thi đua - Khen thưởng (SNội vụ)./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Huân chương (17/9/1947 - 17/9/2017) và kỷ niệrn 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2017) do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


359
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145