Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hoá, Thể thao Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Đặng Minh Thông
Ngày ban hành: 17/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Trong những năm qua, Trung tâm Văn hoá, Thể thao-Học tập cộng đồng (VHTT-HTCĐ) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của chính quyền, các ngành, các cấp, đã có nhiều chuyển biến tích cực, được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia, qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương; Trung tâm VHTT-HTCĐ đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thiện về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, thông qua việc tổ chức các hoạt động đã góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng được một phần nhu cầu hưởng thụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và học tập của nhân dân ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động của Trung tâm VHTT-HTCĐ vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Đội ngũ cán bộ quản lý còn thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động, giáo viên phụ trách hoạt động học tập cộng đồng còn thiếu; một số Trung tâm VHTT-HTCĐ được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang nhưng hoạt động còn cầm chừng, mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; nguồn thu chưa được khai thác để tổ chức hoạt động; cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, chưa tận dụng triệt để cơ sở vật chất sẵn có của địa phương; việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và tranh thủ các dự án để tổ chức các chuyên đề chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cộng đồng ở địa phương hiệu quả chưa cao; các chuyên đề gắn với từng ngành nghề sản xuất kinh doanh của từng nhóm đối tượng cụ thể trong cộng đồng chưa được chú trọng đúng mức...

Nhìn chung, đội ngũ nhân sự cơ bản đáp ứng đủ số lượng, song chất lượng còn nhiều hạn chế. Công tác tham mưu, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu sự chủ động, sáng tạo; việc bố trí vị trí công tác có nơi chưa phù hợp, cán bộ được phân công nhiệm vụ trái với ngành được đào tạo, một số thường xuyên bị luân chuyển, điều động, nhất là ở cấp xã; công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở các cấp chưa thường xuyên.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm VHTT-HTCĐ các xã, phường, thị trấn, từng bước đưa hoạt động của các Trung tâm VHTT-HTCĐ trở thành địa chỉ tin cậy trong việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Văn hóa và Thể thao:

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội về sự cần thiết phải phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm VHTT - HTCĐ.

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các Trung tâm VHTT - HTCĐ trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả.

c) Tiến hành khảo sát tình hình hoạt động, nghiên cứu chọn mô hình Trung tâm VHTT-HTCĐ (xã và ở đô thị), thực hiện thí điểm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm để nhân rộng trong toàn tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND cấp huyện căn cứ nhu cầu thực tế và nguồn lực giáo viên của địa phương để bố trí giáo viên làm việc tại Trung tâm VHTT - HTCĐ theo quy định tại Điểm 3, Điểm 4, Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn được ban hành theo Quyết định hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Hướng dẫn, định hướng các hoạt động học tập cộng đồng, hướng nghiệp tại Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao.

c) Định kỳ tiến hành tổng kết hoạt động học tập cộng đồng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động học tập cộng đồng gắn với phong trào xây dựng xã hội học tập.

4. Sở Nội vụ:

Căn cứ quy định của Nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự tổ chức triển khai, hướng dẫn về chế độ chính sách cho cán bộ, người lao động tại Trung tâm VHTT – HTCĐ.

5. Sở Tài chính:

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thẩm định đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết của các Trung tâm VHTT - HTCĐ các xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Cân đối nguồn vốn đầu tư công hỗ trợ các địa phương đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn kiện toàn Ban chủ nhiệm và cộng tác viên Trung tâm VHTT - HTCĐ theo quy định.

b) Thực hiện việc tuyển dụng nhân sự cho phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động và Đề án vị trí việc làm, hạn chế việc luân chuyển nhân sự của các Trung tâm VHTT-HTCĐ nhằm tạo sự ổn định trong tổ chức hoạt động.

c) Chủ động xây dựng kế hoạch tập trung các giải pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm VHTT - HTCĐ; nghiên cứu, chuyển đổi khung giờ hoạt động tại một số Trung tâm VHTT - HTCĐ nhằm phát huy tối đa các công năng được đầu tư, phục vụ nhu cầu hưởng thụ sinh hoạt văn hóa cho người dân được tốt hơn. Hướng dẫn chế độ tài chính dành cho hoạt động chuyên môn của Trung tâm VHTT - HTCĐ theo quy định.

d) Chỉ đạo việc thực hiện khảo sát nhu cầu, sở thích của từng nhóm đối tượng, độ tuổi trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các Trung tâm một cách thiết thực, chú trọng xây dựng, phát triển các mô hình hoạt động đội, nhóm phù hợp với từng địa phương, đảm bảo các hoạt động tại Trung tâm VHTT - HTCĐ được thường xuyên và hiệu quả.

e) Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng các nội dung hoạt động của Trung tâm VHTT - HTCĐ mang tính thường xuyên, liên tục tạo điểm đến tin cậy cho người dân.

f) Hàng năm tiến hành chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các Trung tâm VHTT - HTCĐ theo tiêu chí đã ban hành. Đưa việc đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động của các Trung tâm VHTT - HTCĐ làm cơ sở đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của các xã, phường, thị trấn.

g) Cân đối nguồn kinh phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư, mua sắm thêm trang thiết bị cần thiết, đảm bảo các Trung tâm VHTT - HTCĐ cấp xã hoạt động hiệu quả; thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí nhằm đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức đang công tác tại Trung tâm VHTT - HTCĐ.

h) Thực hiện thí điểm việc xác định giá trị và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các Trung tâm VHTT - HTCĐ theo nội dung Công văn số 10268/UBND-VP ngày 22 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện thí điểm việc xác định giá trị và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các Trung tâm VHTT - HTCĐ tên địa bàn tỉnh.

i) Làm rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu ở các xã, phường, thị trấn để xảy ra tình trạng các Trung tâm VHTT - HTCĐ hoạt động kém hiệu quả. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với các Trung tâm hoạt động không hiệu quả.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, Đoàn thanh niên:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm; tăng cường công tác tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên đến tham gia sinh hoạt tại Trung tâm.

9. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân về vai trò, ý nghĩa hoạt động của các Trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng trong xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh toàn diện.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hoá, Thể thao Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


620

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169