Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 01/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Nam Định, ngày 01 tháng 7 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2016-2020) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH LẦN THỨ XIX

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tạo đà cho việc thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với tổ chức triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức tư tưởng và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

2. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và phương hướng, nhiệm vụ do Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV đề ra “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế”. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, phát động phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực của đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; tránh hình thức, khen thưởng trên cơ sở thành tích của thi đua và thực sự là động lực để thi đua.

Thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy thế mạnh, tiềm năng, tạo môi trường và động lực cho sự phát triển của địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nâng cao vai trò tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng năm, kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

3. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm: Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông; Nhà máy Nhiệt điện Hải Hậu 1; Tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Quốc lộ ven biển; Các cầu lớn trên các tuyến quốc lộ như: Thịnh Long, Đống Cao, Ninh Cường, Cồn Nhất, Bến Mới... Tập trung xây dựng phát triển Thành phố Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Triển khai toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới; tạo bước chuyển đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, triển khai tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016 - 2020), phấn đấu trước năm 2020, Nam Định sẽ đạt mục tiêu là “Tỉnh Nông thôn mới”. Phát triển kinh tế gắn kết với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường.

4. Thông qua các phong trào thi đua, tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Tổ chức suy tôn, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời; xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay trong phong trào thi đua. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

5. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Nâng cao hơn nữa chất lượng xét duyệt, đề nghị khen thưởng; khen thưởng phải đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đúng thành tích theo quy định, khắc phục tình trạng khen thưởng tràn lan; thực hiện dân chủ trong bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; chú trọng khen thưởng cho các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản... Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

6. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng.

7. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy về thi đua, khen thưởng các cấp đảm bảo ổn định để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Bố trí, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội căn cứ tính chất, nhiệm vụ, nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) của tỉnh, của các ngành, địa phương, đơn vị.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, trước mắt, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về thực hiện những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016. Thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế và khu vực. Rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các Sở, ban, ngành, UBND các cấp; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng nông thôn mới; phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường, tích cực triển khai các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội.

9. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này; Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


426

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175