Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 31/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Hà Nam, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

Trong những năm qua, ngành Y tế đã tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai nhiều hoạt động nhằm kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh còn ở mức cao và xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây (năm 2007 là 108 trẻ trai/100 trẻ gái, năm 2016 là 112,7 trẻ trai/100 trẻ gái), sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển ổn định, bền vững.

Mất cân bằng giới tính khi sinh có nguyên nhân tổng hợp từ các yếu tvăn hóa, xã hội, kinh tế và là một vấn đề liên quan đến phong tục tập quán lâu đời của người dân, bên cạnh đó tình trạng lạm dụng kỹ thuật, công nghệ trong việc chẩn đoán và can thiệp lựa chọn giới tính thai nhi vẫn còn khá phổ biến nên việc kiềm chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh chưa đạt hiệu quả cao và còn nhiều thách thức.

Đkiểm soát có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp các Sở xác định chỉ tiêu về tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh hằng năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

- Tập trung thực hiện hiệu quả công tác truyền thông giáo dục về thực trạng, nguyên nhân và những ảnh hưởng của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; Phối hợp với các ngành liên quan chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới; Phòng, chống bạo lực gia đình; Hôn nhân và gia đình ..., phổ biến các văn bản pháp luật nêu cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay.

- Tập huấn bắt buộc các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho cán bộ y tế cung cấp các dịch vụ có liên quan đến khả năng lựa chọn giới tính thai nhi.

- Tăng cường phối hợp liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế có cung cấp dịch vụ liên quan đến chẩn đoán giới tính thai nhi và phá thai vì lý do giới tính; các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại ấn phẩm, sản phẩm truyền thông có nội dung liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế trước ngày 05/12 hằng năm.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Cân đối nguồn lực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát mất cân bằng gii tính khi sinh.

3. Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí triển khai hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Nam:

Phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền, tăng cường cung cấp thông tin về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nguyên nhân, hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính; Công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi trên phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các đơn vị xuất bản tuyệt đối không đưa tin, đăng tải bài viết, sản xuất, kinh doanh các loại ấn phẩm, sản phẩm truyền thông có nội dung liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; Phối hợp với Sở Y tế thanh, kiểm tra việc kinh doanh các loại ấn phẩm, sản phẩm truyền thông có nội dung liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lồng ghép triển khai các hoạt động can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh với công tác phòng, chống bạo lực gia đình, sinh hoạt cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững

5. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh; Tập trung tư vấn trực tiếp về quy định của pháp luật cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức cho đối tượng chuẩn bị kết hôn và các tổ chức cá nhân, người cung cấp dịch vụ có liên quan đến khả năng lựa chọn giới tính thai nhi.

6. S Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo:

Đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Lồng ghép nội dung giáo dục về giới, giới tính dân số, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới vào chương trình giáo dục trong các trường học và các cơ sở dạy nghề.

7. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện Chỉ thị và lồng ghép các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của cơ quan, đơn vị.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng công tác truyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Tăng cường truyền thông tại các hội nghị báo cáo viên của tỉnh.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội LH Phụ nữ, Tỉnh đoàn TNCSHCM, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh:

Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh, thực hiện bình đẳng giới.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Đưa chỉ tiêu về tỷ số giới tính khi sinh vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hằng năm của địa phương. Đảm bảo kinh phí theo phân cấp ngân sách của địa phương để đầu tư hỗ trợ cho các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp can thiệp và xây dựng, ban hành các chính sách nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trên địa bàn có cung cấp dịch vụ liên quan đến chẩn đoán giới tính thai nhi và phá thai vì lý do giới tính; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Hằng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị.

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, kết quả thực hiện qua Sở Y tế để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (để b/c);
- Tổng cục DS-KHHGĐ(để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP, c
ác CV;
- Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 31/07/2017 về tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.088

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222